Klimatförändringen ger upphov till risker också för den finansiella sektorn. Riskernas läge, omfattning och betydelse för det finansiella systemets funktion är ännu inte fullt klarlagda. Finlands Bank deltar inom ramen för olika arbetsgrupper i internationellt samarbete för att utveckla analysmetoder och uppföljning till grund för bedömningen av riskerna.

Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten. Med fysiska risker avses materiella skador på fastigheter till följd av förändringar i klimatet och extrema väderfenomen. Med omställningsrisker avses värdeminskningen på koldioxidintensiva investeringar vid övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Coronapandemin påverkar hanteringen av klimatförändringen i finanssektorn

Vid början av 2020 hade de klimatrelaterade riskerna för den finansiella stabiliteten tagits upp på agendan i flera arbetsgrupper bland annat vid Finlands Bank, Europeiska centralbanken (ECB) och det globala hållbarhetsnätverket NGFS för centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter (Network for Greening the Financial System).

När coronapandemin bredde ut sig måste emellertid resurserna läggas om till analys av effekterna av pandemin och dess motåtgärder.

I mitten av året blev det uppenbart att effekterna av coronapandemin och klimatförändringen och deras transmissionskanaler är delvis likartade och att lösningarna på dem har nära kopplingar till varandra.

Coronapandemin har många negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. För att minimera dem och stimulera ekonomin har många offentliga stödåtgärder vidtagits, varav en del gäller investeringar.

Allokeringen av investeringar till miljöhållbara investeringsobjekt gör det möjligt att samtidigt både lösa de problem som orsakats av coronapandemin och stävja klimatförändringen (på finska).

Nedgången i ekonomin till följd av coronapandemin har resulterat i minskade globala utsläpp. För att uppnå klimatmålen i Parisavtalet krävs fortsatta utsläppsminskningar i nivå med 2020 varje år under de följande årtiondena. Utmaningen är att uppnå målet utan ekonomiska och sociala skadeverkningar.

 

Finlands Bank utvecklar aktivt sin klimatriskanalys

Som ett led i analysen av den finansiella stabiliteten undersökte Finlands Bank 2020 banksektorns exponeringar för fysiska risker.

Framför allt undersöktes vilken andel av bankernas lånefordringar och lånesäkerheter som är belägna på sådana områden där havsöversvämningar i framtiden kan utgöra en ökad risk för fastighetsbeståndet (på finska).

I fråga om omställningsrisker publicerade banken en översikt av företagens värdekedjor och risker förenade med dem (på finska).

Finlands Bank har också granskat databrister och problem i samband med statistiken och analyserna om klimatförändringen och dess effekter och sökt lösningar på dem.

Finlands Bank deltog i kartläggningen av data- och forskningsprojekt om klimatförändringen inom den gemensamma arbetsgruppen vid Europeiska centralbankssystemets (ECBS) statistikfunktion.

Arbetsgruppen lade 2020 fram ett förslag på hur ECBS:s statistikfunktion kan utnyttja statistik för att uppmuntra till en bredare diskussion om klimatförändringen, ekonomin och det finansiella systemet.

Finlands Bank är en aktiv aktör i hållbarhetsnätverket NGFS

Finlands Bank deltar i arbetet för att avhjälpa statistikproblem och statistikbrister också som medlem av hållbarhetsnätverket NGFS. Arbetet inleddes 2020 och fortsätter 2021.

NGFS:s scenarioarbete pågick hela året och en av arbetsgruppens viktigaste resultat var de klimatscenariomodeller som publicerades sommaren 2020 (på engelska).

Dessa NGFS:s scenarier kan användas vid bedömningen av effekterna av klimatförändringen och klimatpolitiken i olika situationer. Klimatscenariomodellerna är fritt tillgängliga och Finlands Bank vill främja användningen av dem i Finland.

För att stödja användningen av scenariomodellerna publicerade Finlands Bank två artiklar, varav den första beskriver scenariomodelleringen och NGFS:s scenarier mer generellt (på finska) och den andra beräkningsmodeller för scenarierna (på finska).Följande artikel

Finlands Banks statistikfunktion reagerade på de ökade statistikkraven på grund av coronapandemin