Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av kontanter i Finland. Vid sidan av kontantförsörjningen i Finland svarar banken för uppgifter i anslutning till betalningssystemens och säkerhetshanteringstjänsternas produktion, utveckling och säkerhet.

Under 2020 skedde en stor omvandling inom betalningsområdet inte minst till följd av coronapandemin.

Användningen av kontanter minskade allt snabbare medan kortbetalningarna ökade i popularitet. Ökningen gällde i synnerhet kontaktlösa betalningar utan PIN-kod och mobilbetalningar.

Antalet betalningar som bankerna förmedlade till varandra via TARGET2-Suomen Pankki ökade under 2020.

Eurosystemet utredde möjligheterna med en digital euro

Elektroniska betalningar utgör en essentiell del av dagens ekonomi och deras andel kommer att öka ytterligare. Om och när vi också i fortsättningen vill betala med centralbankspengar, måste Eurosystemet vara delaktig i förändringen. I takt med att användningen av kontanter minskar har Eurosystemet lyft fram frågan om också centralbanken borde ge ut ett eget digitalt betalningsmedel. Eurosystemet inledde 2020 arbetet kring digitala centralbankspengar i euroområdet, dvs. en digital euro. En digital euro skulle vara ett komplement till eurosedlar och mynt.

Den ökade andelen elektroniska betalningar bidrar till att kommersiella aktörer i ökad utsträckning tar över hanteringen av massbetalningar. Det är Eurosystemets uppgift att säkerställa att betalningssystemen också fungerar under exceptionella förhållanden.

Utveckling av cybersäkerheten inom finanssektorn

I de finansiella tjänsterna utnyttjas i stor utsträckning de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Samtidigt exponeras aktörerna för cyberrisker. Ett angrepp mot en enskild bank eller ett betalningssystem skulle utöver de direkta effekterna också kunna orsaka ett brett misstroende mot det finansiella systemet.

För att stärka sitt skydd spårar finansiella företag svagheter i sina system genom att testa dem med samma metoder som används av verkliga angripare. I penetrationstester försöker en hacker på uppdrag av företaget göra intrång i företagets produktionssystem under kontrollerade former.

Europeiska centralbanken publicerade i maj 2018 ramverket TIBER-EU som styr penetrationstesterna. År 2020 publicerade Finlands Bank sin egen nationella anpassning TIBER-FI, som stöder testningen och utvecklar motståndskraften inom hela branschen i Finland.

Eurosystemet utvecklar kontantförsörjningens hållbarhet

Kontantförsörjningen hör till centralbankernas mest operativa uppgifter och ger därför också upphov till miljöpåverkan. Konsekvenserna är emellertid mycket små i samhällsekonomin som helhet.

Kontantförsörjningens miljöpåverkan uppstår vid tillverkning, transport, hantering, räkning och sortering samt lagring av kontanter. Den största miljöpåverkan uppkommer utanför centralbankerna.

Eurosystemet har fattat ett principbeslut om att makulerade sedlar 2022 ska förstöras genom förbränning och inte längre föras till avstjälpningsplatserna.

Dessutom undersöker Eurosystemet möjligheterna att ersätta basmaterialet för sedelpapper i följande sedelserie.Följande artikel

En digital euro skulle vara en tredje form av euron