Finlands Banks personal fortsatte att arbeta huvudsakligen på distans 2021. Den största betydelsen för medarbetarnas välmående under coronapandemin var tydlig arbetsgivarinformation samt arbetsgemenskapen och tillräcklig återhämtning. Finlands Banks goda resultat i medarbetarundersökningarna vann nationellt erkännande.

Finlands Bank har 378 anställda inom penningpolitik och forskning, finansmarknad, bankrörelse och kontantförsörjning.

Finlands Bank har ett gediget eget kunnande inte bara inom kärnverksamheterna utan också inom it, personal- och ekonomiadministration, kommunikation, ekonomiskt kunnande och språktjänster.

Personalens medelålder är 46,5 år. Av medarbetarna är 47 % kvinnor och 53 % män. Jobbtrivseln är god och personalen engagerad. Den genomsnittliga anställningstiden är 15,7 år.

Tydlig kommunikation och god känsla av gemenskap särskilt viktigt under distansarbetet

Finlands Banks anställda fortsatte huvudsakligen att arbeta på distans på grund av coronapandemin. På kontoret sköttes endast sådana uppgifter som inte kunde skötas på distans.

Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma krisorganisation bevakade coronaläget fortlöpande och informerade personalen regelbundet om arbetsgivarens coronariktlinjer och gav handlingsdirektiv.

Finlands Bank undersökte personalens välbefinnande i arbetet under coronapandemin genom en hälso- och arbetsmiljöenkät. Enkäten genomfördes i februari och besvarades av 83 % av Finlands Banks och Finansinspektionens anställda.

De anställda upplevde att coronainformationen och riktlinjerna har varit tydliga. Arbetsgivarens coronaåtgärder fick också ett gott betyg.

Arbetsgemenskapens och kollegernas betydelse hade konkretiserats under det regelbundna distansarbetet, samtidigt som det personliga välbefinnandet i arbetet och återhämtningen från arbetet upplevdes ha försämrats.

Omställning till nya arbetsmönster skapar nya arbetssätt

Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma projekt för omställning till nya arbetsmönster skapar nya gemensamma arbetssätt och samlar in idéer och erfarenheter om hybridarbete.

Sedan coronaläget hade stabiliserats och rekommendationen om omfattande distansarbete upphört i början av november gjorde Finlands Bank förberedelser för en omställning till hybridarbete. Målet var att samla in praktiska erfarenheter av att kombinera distansarbete och arbete på plats.

Vid slutet av november försämrades coronaläget på nytt och krisorganisationen fattade beslut om återgång till huvudsakligt distansarbete för att säkerställa verksamhetens kontinuitet och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Finlands Bank bland de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

Finlands Bank följer upp medarbetarnas tillfredsställelse i arbetet genom en medarbetarundersökning som genomförs vart annat år. Undersökningen i november besvarades aktivt och svarsdeltagandet var mycket högt, 85,4 %.

Det totala resultatet för Finlands Banks medarbetarundersökning låg på en god nivå mätt med Eezys People Power-index. Resultatet visade en positiv utveckling och knappt någon försämring alls jämfört med föregående enkät.

Arbetstillfredsställelsen på Finlands Bank följs upp med ett People Power-index.

Finlands Banks People Power-index var 73,6 på skalan 0-100, vilket ligger betydligt över expertnormen för Finland (71,5). Ca 38 % av organisationerna i Finland når upp till denna nivå. Bankens ledarskapsindex (73,4) låg likaså över landets expertnorm (71,4).

Tack vare det goda resultatet i medarbetarundersökningen har Finlands Bank vunnit erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser. Erkännandet tilldelas årligen organisationer med det bästa resultatet i Eezy Flows PeoplePower-enkät.

Finlands Bank är en stabil men inte stel arbetsgivare

Finlands Bank är en stabil och ansvarsfull arbetsgivare. Banken deltar i de riksomfattande kampanjerna Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare) och Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb) och bidrar därmed till ett ansvarsfullt arbetsliv.

Finlands Bank ökade kommunikationen om sin arbetsgivarprofil under 2021 framför allt i sociala medier, där banken regelbundet informerade om lediga tjänster och medarbetarna bidrog med sina karriärberättelser om arbetet på en centralbank.

På våren publicerade banken sju karriärberättelser och sommarpraktikanterna skrev sju blogginlägg om sin vardag på centralbanken.

I LinkedIn Talent Awards 2021 utsågs Finlands Bank till en av de tre bästa arbetsgivarvarumärkena i Norden i kategorin organisationer med under 1000 anställda.

Finlands Bank är favoritarbetsgivaren bland handelsstuderande och en av den offentliga sektorns populäraste arbetsgivare.

För Finlands Bank är sysselsättningen av unga en viktig del av bankens samhällsansvar. Finlands Bank anställer årligen ca 30 sommarpraktikanter.

Ansvarsfull arbetsgivare (på finska)
Ansvarsfullt sommarjobb (på finska)
Att arbeta på banken – läs karriärberättelserna (på finska)
Finlands Bank sommarjobbsblogg (på finska)

Ett nytt Young Professionals-program lanserades 2021

Finlands Banks och Finansinspektionens Young Professionals-program eller Yp-program erbjuder nyutexaminerade högskolestuderande och experter med några års arbetserfarenhet en möjlighet att sätta sig in i centralbankens och den finansiella tillsynsmyndighetens kärnverksamheter och utbilda sig till finansiella proffs.

Inom Young Professionals-programmet började i september totalt nio praktikanter inom specialiteterna ekonomer och övriga ekonomiexperter, datavetenskaper och digitalisering samt juridik.

Deltagarna cirkulerar under programmet mellan tre olika uppdrag, som varar sex månader var, och sätter sig in i det praktiska arbetet inom området.

Finlands Banks och Finansinspektionens föregående Young Professionals-program genomfördes 2018-2020.

Läs mer om Young Professionals-programmet (på finska)