Finlands Bank deltar i att genomföra Eurosystemets gemensamma penningpolitik. Medlemskapet i Eurosystemet medför särskilda särdrag i balansräkningen. Finlands Bank har egna finansiella tillgångar som uppväger posterna av eget och främmande kapital i balansräkningen. Finlands Bank investerar och förvaltar dessa tillgångar i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med beaktande av riskerna i investeringsverksamheten och principen om ansvarsfulla investeringar.

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Verksamheten som nationell centralbank i Eurosystemet återspeglas i de konkreta målen för investeringsverksamheten. Målen är säkerhet, likviditet och avkastning.

Finlands Bank fattar beslut om valutareserven och de finansiella tillgångarna med beaktande av avtalet om finansiella nettotillgångar ANFA (Agrement on Net Financial Assets) mellan centralbankerna i Eurosystemet.

Storleken av Finlands Banks finansiella tillgångar är ett politiskt beslut

Storleken av Finlands Banks finansiella tillgångar är ett politiskt beslut, som grundar sig på beredskapsaspekter.

Vid behov ska de nationella centralbankerna i Eurosystemet stödja Europeiska centralbanken (ECB) med transaktioner ur valutareserven. Dessutom skapar Finlands Bank bland annat  beredskap för kriser som försämrar landets externa betalningsförmåga.

Förvaltningen av valutareserven och investeringsverksamheten intar en primär roll i arbetet för att säkerställa Finlands Banks ekonomiska beredskap att möta framtida osäkerhetsfaktorer och risker.

En del av riskerna mot samhällsekonomin och det finansiella systemet kan fastställas på förhand, men som historien har visat är de realiserade riskerna ofta helt oväntade och svåra att förutse.

En långsiktig investeringspolicy som beaktar riskerna i hela balansräkningen gör det möjligt att upprätthålla en stark balansräkning och främjar Finlands Banks mål om en stabil vinstutdelning till staten.

Sammansättningen av de finansiella tillgångarna

Finlands Banks direktion fattar beslut om storleken av Finlands Banks finansiella tillgångar i enlighet med ANFA-avtalet och utgående från bankens centralbanksuppgifter och investeringspolitiska aspekter.

Vid utgången av 2020 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 10 miljarder euro (tabell 5). De bestod av direkta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor, investeringar i aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR, Special Drawing Rights) i Internationella valutafonden.

Under 2020 reducerades Finlands Banks finansiella tillgångar på investeringspolitiska grunder med ca 1 miljard euro. Med anledning av coronapandemin återupptog Finlands Bank i mars investeringarna på marknaden för finländska företagscertifikat, vilket följaktligen ökade de finansiella tillgångarna med summan av de förvärvade företagscertifikaten.

Till följd av dessa åtgärder i förening med förändringar i valuta- och aktiekurser sjönk värdet av de finansiella tillgångarna med ca 1 045 miljoner euro under året.

Portföljen av räntebärande värdepapper i utländsk valuta består av värdepapper i amerikanska dollar (USD), brittiska pund (GBP) och japanska yen (JPY). Tillsammans med SDR-innehavet utgör den bankens valutareserv.

Finlands Banks direktion beslutar vart tredje år om storleken på valutareserven. Målnivån för beloppen av amerikanska dollar är 5 miljarder, för brittiska pund 650 miljoner och för japanska yen 95 miljarder enheter i lokal valuta.

Tabell 5.
Finlands Banks finansiella tillgångar 31.12.2020
Mn euro
31.12.2019
Mn euro
Guld 2 434 2 135
Valutareserv 6 261 6 694
SDR 574 494
Räntebärande värdepapper i USD 4 200 4 641
Räntebärande värdepapper i GBP 732 777
Räntebärande värdepapper i JPY 754 782
Räntebärande värdepapper i EUR 61 1 017
Aktieportfölj 1 135 1 082
Fastighetsportfölj 119 127
Summa 10 010 11 055
Källa: Finlands Bank.

Investeringar i räntebärande värdepapper

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper styrs av en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion. Investeringspolicyn specificerar hur de strategiska investeringarna i räntebärande värdepapper fördelas på tillgångsklasser. Den anger också en acceptabel ränterisknivå för varje enskild valuta. Investeringspolicyn skapar ett strategiskt marknadsbaserat index, som investeringarna kan jämföras med.

Finlands Bank kan i sin investeringsverksamhet avvika från det strategiska indexet inom ett tillåtet handlingsutrymme och i enlighet med givna risklimiter.

Finlands Banks portfölj av räntebärande värdepapper består av statsobligationer och insättningar i centralbanken (56,67 %), obligationer utgivna av multinationella eller statsbundna institutioner (25,93 %), säkerställda obligationer med bakomliggande tillgångar (7,09 %), företagsobligationer (9,75 %) och kontantinstrument (0,57 %). Inhemska företagscertifikat ingår inte i fördelningen.

Det lägsta kreditbetyget för värdepapper i portföljen var BBB, med undantag för finländska oklassificerade företagscertifikat, vars kreditvärdighet Finlands Bank bedömer med hjälp av finansiella nyckeltal.

Den genomsnittliga durationen, som utgör ett mått på ränterisken, var 2,13 år för ränteportföljen vid slutet av 2020.

På grund av coronapandemins utbrott försämrades de ekonomiska utsikterna tydligt och räntorna sjönk historiskt lågt på alla huvudmarknader.

Sjunkande räntor gav kapitalvinster på ränteinvesteringarna. Trots de låga och delvis negativa räntorna blev avkastningen på portföljen av räntebärande värdepapper därför positiv under 2020.

Den största ränteavkastningen fick banken på investeringarna i räntebärande värdepapper i amerikanska dollar, som tack vare nedgången i räntorna gav betydande uppskrivningsvinster.

Ränteavkastningen på portföljen av räntebärande värdepapper uppgick till 213,3 miljoner euro under 2020. Avkastningen på investeringar i amerikanska dollar var 199,1 miljoner euro, på investeringar i euro 1,7 miljoner euro, på investeringar i pund 13,0 miljoner euro och på investeringar i yen −0,4 miljoner euro.

Förstärkningen av euron i förhållande till de övriga huvudvalutorna avspeglades i en negativ omvärdering av valutareserven.

Totalt försvagades valutaposterna i portföljen av räntebärande värdepapper med 445,9 miljoner euro. Förändringen i dollarinvesteringar var –367,3 miljoner euro, i pundinvesteringar –43,3 miljoner euro och i värdepapper i yen –45,3 miljoner euro.

Valutakursrisken är den största risken i Finlands Banks valutaportfölj av räntebärande värdepapper. Valutareservens storlek har dimensionerats för centralbanksuppgifterna.

Omvärderingen av  valutareserven är en följd av den öppna valutapositionen, som stöder ett ändamålsenligt utförande av centralbanksuppgifterna.

Återupptagande av investeringsverksamheten på den finländska marknaden för företagscertifikat

I normala situationer är emission av företagscertifikat ett tillförlitligt sätt för finländska företag att täcka sina kassabehov. Under våren ledde dock coronapandemin till att de traditionella investerarna delvis lämnade den finländska marknaden för företagscertifikat.

Finlands Banks direktion reagerade på det försämrade marknadsläget genom att den 15 mars 2020 besluta att återuppta sin verksamhet på den finländska marknaden för företagscertifikat med ett program på totalt 500 miljoner euro (på finska).

Detta gjordes inte i penningpolitiskt syfte för att påverka inflationen, utan syftet var att med ett rimligt ökat risktagande få meravkastning på investeringstillgångarna och samtidigt stödja den inhemska marknaden för företagscertifikat.

På basis av det ökade marknadsutbudet beslutade direktionen den 19 mars 2020 att höja portföljens maximala storlek till 1 miljard euro.

I Finlands Banks ramverk för riskbedömning bedöms företag utgående från deras offentliga kreditbetyg och finansiella nyckeltal för kreditrisk.

Riskmåtten för kreditrisk visar bland annat emittentens skuldsättningsgrad, återbetalningsförmåga och skattad konkurssannolikhet.

I enlighet med det fastställda ramverket för riskbedömning köpte Finlands Bank 2020 företagscertifikat emitterade av finländska företag med tillräckligt högt kreditbetyg. Köpvolymerna var störst under de inledande första veckorna, varefter de minskade i jämn takt.

Bestämmelserna om köp av räntebärande värdepapper av publika emittenter innebär begränsningar för Finlands Banks värdepappersköp, vilket har återspeglats i skalan av värdepapper som Finlands Bank kan förvärva.

Långsiktig investeringsverksamhet

Utöver portföljen av räntebärande värdepapper förvaltar Finlands Bank en portfölj av långsiktiga investeringar. För dessa investeringar är den förväntade avkastningen högre och likviditetskravet lägre än för övriga finansiella tillgångar.

Denna tillgångspost har skapats för att bankens poster av eget kapital ska kunna investeras i tillgångsklasser som ger en bättre avkastning än centralbankens vanliga investeringar i räntebärande värdepapper. Spridning av investeringarna mellan olika tillgångar minskar också investeringsrisken.

Under 2020 omfattade den långsiktiga tillgångsförvaltningen aktie- och fastighetsinvesteringar, som genomförs indirekt via fonder.

Investeringarna i aktieportföljen har kostnadseffektivt spridits till passiva EFT-fonder (Exchange Traded Funds) som följer ett globalt index för utvecklade ekonomier.

Fastighetsportföljen har spridits mellan flera europeiska fonder som äger attraktivt belägna fastigheter som är lätta att hyra ut, vilket säkerställer en jämn hyresavkastning på dessa investeringar.

Aktiemarknaden utvecklades gynnsamt under 2020 trots det betydliga aktiekursfallet på våren på grund av coronapandemin.

Fastighetsfondernas utveckling var mer blandad, eftersom coronapandemin ledde till svårigheter inom vissa sektorer, såsom detaljhandelssektorn och kontorssektorn.

Avkastning på och risker i de finansiella tillgångarna

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2020 var 0,5 %, dvs. 76 miljoner euro (tabell 6). Avkastningen på portföljerna av räntebärande värdepapper jämförs regelbundet mot strategiska jämförelseindex som motsvarar målen för centralbanksverksamheten. Under 2020 gav ränteinvesteringarna en avkastning på 0,11 %, dvs. 6,4 miljoner euro över jämförelseindexen.

Avkastningen på aktieportföljen var 17,4 % dvs. 177 miljoner euro och på fastighetsportföljen –1,6 % dvs. –2 miljoner euro.

Tabell 6.
Avkastning på Finlands Banks finansiella tillgångar 2020 2019
% Mn euro % Mn euro
Räntebärande investeringar 3,3 213 2,9 211
Växelkursförändring –7,3 –587 1,9 142
Aktier 17,4 177 29 227
Fastigheter –1,6 –2 11 12
Summa exkl. guld och SDR –2,8 –198 7,3 592
Guld 14,0 299 21 368
Särskilda dragningsrätter, SDR –4,3 –25 2,4 11
Summa 0,5 76 9,3 971
Källa: Finlands Bank.

Under 2020 varierade marknadsrisken (Value-at-Risk 99 %, en dags horisont) för de finansiella tillgångarna mellan 52 miljoner euro och 176 miljoner euro (diagram 20).

Finlands Banks andel av Europeiska centralbankens valutareserv

Europeiska centralbanken (ECB) har också en egen valutareserv, och förvaltningen av den har anförtrotts de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt en kapitalfördelningsnyckel.

Finlands Bank förvaltar en andel av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank.

I förvaltningen av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för att möjliggöra åtgärder på valutamarknaden.

Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2020 till 1 044 miljoner euro.

Mer information om förvaltningen av ECB:s valutareserv finns i ECB:s årsrapport (på engelska).Följande artikel

Ansvarsfulla investeringar: god grund för nytänkande och innovationer