Finlands Bank reviderade sin strategi 2020. Strategireformen var en del av det bredare Vision2030-projektet. Den nya strategin syftar till att säkerställa Finlands Banks förmåga att uppnå sina mål trots förändringarna i bankens omvärld.

Finlands Bank reviderade sin strategi 2020. Samtidigt fastställde direktionen de prioriteringar som styr genomförandet av strategin.

Verksamhetsidén lyder: Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet

Finlands Banks verksamhetsidé sammanfattar syftet med bankens verksamhet och svarar på frågan ”vad gör Finlands Bank?”.

Den nya verksamhetsidén ”Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet” stöder sig på lagen om Finlands Bank och Finlands Banks ställning som nationell centralbank och medlem av Eurosystemet.

Verksamhetsidén kompletteras av ett sammandrag av Finlands Banks kärnuppgifter, dvs.

 • att upprätthålla prisstabilitet
 • att bidra till finansiell stabilitet
 • att sörja för ett effektivt och säkert betalningssystem
 • att stödja hållbar tillväxt och hög sysselsättning i Finland och EU.

Scenarioarbete med alternativa framtidsbilder

Omarbetningen av Finlands Banks strategi inleddes med en ingående omvärldsanalys. Syftet med detta scenarioarbete var att förutse hur Finlands Banks omvärld kommer att förändras på 2020-talet.

Arbetet utmynnade i tre övergripande, alternativa skildringar av omvärlden 2030. Omvärldsutvecklingen präglas av en hel mängd olika trender och osäkerhetsfaktorer vilkas tänkbara effekter dryftades under projektets gång.

För de olika scenarierna beräknades inga sannolikheter, utan scenarierna togs fram för att spegla alternativa händelseförlopp i centralbankens omvärld och identifiera kausala samband mellan händelserna. I scenarioarbetet deltog ett stort antal experter från bankens olika verksamhetsområden.

Det första scenariot kallas ”en starkare valutaunion”. I scenariot skakas EU av en pandemi samtidigt som samarbetsviljan inom till exempel handelspolitik och miljöfrågor stärks. För centralbanken innebär detta scenario bland annat en effektivare makrotillsynspolitik.

Det andra scenariot ”självförsörjande holmar” bygger på antagandet om en djup global recession som urholkar det internationella samarbetet och får staterna att vända sig inåt. En kraftig skuldsättning och fortsatt osäkerhet leder till sämre genomslagskraft för centralbankspolitiken och den övriga ekonomiska politiken.

Det tredje scenariot är ”den digitala ekonomins genombrott”. Här återhämtar sig ekonomin snabbt från pandemin pådriven av digitaliseringen. Pristrycket ökar, betalningssätten blir mer fragmenterade och centralbanken och andra tillsynsmyndigheter står inför allt större utmaningar i övervakningen av verksamheten på finansmarknaden.

Med ledning av dessa scenarier diskuterades Finlands Banks möjligheter, risker och alternativa strategier i respektive omvärld.

Principer stakar ut vägen mot målet i visionen

Visionen fungerar som en kompass som visar vägen mot det långsiktiga målet. Finlands Banks vision lyder ”Finlands Bank är en inflytelserik och respekterad centralbank som upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden med medborgarnas välfärd som mål.”

Visionen har delats upp i nio vägledande principer, som förklarar hur målet i visionen uppnås. Principerna tål tidens tand och har relevans för alla Finlands Banks verksamheter.

Den första delen av visionen, dvs. Finlands Banks inflytande och ställning som respekterad centralbank stöds av de tre första vägledande principerna:

 1. Vi skapar mervärde genom expertis, insiktsfulla lösningar och förtroendebyggande samarbete.
 2. Vi baserar våra uttalanden och beslut på information, forskning och kvalitativa analyser.
 3. Vi deltar i samhällsdebatten, når ut till våra intressenter och för en konstruktiv dialog i Finland och inom Eurosystemet.

Att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden förutsätter att centralbanken tillhandahåller effektiva centralbankstjänster för samhället, skapar beredskap för det oväntade och intar en förutseende hållning. Dessa faktorer lyfts fram i följande tre principer:

 1. Vi tillhandahåller avancerade och pålitliga centralbankstjänster för det finländska samhällets föränderliga behov.
 2. Vi sörjer för kontinuiteten i verksamheten genom att skapa beredskap för förändringar, störningar och kriser.
 3. Vi utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt långsiktigt och med tanke på framtida behov.

Den sista delen av visionen fokuserar på Finlands Banks uppgifter som nationell institution med ett samhällsviktigt uppdrag. Utöver de grundläggande uppgifterna är målet att öka allmänhetens kunskaper om ekonomin och föra en konstruktiv samhällsdialog.

 1. Vi handlar ansvarsfullt och i enlighet med principerna om hållbar utveckling.
 2. Vi utför vårt uppdrag effektivt och ekonomiskt genom att upprätthålla en stabil vinstutdelning till staten utan att äventyra kapitaltäckningen.
 3. Vi främjar medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet genom att sprida begriplig information.

Finlands Banks värderingar skapades tillsammans

I den övergripande strategin tjänar Finlands Banks värderingar som ett rättesnöre för hur medarbetarna ska arbeta tillsammans och på vilka grunder olika val träffas.

Finlands Banks värderingar skapades tillsammans, då hela personalen engagerades för den värderesa som företogs för att ta fram värderingarna.

”Vi på Finlands Bank
förkovrar oss ständigt och lär oss av varandra,
vi värdesätter varje medarbetares expertis,
vi handlar tillsammans som jämbördiga kolleger,
vi tar vårt ansvar för att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet.”

De strategiska prioriteringarna för planeringsperioden 2021–2023 styr det dagliga arbetet

Finlands Banks nya strategi kompletteras av direktionens strategiska prioriteringar. De styr det dagliga genomförandet av strategin under hela planeringsperioden 2021–2023.

 1. Bedömning av coronakrisens effekter och lösningar.
  Finlands Bank analyserar konsekvenserna av coronakrisen för ekonomin, penningpolitiken och dess genomförande och den finansiella stabiliteten och betalningarna. Dessutom stöder Finlands Bank på många olika sätt personalens arbetsmöjligheter i det utdragna pandemiläget.

 2. Medverkan i översyn och revidering av ECB:s penningpolitiska strategi.
  Finlands Bank deltar aktivt och på bred front i förberedelserna av översynen av den penningpolitiska strategin och stöder chefdirektörens möjligheter att påverka strategiöversynen.

 3. Förberedelser för en digital centralbanksvaluta för Eurosystemet.
  Finlands Banks experter deltar i utredningsarbetet kring Eurosystemets gemensamma centralbanksvaluta.

 4. Informationsledning och påverkan.
  Finlands Bank ser över sitt ledningssystem bland annat genom att utveckla processer och verktyg och bredda kunskapsbasen för ledarskapsarbetet.

 5. Inhemsk ekonomisk-politisk påverkan och främjande av ekonomiskt kunnande.
  Finlands Bank deltar i den inhemska debatten i sådana berednings- och beslutsskeden där banken besitter expertis som grundar sig till exempel på forskning eller internationella erfarenheter. Dessutom samordnar Finlands Bank verksamheten för att främja hushållens ekonomiska kunnande och planerar en långsiktig nationell handlingsmodell för arbetet.

Länkar

Finlands Banks verksamhet, värderingar och strategi

Mål- och resultatstyrningssystemet 2018–2020

Finlands Banks organisation

Hållbarhetsprogrammet

Hållbarhet på Finlands Bank