Finlands Bank svarar för den centrala finansmarknadsstatistiken. Coronakrisen förändrade omvärlden och ställde särskilda krav på en snabb och tillförlitlig statistikproduktion och analys. Omvärldsförändringarna lyfte fram behovet av aktuella analyser och en övergripande bild av verksamheten på finansmarknaden.

Sammanställning av statistik är en av Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Finlands Bank svarar på användarnas behov av information genom att aktivt utveckla statistiken och säkerställa att den är aktuell, adekvat och heltäckande också i en föränderlig omvärld.

Coronapandemin formade om Finlands Banks statistikfunktion och informationstjänster

Statistiken står i centrum vid beredningen av informationsbaserade beslut. Under kriser behöver beslutsfattarna information snabbare och i större omfattning än normalt.

På detta informationsbehov svarade Finlands Banks statistikfunktion genom att börja samla in månatliga kortbetalningsdata efter coronakrisens utbrott i mars. Detta material har använts för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Kortbetalningsdata har gjort det möjligt att analysera människornas konsumtionsbeteende på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

Finlands Banks statistikfunktion levererade varje månad ingående dataskyddat kreditinstitutsmaterial till det lägesrum som grundats av Helsinki Graduate School of Economics (på finska), där materialet analyserades för krisledning och beredning av beslut.

Med hjälp av det nya materialet erhölls snabbt information om hur coronakrisen påverkat den privata konsumtionen och olika sektorer av ekonomin.

På grund av coronakrisen ökade efterfrågan på kreditlättnader bland företagen och hushållen i rask takt.

Kreditinstituten erbjöd sina kunder i stor utsträckning möjlighet till amorteringsfria perioder i mars–april 2020. De avspeglas i statistiken i omförhandlingar av lån. Uppgifterna finns på Finlands Banks externa statistikdashboard (på finska).

Utnyttjandet av amorteringsfria perioder normaliserades mot slutet av 2020.

Finlands Banks statistikfunktion producerade ny statistik om skuldsättningsläget

Finlands Bank har enligt lag rätt att av kredit- och finansinstituten och andra finansiella aktörer få de upplysningar som banken behöver för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

År 2020 gjorde Finlands Bank förberedelser för insamling av statistik om övriga finansinstitut. Syftet med statistikinsamlingen är att erhålla en mer uttömmande bild av skuldsättningsläget i Finland samt att bredda analysen av förändringarna i finansieringskanalerna.

Finlands Banks experter kartlade och analyserade skuldsättningen och finansieringskanalerna med hjälp av befintliga källor, såsom handelsregistret och information som företagen själva publicerat.

Dessutom gjorde Finlands Bank en analys av inkassobolag (på finska) för att skapa sig en bättre helhetsbild av finansförmedlingen. Inkassobolagen omfattas inte av den nya statistikinsamlingen. De har emellertid bildat nätverk med finansinstituten på många sätt.

Finlands Bank utvecklade aktivt statistiken i enlighet med de europeiska riktlinjerna

De senaste åren har betalningarna förändrats på många sätt. Förändringen återspeglas också i statistikkraven.

Finlands Bank har deltagit aktivt i beredningen av den europeiska lagstiftningen som innehåller nya krav på betalningsstatistik.

Europeiska centralbankens råd antog ändringen av förordningen i december 2020. Sammanställningen av statistik enligt förordningen ska börja 2022.

Ändringen möjliggör mer omfattande och mer frekvent tillgång till statistik om fenomen i anslutning till massbetalningar än tidigare, vilket bidrar till att Finlands Bank och Europeiska centralbanken (ECB) kan fullgöra sina uppgifter.

I sammanställningen av statistik om pensionsfonder utnyttjar Finlands Bank Finansinspektionens datainsamling, som följer europeiska regelverk. Statistikrapporteringen omfattar pensionsstiftelser och pensionskassor som tillhandahåller individuella frivilliga pensionsförsäkringar.

Till skillnad från flera länder i Europa har sektorn inte fått en särskilt betydande ställning i Finland, utan arbetspensionsanstalterna samlar fortfarande in merparten av pensionsmedlen. Finland levererar uppgifterna för den europeiska statistiken.

Rapporteringen av uppgifter om pensionsfonder till ECB började i februari 2020. De första rapporterade uppgifterna gällde det tredje kvartalet 2019. I ECB:s tjänst finns också uppgifterna för Finland (på engelska).

Finland har lång erfarenhet av att integrera flera datainsamlingar inom samma rapporteringsramverk. Finlands Bank har aktivt medverkat i utvecklingen av den sameuropeiska rapporteringsramen (Integrated Reporting Framework).

Enligt planerna kommer ramverket att införas 2024–2027. Kostnaderna och fördelarna utvärderas som bäst av bankerna och övriga intressenter.

Kreditdatabas möjliggör mer ingående analyser

De senaste åren har Eurosystemets största pågående statistikprojekt varit att upprätta en gemensam kreditdatabas.

Genom den färdiga databasen får Finlands Bank tillgång till ny information och kan producera mer exakta och aktuella analyser.

Avvikande från tidigare ger analyserna möjlighet att granska krediter regionvis samt efter företagets storleksklass, övriga kredittagare och kreditens egenskaper.

Statistikutgivningen inleddes i form av analyser utifrån dessa uppgifter. Den första publicerade analysen gällde utlåning till bostadsaktiebolag.

I fortsättningen utnyttjas materialet som en väsentlig del av den interna och externa bedömningen och analysen av lånemarknaden i såväl Finland som Europa.

Finlands Bank publicerade därtill ny information om värdepapper utgivna av finländska emittenter i form av en dashboard (på finska). Materialet ger möjlighet att analysera värdepapperen efter emittentsektor, innehavarland och instrument.Följande artikel

Finlands Bank bevakar digitaliseringen av finansförmedlingen