Finlands Bank bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet i Finland. Banken analyserar riskerna i det finansiella systemet, producerar finansiell statistik och deltar i makrotillsynspolitiken. Makrotillsynsverktyg används för att avvärja finanskriser och stärka det finansiella systemets kristålighet.

Finansiell stabilitet är en förutsättning för en balanserad samhällsutveckling. En effektiv finansförmedling främjar hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd på lång sikt.

Finlands Bank sörjer för sin del för ett funktionssäkert och effektivt finanssystem i Finland. Banken identifierar och analyserar de risker och sårbarheter som, ifall de realiseras, skulle kunna hota stabiliteten i hela det finansiella systemet.

Hushållens höga skuldsättning och strukturella sårbarheter i banksektorn har identifierats som hot mot den finansiella stabiliteten i Finland.

Finansiella stabilitetshot kan motverkas genom makrotillsynspolitiska åtgärder som sätts in i tid.

Av den uppsättning verktyg för makrotillsyn som används i Finland hänför sig en del till kreditinstitutens kapitaltäckning och en del till bostadsutlåningen.

Finlands Bank har en viktig roll för att upprätthålla den finansiella stabiliteten

I Finland fattas besluten om makrotillsynsåtgärder av Finansinspektionens direktion. Syftet med åtgärderna är att stärka kreditinstitutens och hushållens ekonomiska buffertar i händelse av att riskerna realiseras.

Finlands Bank deltar aktivt i beredningen av makrotillsynspolitiken och bedömningen av dess utfall samt i utvecklingen av nya makrotillsynverktyg.

Finlands Bank samarbetar också intensivt med övriga myndigheter och institutioner för att främja den finansiella stabiliteten på både nationell och internationell nivå.

Finlands Bank svarar ytterligare för den centrala finansmarknadsstatistiken. Tillförlitlig statistik bidrar till att skapa en noggrann och aktuell bild av det finansiella systemets funktion.

Viktigt för den finansiella stabiliteten att företagen överlever coronapandemin

År 2020 drev coronapandemin världen och Finland in i en ekonomisk kris.

När coronapandemin slog till var kapitaltäckningen för den finländska banksektorn betydligt starkare än vid finanskrisens utbrott för drygt tio år sedan.

En av coronapandemins största hotbilder för bankerna är ökade kreditförluster om företagen hamnar i betalningssvårigheter. Samtidigt behöver företagen lån för att klara det tillfälliga inkomstbortfallet.

Finlands Bank fokuserade därför 2020 på att övervaka företagens tillgång till lån samt på att modellera och prognostisera bankernas framtida kreditförluster.

Statistik och analys som motsvarar statistikbehoven är hörnstenarna i den finansiella stabiliteten

Coronapandemin skapade 2020 ett specifikt behov av smidigt och tillförlitligt informationsutbyte och analys. Finlands Banks statistikfunktion reagerade på detta behov med snabba och omfattande åtgärder.

Betydelsen av digitala tjänster accentuerades under 2020, då finansförmedlingen tack vare dem kunde fortsätta under de exceptionella förhållandena.

I takt med de externa aktörernas växande betydelse uppstod ett behov av analys av verksamheten utanför banksektorn. Uppföljning av nya affärsmodeller är viktigt för att säkerställa den finansiella stabiliteten.

Finlands Bank förberedde en ny datainsamling om finansförmedling utanför kreditinstituten. Denna statistikrapportering inleds 2021 och kommer att omfatta exempelvis kreditinstitutens finansbolag och bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter.

Under 2020 deltog Finlands Bank också aktivt i beredningen av den europeiska lagstiftningen med nya krav på betalningsstatistik. Banken utvecklade aktivt statistiken i enlighet med förordningen.

De senaste åren har Eurosystemets största pågående statistikprojekt varit att upprätta en gemensam kreditdatabas.

Genom den färdiga databasen får Finlands Bank tillgång till ny information och kan producera mer exakta och aktuella analyser.

Finlands Bank analyserade finansiella stabilitetsrisker till följd av klimatförändringen

Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten.

De fysiska riskerna hänför sig till materiella skador som orsakas av klimatförändringen och extrema väderfenomen. Omställningsriskerna avser värdeminskningen på koldioxidintensiva investeringar vid övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

År 2020 utvecklade Finlands Bank sin klimatriskanalys, kartlade databrister i samband med statistiken om klimatförändringens inverkan och sökte lösningar på dem.

Finlands Bank deltar i hållbarhetsnätverket NGFS. Nätverket publicerade sommaren 2020 klimatscenariomodeller för bedömning av effekterna av olika klimatåtgärder på ekonomin och den finansiella stabiliteten i framtiden. Arbetet fortsätter under 2021.Följande artikel

Viktigt för den finansiella stabiliteten att företagen överlever coronapandemin