Finlands Bank ansvarar i egenskap av centralbank i euroområdet för utgivningen av kontanter och kvaliteten på utelöpande sedlar och mynt i Finland. Som grossistaktör strävar banken också efter att säkerställa distributionen av kontanter och användningen av kontanter för massbetalningar och andra syften.

Finlands Bank följer aktivt användningen av kontanter som betalningsmedel och strävar för sin del efter att sörja för att användningen av kontanter är ett konkurrenskraftigt betalningssätt.

Automatnätet för distribution av kontanter oförändrat

Efter utbrottet av coronapandemin i mars 2020 uppmanades konsumenterna att undvika kontantbetalningar och i stället använda kontaktlösa kort. Kontantuttagen i automat och användningen av kontanter som betalningssätt minskade kraftigt under senare delen av våren.

Automatnätet för distribution av kontanter var emellertid oförändrat under 2020. Det var inte läge för stora förändringar i nätverket, eftersom det rådde stor osäkerhet om hur länge coronakrisen skulle pågå.

När coronapandemin i mars ledde till omfattande begränsningar av rörelsefriheten, ökade till en början uttagen av extra kontanter att ha i reserv. Den därpå följande uppmaningen att undvika kontantbetalningar minskade under slutet av våren sedel- och myntbeställningarna också vid Finlands Bank.

I takt med att coronasmittfallen minskade och restriktionerna lättade under semesterperioden i juli och augusti återhämtade sig användningen av kontanter, och framför allt kontantbeställningarna, något.

Återlämningarna av sedlar speglar i allmänhet väl kontantanvändningen. De ökade inte nämnvärt under 2020 och var mot slutet av året rent av betydligt färre än året innan (diagram 14).

I sedelbeställningarna märks vanligen en kraftig ökning i användningen av kontanter före julen. Pandemiläget förvärrades på nytt i november–december, varför denna säsongsvariation var betydligt mindre markant 2020 jämfört med tidigare år.

I oktober 2020 genomförde Finlands Bank en konsumentenkät om användningen av kontanter. Av resultaten framgick bland annat att de konsumenter som vanligen använde kontanter och kort i lika stor utsträckning övergick till att använda mer kortbetalningar under coronakrisen. Däremot föredrog de konsumenter som i allmänhet använder huvudsakligen kontanter fortfarande kontantbetalningar (diagram 15).

Tillgången till kontanter fortfarande god enligt konsumenterna 

Enligt konsumenterna var tillgången till kontanter fortsatt god under 2020.

Beställningarna av kontanter vid Finlands Bank samt distributionen av kontanter till allmänheten via olika distributionskanaler och användningen av kontanter vid betalningar minskade särskilt under coronapandemins samhällsspridningsfas på våren och senhösten.

Antalet bankkontor med kontantservice fortsatte stadigt att minska, och dessutom begränsade kontoren tillgången till kontanttjänster också tidsmässigt under båda faserna av coronapandemins samhällsspridning (diagram 16).

Coronapandemin minskade kraftigt turismefterfrågan på 50-eurosedlar

Utgivningen av kontanter fortsatte att öka 2020, dvs. beställningarna av kontanter var större än återlämningarna, även om kontantuttagen för utlandsresor minskade tydligt på grund av reserestriktionerna till följd av coronan.

Utgivningen av framför allt 50-eurosedlar minskade kraftigt under coronaperioden (diagram 17).

Beställningarna och återlämningarna av sedlar vid Finlands Bank minskade under coronatiden också i fråga om övriga valörer, eftersom distributionen och användningen av kontanter minskade snabbare än under tidigare år (diagram 18).

Finlands Banks depåhållning minskade kontanthanteringsföretagens transporter

Efter nedläggningen av det sista kontoret utanför kontantförsörjningskontoret i Vanda, dvs. kontoret i Uleåborg, har Finlands Bank erbjudit privata kontanthanteringsföretag möjlighet till räntefri depåhållning av kontanter.

Kontantdepåsystemet Notes Held To Order (NHTO) togs i bruk i maj 2019 med nästan full kapacitet. Våren 2020 justerades depåhållningens maximala volym.

Depåhållningen av kontanter minskar effektivt sådana onödiga kontanttransporter till centralbanken som görs enbart i syfte att undvika räntebelastning.

Förekomsten av euroförfalskningar

Antalet förfalskade eurosedlar som påträffades i omlopp i Finland ökade något under 2020. I Finland påträffades sammanlagt 1 496 förfalskade sedlar och 750 förfalskade mynt (diagram 19).

Under de senaste två åren har antalet falska sedlar ökat framför allt genom de så kallade filmsedlarna, som säljs via internet.

År 2020 var 10- och 20-eurosedlar vanligast bland de påträffade förfalskningarna.Följande artikel

Kontantförsörjningens miljöpåverkan 2020: transportsträckorna minskar