Mål- och resultatstyrning 2018–2020

I Inflytande och servicekompetens

Strategisk riktlinje

1. Finlands Banks inflytande vilar på konkurrenskraftig kompetens och forskning som kombinerar det makroekonomiska perspektivet med det finansiella.

Kvalitetsviktat index för referentgranskade artiklar

Målvärde
> 32
12/2018
32
12/2019
52
12/2020
19
Strategisk riktlinje

2. Finlands Bank sörjer för sin del för servicenivån på finansmarknaden och i marknadsinfrastruktur en och tillhandahåller sina kunder konkurrenskraftiga centralbankstjänster.

Centralbankstjänstern as kvalitet ur användarnas perspektiv

Målvärde
≥ 95 % av de svarande nöjda
12/2018
92 %
12/2019
98 %
12/2020
98 %

Kundenkät om kontanttillgången och kontanternas kvalitet (vägt medeltal)

Målvärde
> 4
12/2018
4,0
12/2019
4,1
12/2020
4,1
Strategisk riktlinje

3. Allmänhetens förtroende för Finlands Bank och kunskapen om Finlands Banks och Eurosystemets verksamhet ökas genom effektiv och riktad information.

Resultat av Omnibusenkät som genomförs av Taloustutkimus

Målvärde
Övre kvartilen för jämförelsegruppen
12/2018
3/12
12/2019
3/12
12/2020
3/12

Nätbesök (klickningar) på Finlands Banks webbplats

Målvärde
Stigande trend
12/2018
1,6 miljoner
12/2019
1,6 miljoner
12/2020
2,1 miljoner

II Effektiv resursanvändning och kapitaltäckning

Strategisk riktlinje

4. Finlands Banks finansiella tillgångar förvaltas säkert och räntabelt i enlighet med internationella åtaganden och krishanteringsbehov.

Andel statsobligationer och centralbanksinlåning i investeringsportföljen

Målvärde
≥ 45 %
12/2018
Nytt mätetal
12/2019
62 %
12/2020
56 %

Ränteavkastning på finansiella tillgångar som överstiger centralbanksräntan för placeringsvalutorna

Målvärde
> 0; 5 års glidande medelvärde
12/2018
0,41 %
12/2019
0,47 %
12/2020
0,90 %
Strategisk riktlinje

5. Målet är en stabil vinstutdelning till staten utan att kapitaltäckningen äventyras.

Reservfond + avsättningar i procent av riskerna i balans-räkningen

Målvärde
Målet för avsättningarna en tillräckligt stark balansomslutning i alla lägen
12/2018
5 850 mn euro
12/2019
6 066 mn euro
12/2020
6 686 mn euro

Vinstutdelning

Målvärde
Stabil vinstfördelning
12/2018
143,0 mn euro
12/2019
188,0 mn euro
12/2020
100,0 mn euro
Strategisk riktlinje

6. Finlands Bank hör till de effektivaste centralbankerna inom EU.

Summa årsverken för personalen (fasta, tidsbundna och tillfälliga anställningar)

Målvärde
2019: ≤ 387,9
12/2018
370
12/2019
372
12/2020
364

Avdelningarnas verksamhetskostnader totalt

Målvärde
2019: ≤ 61 mn euro
12/2018
54,2 mn euro
12/2019
56,3 mn euro
12/2020
55,4 mn euro

III Välfungerande interna processer

Strategisk riktlinje

7. Finlands Bank utvecklar löpande kvaliteten i sina analytiska och operativa processer.

Uppfyllelse av kriterierna enligt måloch resultatkontrakten

Målvärde
≥ 93 %
12/2018
61 %
12/2019
69 %
12/2020
76 %
Strategisk riktlinje

8. Finlands Banks informations- och kommunikationstekni k skapar förutsättningar för expertarbete och inflytande på spets-nivå.

Betyg för IT-verktyg och tjänster

Målvärde
≥ 93 % av de svarande nöjda
12/2018
93 %
12/2019
92 %
12/2020
95 %

ICT-tillgänglighet för kommunikationstekni ska tjänster och innehållshanteringstjä nster (24/7)

Målvärde
≥ 99 %
12/2018
99,8 %
12/2019
99,9 %
12/2020
99,9 %

Antal allvarliga störningar

Målvärde
0
12/2018
0
12/2019
0
12/2020
0

IT-innovationer som enligt avdelningens bedömning har ökat produktiviteten, andel avdelningar som har uppfyllt målet

Målvärde
= 100 %
12/2018
100 %
12/2019
100 %
12/2020
86 %

IV Framtidsbyggande

Strategisk riktlinje

9. Finlands Banks verksamhet är hållbar

Totala utsläpp/verksamhetskostnader (energiförbrukning)

Målvärde
Fallande trend
12/2018
59,4 kg CO2- utsläpp/ energi- förbrukning
12/2019
50,6 kg CO2 - utsläpp/ energi- förbrukning
12/2020
31,4 kg CO2 - utsläpp/ energi- förbrukning

Uppfyllelse av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Målvärde
Organisation och genomförande av rapporteringen under 2020
12/2018
Nytt mätetal
12/2019
Nytt mätetal
12/2020
Rapporteringen organiserad och genomförd

Genomförande av NGFS (Network for Greening Financial System) rekommendationer

Målvärde
Åtgärdsplan upprättad 2020
12/2018
Nytt mätetal
12/2019
Nytt mätetal
12/2020
Redogörelse för genomförandet 2020

Nationell samordning av ekonomiskt kunnande

Målvärde
Arbetet framskrider enligt åtgärdsplanen 2020
12/2018
Nytt mätetal
12/2019
Nytt mätetal
12/2020
Genomförts planenligt
Strategisk riktlinje

10. Finlands Bank utvecklar sin kompetens och professionella konkurrenskraft.

Årlig uppfyllelse av personliga utvecklingsplaner

Målvärde
God uppfyllelse för över 80 % av planerna
12/2018
88 %
12/2019
80 %
12/2020
79 %

Utbildningsindex

Målvärde
> 6,1
12/2018
6,3
12/2019
6,3
12/2020
6,3
Strategisk riktlinje

11. Finlands Bank sörjer för personalens välbefinnande på lång sikt.

Ledarskapsindex ligger över resultatet för jämförelsegruppen

Målvärde
2018: ≥ 3,7; 2019: ≥ 71,4; 2020: ≥ 71,7
12/2018
3,8
12/2019
70,8
12/2020
74,1

Arbetsklimatindex ligger över resultatet för jämförelsegruppen

Målvärde
2019: ≥ 70,6
12/2018
Mätning vartannat år
12/2019
70,9
12/2020
Mätning vartannat år

Andel chefer bland dem som representerar minoritetskönet

Målvärde
Stigande trend
12/2018
34 %
12/2019
42 %
12/2020
45 %