Under 2020 skedde en stor omvandling inom betalningsområdet inte minst till följd av coronapandemin. De betalnings- och avvecklingssystem som står under Finlands Bank övervakning fungerade säkert och pålitligt under coronakrisen.

Coronapandemin förändrade betalningsbeteendet

Coronapandemin påverkade rätt kraftfullt människornas konsumtionsbeteende och populariteten för olika betalningssätt. Användningen av kontanter minskade allt snabbare medan kortbetalningarna ökade i popularitet.

Ökningen gällde i synnerhet kontaktlösa betalningar utan PIN-kod och mobilbetalningar. Till förändringen i betalningssätten bidrog också näthandelns växande popularitet.

Betalnings- och avvecklingssystemen har fungerat utan betydande störningar under coronakrisen.

Efter coronakrisens utbrott har myndighetssamarbetet i övervakningen av systemens funktion intensifierats och därtill har lägesbilden regelbundet uppdaterats i samarbete med de finansiella aktörerna.

Övervakning i samarbete med inhemska och utländska myndigheter

Med övervakning avses centralbankernas övervakning av betalnings- och avvecklingssystemen i syfte att säkerställa funktionssäkra och effektiva system såväl under normala förhållanden som i kristider.

Övervakningen av betalningssystemen utförde Finlands Bank i regel i samarbete med Eurosystemet. Beträffande övervakningen av centrala motparter (på finska) medverkade Finlands Bank i det internationella övervakningssamarbetet.

År 2020 gjorde Finlands Bank för första gången en övervakningsbedömning av värdepapperscentralen (Euroclear Finland) i enlighet med förordningen om värdepapperscentraler.

Finlands Banks simulator stöder övervakningsarbetet

Den betalnings- och avvecklingssystemsimulator (på engelska) som har utvecklats och upprätthålls av Finlands Bank har redan länge använts inom Eurosystemet och i många andra länder.

Simulatorn kan bland annat utnyttjas för att analysera systemrisker, identifiera systemviktiga motparter och utvärdera systemutvecklingsidéer.

Finlands Bank arrangerade under året för adertonde gången det internationella seminariet för experter inom analys och simulering av betalnings- och avvecklingssystem (på engelska).

På grund av coronapandemin ordnades seminariet denna gång som ett webbinarium, men det samlade ändå i likhet med tidigare år en stor skara internationella deltagare.

Viktigt att skapa beredskap för störningar och kriser på förhand

Funktionssäkra och pålitliga betalnings- och avvecklingssystem har en fundamental betydelse för den finansiella stabiliteten och för ett välfungerande samhälle såväl under normala förhållanden som i kristider.

Digitaliseringsutvecklingen har ytterligare framhävt betydelsen av att skapa beredskap för olika cyberhot.

Myndigheterna strävar för sin del efter att säkerställa betalningssystemens funktionssäkerhet genom att samarbeta med de finansiella aktörerna. Utvecklingen av fungerande reservsystem är en viktig del av detta arbete.

Under 2020 fortsatte Finlands Bank det aktiva samarbetet med övriga finansiella aktörer i planeringen av beredskapsåtgärder för betalnings- och avvecklingssystemen i Finland.

Betalningsrådet sonderade framtidens betalningslösningar

Betalningsrådet är ett nationellt samarbetsorgan för utveckling av massbetalningar. Betalningsrådet för samman betaltjänstanvändare, betaltjänstleverantörer och relevanta myndigheter.

Under 2020 diskuterade betalningsrådet bland annat coronapandemins inverkan på betalningar, tillgången till kontanttjänster, åtgärder för att främja omedelbara betalningar i Finland och kostnadsutredningar av olika betalningssätt.

Diskussioner fördes också om Europeiska centralbankens och kommissionens strategier för massbetalningar samt pågående europeiska och nordiska initiativ, såsom European Payments Initiative (EPI) (på finska) och P27-initiativet (på engelska).

Det traditionella betalningsforumet (på finska) som presenterar betalningsrådets arbete för den stora allmänheten måste ställas in 2020 på grund av coronapandemin.Följande artikel

Gemensam modell för penetrationstester bidrar till bättre cybersäkerhet inom finansbranschen