Mn euro 31.12.2020 31.12.2019
Aktier och andelar, nominellt värde
Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)1 22,4 (1,96 %) 22,4 (1,96 %)
Bostadsaktier 0,2 0,2
Övriga aktier och andelar 0,0 0,1
Summa 22,6 22,7
Kalkylmässig andel av värdepapperscentralens fond 0,3 0,3
Pensionsåtaganden
Finlands Banks pensionsåtaganden2 556,0 554,9
– därav täckt genom avsättningar 582,4 589,2
Finlands Banks intressekontor
Inlåning 0,2
Utlåning 0,1
1 Inom parentes Finlands Banks relativa ägarandel av utelöpande BIS-aktier.
2 Siffran för 2020 inkl. indexhöjningen av pensioner och fribrev 1.1.2021.

Finlands Banks fastigheter

Fastighet Adress Byggnadsår Volym ca m3
Helsingfors Fredsgatan 16 1883/1961/2006 52 108
Fredsgatan 19 1954/1981 40 487
Snellmansgatan 61 1857/1892/2001 23 600
Snellmansgatan 21 1901/2003 3 225
Ramsöuddsvägen 34 1920/1983/1998 4 800
Uleåborg Kajaaninkatu 8 1973 17 230
Vanda Säkerhetsdalsvägen 1 1979 334 243
Enare Saariseläntie 9 1968/1976/1998 6 100
1 Överfört till Finlands Banks pensionsfond 1.1.2002.