Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet. Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet.

Finlands Bank reviderade sin strategi 2020. Målet för den nya strategin är att säkerställa Finlands Banks stabila och effektiva verksamhet i en föränderlig omvärld.

Den nya strategin bygger på omfattande scenarioarbete

Finlands Bank inledde omarbetningen av sin strategi med en ingående omvärldsanalys. Syftet med detta scenarioarbete var att förutse hur Finlands Banks omvärld kommer att förändras på 2020-talet.

Med ledning av de tre scenarier som togs fram diskuterades Finlands Banks möjligheter, risker och alternativa strategier i respektive omvärld.

Finlands Bank arbetar systematiskt mot sin vision

Finlands Banks vision lyder ”Finlands Bank är en inflytelserik och respekterad centralbank, som upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden med medborgarnas välfärd som mål.”

Visionen har delats upp i nio vägledande principer som styr Finlands Banks verksamhet och förklarar hur målet i visionen kan uppnås.

Enligt dessa principer skapar Finlands Bank bland annat mervärde genom sin expertis, tillhandahåller pålitliga och avancerade centralbankstjänster, sörjer för kontinuiteten i verksamheten under alla förhållanden, utvecklar sina arbetssätt långsiktigt och upprätthåller en stabil vinstutdelning till staten.

Strategiska prioriteringar kompletterar den nya strategin

Finlands Banks nya strategi kompletteras av de strategiska prioriteringar som valts av direktionen och som styr det dagliga genomförandet av strategin under hela planeringsperioden 2021–2023.

Enligt de strategiska prioriteringarna bedömer Finlands Bank bland annat konsekvenserna av coronapandemin och deltar aktivt i översynen av Europeiska centralbankens penningpolitiska strategi och förberedelserna för en digital centralbanksvaluta.

Distansarbete det nya normala – coronapandemin påverkade arbetssätten

På grund av coronapandemin var 2020 ett år fullt av utmaningar för alla arbetsgivare och arbetstagare. Under den utdragna pandemin stödde Finlands Bank medarbetarnas kristålighet på många olika sätt.

Centralbankens hållbarhet utgår från dess kärnverksamhet

I fokus för Finlands Banks hållbarhetsprogram står åtgärder för att främja hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete samt hantering av klimatrisker.