Coronakrisen påskyndade den sedan tidigare pågående digitaliseringsutvecklingen på finansmarknaden: verksamhetsmodellerna och strukturerna för finansförmedling förändras och nya digitala aktörer vinner insteg i branschen. Även de traditionella aktörerna investerar kraftigt i teknisk utveckling.

De digitala aktörernas roll vid förmedlingen av finansiering ökar.

Digitala banker utan ett kontorsnät svarar till exempel för en allt större andel av ökningen i de finländska hushållens utestående konsumentkrediter. Samtidigt får också aktörer utanför banksektorn en ökad betydelse vid finansförmedlingen.

Finlands Bank följer aktivt upp de nya aktörernas och verksamhetsmodellernas inverkan på finansförmedlingen, de förändrade rollerna och riskerna.

För att analysera effekterna har Finlands Bank börjat bygga upp uppföljning över hela finanssektorn, där sektorn är indelad i olika grupper efter typ av aktör eller affärsmodell.

Uppföljning av nya affärsmodeller viktigt för den finansiella stabiliteten

Digitaliseringen möjliggör en uppsjö av affärsmodeller för finansförmedling, såsom gräsrotsfinansiering, person-till-person-lån och digital bankverksamhet, alla med sina specifika särdrag.

Finlands Bank strävar efter att ständigt hålla sig uppdaterad om förändringarna i finansförmedlingen och bevakar därför aktivt andelarna för olika affärsmodeller och förändringarna i dem.

Dessutom analyserar Finlands Bank riskerna i affärsmodellerna och tar fram information exempelvis som underlag för beslut som gäller den finansiella stabiliteten.

Tack vare digitaliseringen har finansförmedlingen kunnat fortsätta också under krisen

Coronakrisen påskyndade den pågående digitaliseringen 2020. Då coronan spred sig överbelastades bankernas kundtjänst av ansökningar om amorteringsfrihet på lån.

Bankerna utvecklade i ilfart tekniska lösningar för att hantera belastningen till följd av de ökade kontakterna och uppmanade kunderna att använda digitala kanaler.

Finlands Bank inledde en uppföljning av andelen beviljade banklån som tas via de digitala kanalerna.

Med tanke på den finansiella stabiliteten hade de digitala tjänsterna och kanalerna en stor betydelse för att finansförmedlingen kunde fortsätta under coronapandemin.

Finlands Banks analyser sträcker sig utanför banksektorn och över landets gränser

I takt med att aktörerna utanför banksektorn intar en allt större roll i finansförmedlingen måste också analysen i högre grad sträcka sig utanför banksektorn.

Finlands Banks direktion fattade därför redan i mars 2019 beslut om att utvidga statistikinsamlingen till övriga finansinstitut.

Under 2020 förberedde Finlands Bank en ny datainsamling om finansförmedling utanför kreditinstituten. Denna statistikrapportering inleds 2021 och kommer att omfatta exempelvis kreditinstitutens finansbolag och bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter.

Digitaliseringen bidrar också till internationaliseringen av finansförmedlingen. Uppföljningen måste fästa större avseende vid sådana finansinstitut som beviljar lån till flera länder.

Enligt Finlands Banks utredningar upptas en betydande andel av konsumtionskrediterna också i Finland i något annat nordiskt land.

Uppföljningen av denna så kallade gränsöverskridande utlåning utgör ett viktigt led i Finlands Banks analys av digitala verksamhetsmodeller och förutsätter samarbete på nordisk nivå.