Finlands Bank tillhandahåller Eurosystemets gemensamma betalnings- och avvecklingssystem TARGET för banker och övriga aktörer. År 2020 var ett arbetsfyllt år både i den dagliga driften och inom utvecklingen av tjänsterna.

Antalet betalningar i TARGET2-Suomen Pankki fortsätter att öka

Betalsystemet TARGET2 är ett system för bruttoavveckling av betalningar i realtid, dvs. RTGS-system, som ägs och upprätthålls av Finlands Bank tillsammans med de övriga centralbankerna i euroområdet.

Finlands Banks TARGET2-kunder utgjorde vid utgången av 2020 sammanlagt 24 finansinstitut och delsystem med verksamhet i Finland och de övriga nordiska länderna.

Under 2020 förmedlades i genomsnitt 2 570 betalningar till ett genomsnittligt värde av 44 miljarder euro dagligen via TARGET2-Suomen Pankki.

Antalet betalningar har ökat under de senaste åren och även 2020 var ökningen 25 % från året innan. Betalningarnas värde var däremot oförändrat jämfört med 2019.

Värdepappersavvecklingen i Finland överförs 2023 till T2S

Utöver TARGET2-systemet tillhandahåller Finlands Bank i TARGET2-Securities-systemet (T2S) bankerna konton i centralbankspengar för avveckling av värdepapper.

T2S är en avvecklingsplattform för värdepappershandel som utvecklats av Eurosystemet och där avvecklingen sker i centralbankspengar.

Våren 2020 ökade antalet avvecklade transaktioner i T2S-systemet betydligt till följd av den marknadsturbulens som coronapandemin orsakade.

Till T2S-systemet har redan 21 europeiska värdepapperscentraler anslutit sig. Dess betydelse på den finländska marknaden ökar ytterligare hösten 2023, när Euroclear Finland ansluter sig till systemet.

TIPS-deltagarna ökar betydligt nästa år

 TARGET Instant Payment Settlement-plattformen (TIPS, på engelska) som tillhandahålls av Eurosystemet gör det möjligt att förmedla omedelbara betalningar i centralbankspengar varje dag dygnet runt.

TIPS har varit i drift några år, men hittills har inga finländska banker anslutit sig till systemet. Situationen håller emellertid på att förändras i och med Europeiska kommissionens strategi för massbetalningar och de beslut som Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) fattade i juli 2020 (på engelska). Därmed ska alla TARGET2-banker som erbjuder direktgirering och avvecklingscentraler som förmedlar direktgireringar kunna nås via TIPS-systemet före utgången av 2021.

Finlands Bank har tillsammans med deltagarna i sina betalsystem inlett åtgärder för att uppnå målet.

Genom projektet blir omedelbara betalningar fullt tillgängliga inom hela euroområdet.

Störningar i betalnings- och avvecklingssystemen under 2020

Coronapandemiåret 2020 var operativt krävande och förutsatte omorganisering av Finlands Banks funktioner för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten.

Trots utmaningarna med coronapandemin fungerade Eurosystemets betalnings- och avvecklingssystem i stort sett normalt hela året.

Under året förekom emellertid också störningar i systemen. Den allvarligaste systemstörningen inträffade i oktober 2020, när TARGET2 av tekniska orsaker låg nere i nästan tio timmar.

ECB har utöver de interna utredningarna inom Eurosystemet uppdragit åt en oberoende extern aktör att genomföra en granskning av det inträffade (på engelska), som ska bli klar våren 2021.

Coronapandemin påverkade tidsramen för systemprojekten

Finlands Bank och deltagarna i bankens delsystem medverkar i Eurosystemets konsolideringsprojekt T2-T2S (på engelska) för teknisk sammanslagning av TARGET2- och T2S-systemen på en gemensam plattform för att skapa operativ och finansiell effektivitet i systemdriften.

Det nuvarande TARGET2-systemet ersätts med ett helt nytt RTGS-system, som svarar upp mot marknadens ökade krav och effektiviserar bankernas likviditetshantering. För betalningsmeddelanden införs samtidigt den nya meddelandestandarden ISO20022 (på engelska).

ECB-rådet beslutade i juli 2020 på marknadens begäran att skjuta upp övergången till det nya systemet med ett år.

Till detta bidrog de utmaningar som coronapandemin fört med sig och SWIFT:s (på engelska) beslut att senarelägga migreringen av gränsöverskridande betalningar till ISO20022-meddelandestandarden med ett år. SWIFT hanterar finansbranschens internationella meddelandestandarder.

Det nya T2-betalningssystemet tas i bruk i november 2022.

Beslut fattades likaså att flytta fram Eurosystemets andra viktiga projekt, dvs. lanseringen av det gemensamma ECMS-säkerhetshanteringssystemet (på engelska) (Eurosystem Collateral Management System), med ett år. Systemet kommer att sättas i drift i november 2023.

På detta sätt säkerställs att de centralbanker, T2S-värdepapperscentraler och banker som använder systemet har tillräckligt med tid för nödvändig testning och övriga förberedelser efter konsolideringsprojektet.

Det nya ECMS-systemet kommer i sinom tid att ersätta Finlands Banks nuvarande eget system för säkerhetshantering.

Trots omläggningen av tidtabellerna har Finlands Bank under 2020 aktivt drivit projekten både inom Eurosystemet och i samarbete med sina marknadsdeltagare.