Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för penningpolitiken i euroländerna och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Det primära målet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig uppgång i konsumentpriserna.

Finlands Banks målsättningar gäller dels hemlandet och dels Eurosystemet.

Finlands Bank

  • bereder och utövar penningpolitik i Finland
  • övervakar den finansiella stabiliteten och tar fram statistik
  • bedriver forskning och deltar i den ekonomisk-politiska debatten
  • sörjer för avvecklingen av interbankbetalningar och för sin egen investeringsverksamhet
  • upprätthåller stabila och effektiva betalningssystem och ger ut sedlar och mynt.

Läs mer om Finlands Banks uppgifter.