Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet. Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Finlands Bank är medlem i ECB- och EU-organ och i andra internationella organisationer. Se alla uppgifter på Finlands Banks webbplats (pdf, på finska).

Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med Internationella valutafonden

Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) är en organisation som består av 190 medlemsländer. Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, öppen och regelbaserad internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är Finlands representant i IMF:s styrelse, som är valutafondens högsta beslutande organ.

Finlands Bank utövar inflytande i IMF:s verksamhet också i den nordisk-baltiska valkretsen, som i IMF:s direktion representeras av en gemensam direktionsmedlem. Uppdraget togs 2020 över av Mika Pösö. Hans treåriga mandatperiod varar till 2022.

Länderna i valkretsen tar fram gemensamma ställningstaganden i policyfrågor som behandlas av IMF:s direktion.

Under perioden 2020–2022 ligger beredningsansvaret hos Finland. Finlands Bank och finansministeriet bereder ställningstagandena tillsammans.

Valkretsens verksamhet styrs av den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), där vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen är medlem.

Internationella valutafondens möten hölls virtuellt 2020

På grund av coronapandemin hölls IMF:s vår- och årsmöten och mötena i Internationella monetära och finansiella kommittén (International Monetary and Financial Committee, IMFC) i samband med dem virtuellt.

Vid vårens årsmöten representerades de nordiska och baltiska länderna i IMFC av Finlands finansminister Katri Kulmuni och vid höstens årsmöten av Norges finansminister Jan Tore Sanner.

Diskussionerna på IMF:s vår- och årsmöten fokuserade på den globala ekonomiska krisen med anledning av coronapandemin och på det internationella samfundets åtgärder för att dämpa konsekvenserna av krisen.

IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva betonade i sina anföranden behovet av expansiva och snabba policyåtgärder för att återställa förtroendet och stödja de fattigaste länderna och påminde om riskerna med staternas växande skuldproblem.

Läs om stämningarna under IMF:s och Världsbankens årsmöten i chefdirektörens blogg (på finska).

Finlands Bank medverkar i arbetet inom Europeiska unionens institutioner och kommittéer

Finlands Bank är medlem i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee, EFC). Kommittén har till uppgift att främja samordningen av den ekonomiska politiken mellan medlemsländerna och delta i beredningen av arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

Under 2020 sammanträdde EFC 16 gånger i sin fullständiga sammansättning som omfattar centralbankerna.

Kommittén diskuterade bland annat de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av pandemin, läget i det europeiska finansiella systemet, utvecklingen av bank- och kapitalmarknadsunionen, bekämpning av penningtvätt, innovationer på finansmarknaden och utvecklingsbehoven för den globala finansiella arkitekturen. Kommittén beredde också gemensamma ställningstaganden i policyfrågor inför internationella möten.

Under 2020 deltog Finlands Bank också i arbetet inom flera EU-kommittéer och institutioner som främjar stabiliteten i bank- och finanssystemet. Den viktigast av dem är Europeiska systemrisknämndens (European Systemic Risk Board, ESRB) styrelse, där Finlands Banks chefdirektör är medlem.

Under 2020 behandlade kommittén de ökade riskerna för och sårbarheterna i den finansiella stabiliteten i EU till följd av coronakrisen och behovet av snabba makrotillsynsåtgärder under undantagsförhållandena.

Konferensen om analys av finansiella systemrisker, som Finlands Bank arrangerar i samråd med Europeiska systemrisknämnden och Hankens och Arcadas gemensamma forskargrupp RiskLab Finland, flyttades fram med ett år på grund av pandemin.

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) främjar samarbete och dialog mellan centralbankerna

Finlands Banks chefdirektör deltar i BIS (Bank for International Settlements) regelbundna centralbankschefsmöten.

På mötena diskuteras utvecklingen och aktuella frågor inom världsekonomi och finansmarknad samt andra viktiga centralbanksfrågor.

År 2020 hölls mötena virtuellt. Fokus låg på de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen, men centralbankscheferna diskuterade också användningen av stora datamängder i prognosarbetet och cybersäkerhetsrisker på finansmarknaden.

Finlands Banks samarbete med de övriga nordiska centralbankerna

Finlands Bank har nära kontakter med de övriga nordiska centralbankerna. De nordiska centralbankscheferna samlas årligen för att behandla aktuella frågor.

I stället för de traditionella mötena hölls mötena mellan centralbankscheferna och vice centralbankscheferna under 2020 virtuellt. På mötena diskuterades bland annat betalningssystem och penningtvätt, digitala centralbanksvalutor, ECB:s strategiöversyn, hållbara investeringar och effekterna av en lågräntemiljö.

Samarbetet mellan experterna på Finlands Bank och de övriga nordiska länderna främjades under 2020 genom olika virtuella evenemang som involverade många avdelningar.

Utbildningssamarbetet med den ryska centralbanken

Finlands Bank har länge bedrivit utbildningssamarbete med den ryska centralbanken.

Samarbetet har tagit sig uttryck i utbildningsträffar på Finlands Bank för experter från ryska centralbanken och i vissa fall gästföreläsningar som Finlands Banks experter hållit i Ryssland. Under 2020 kunde utbildningsträffar inte ordnas på grund av pandemin.Följande artikel

Coronakrisen ökade kommunikatonsbehovet och flyttade verksamheten till webben 2020