Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut och på framställning av Finlands Banks direktion beslutat att 26 miljoner euro, dvs. hälften av bankens vinst för räkenskapsåret 2021, reser­veras för statens behov. 

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2021 är 52 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. 

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster, intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar samt den vinstandel som Europeiska centralbanken intäktsför till centralbankerna i euroområdet. Räntenettot för 2021 är 658 miljoner euro (2020: 731 mn euro). Ränteintäkterna var mindre än året innan, eftersom avkastningen på valutareserven och finska statens obliga­tioner minskade. Dessutom fortsatte räntekostnaderna i anslutning till de riktade penningpolitiska transaktionerna (TLTRO III) att öka, varpå Finlands Banks andel av Eurosystemets monetära inkomster sjönk till 21 miljoner euro (2020: 79 mn euro).

Finlands Bank täcker sina verksamhetskostnader och avsättningar med intäkterna. Verksamhetskostnaderna 2021 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och den extra avgiften till pensionsfonden uppgår till 106 miljoner euro (2020: 99 mn euro).