Tillgångar

1. Guld och guldfordringar

Finlands Bank har 1 576 487 troy uns guld (1 troy uns = 31,103 g) som i bokslutet upptagits till marknadsvärde. Vid början av 1999 överförde Finlands Bank, i likhet med de övriga nationella centralbankerna i Eurosystemet, cirka 20 % av sitt guld till ECB.

Guld 31.12.2021 31.12.2020
Kvantitet (mn troy uns) 1,6 1,6
Pris per troy uns guld (euro) 1 609,5 1 543,9
Marknadsvärde (mn euro) 2 537,3 2 433,9
Förändring av marknadsvärde (mn euro) 103,4 299,2

2. Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

I posten ingår till valutareserven hänförliga valutafordringar på hemmahörande utanför euroområdet och fordringar på Internationella valutafonden (IMF).

2.1 Fordringar på Internationella valutafonden (IMF)

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 31.12.2021 31.12.2020
Mn euro Mn SDR Mn euro Mn SDR
Reservposition i IMF 741,2 599,7 576,0 488,7
Särskilda dragningsrätter 4 234,5 3 426,2 1 326,5 1 125,5
Övriga fordringar på IMF 40,3 32,6 70,7 60,0
Summa 5 016,0 4 058,6 1 973,3 1 674,2
Kursen mellan euro och SDR 2020 och 2021 2021 2020
Vid utgången av mars 0,8277 0,8025
Vid utgången av juni 0,8333 0,8143
Vid utgången av september 0,8216 0,8318
Vid utgången av december 0,8091 0,8485

Finlands medlemsandel i valutafonden är 2 410,6 miljoner SDR. Reservpositionen är den del av Finlands medlemsandel som har betalats till IMF i utländsk valuta. Den andra delen av medlemsandelen har betalats i mark. Denna del har valutafonden lånat tillbaka till Finlands Bank. Den i mark betalda medlemsandelens nettoeffekt på Finlands Banks balansräkning är noll, eftersom fordran och skulden redovisas i samma balanspost.

Finlands Banks innehav av särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR) uppgår till 4 234,5 miljoner euro. De utgör en valutareserv som IMF har lagt upp och fördelat på sina medlemsländer. Särskilda dragningsrätter används i valutahandeln på samma sätt som normala valutor. Postens värde ökade betydligt i augusti 2021 efter en höjning av IMF:s särskilda dragningsrätter med 650 miljarder amerikanska dollar. Det handlade om en historiskt stor global krisåtgärd för att stärka de ekonomiska buffertarna i IMF:s medlemsländer och stödja återhämtningen av ekonomierna. Åtgärden ger också bättre möjligheter att fortsätta kampen mot pandemin. Finlands Banks andel av allokeringen var 2,3 miljarder SDR, dvs. 2,8 miljarder euro. Postens värde förändras också genom valutahandeln mellan medlemsländerna. Postens storlek påverkas ytterligare av erhållna och utbetalda räntor och vinstandelen i IMF.

Finlands Banks fordringar på Internationella valutafonden uppgår totalt till 5 016,0 miljoner euro.

2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

Här redovisas banktillgodohavanden, värdepapper och övriga fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
Banktillgodohavanden 44,7 41,8 2,9
Räntebärande värdepapper 3 963,5 4 579,4 -615,9
Diskonteringsinstrument 485,5 485,5
Andelar i investeringsfonder 1 775,7 1 134,6 641,0
Övriga fordringar 894,9 732,0 162,9
Summa 7 164,3 6 487,9 676,4
Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna av
hemmahörande utanför euroområdet
31.12.2021 31.12.2020
Valuta Mn euro % Mn euro %
Brittiska pund 410,8 9,2 432,5 9,4
US-dollar 3 827,3 86,0 3 896,0 85,1
Japanska yen 211,0 4,7 250,9 5,5
Summa 4 449,1 100,0 4 579,4 100,0
Återstående löptid för värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande utanför euroområdet
31.12.2021 31.12.2020
Löptid Mn euro % Mn euro %
Upp till 1 år 1 638,0 36,8 889,9 19,4
Över 1 år 2 811,0 63,2 3 689,5 80,6
Summa 4 449,1 100,0 4 579,4 100,0

3. Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Denna post består av banktillgodohavanden, värdepapper och övriga fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
Banktillgodohavanden 87,2 32,2 55,0
Räntebärande värdepapper 269,3 270,9 -1,6
Övriga fordringar 3,4 -8,4 11,8
Summa 359,9 294,7 65,2
Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande i euroområdet
31.12.2021 31.12.2020
Valuta Mn euro % Mn euro %
Brittiska pund 145,5 54,0 182,4 67,3
US-dollar 123,8 46,0 88,5 32,7
Summa 269,3 100,0 270,9 100,0
Återstående löptid för värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande i euroområdet
31.12.2021 31.12.2020
Löptid Mn euro % Mn euro %
Upp till 1 år 148,0 55,0 96,9 35,8
Över 1 år 121,3 45,0 174,0 64,2
Summa 269,3 100,0 270,9 100,0

4. Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

Den 31 december 2021 hade Finlands Bank inga fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet.

5. Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

Denna post består av penningpolitiska instrument som Finlands Bank använder för att genomföra den monetära politiken som en del av Eurosystemet. Posten består av räntebärande utlåning till finländska kreditinstitut och dess storlek är beroende av de finländska kreditinstitutens likviditetsbehov.

Hela Eurosystemets fordringar relaterade till penningpolitiska transaktioner uppgår till 2 201 882,1 miljoner euro, varav 36 113,4 miljoner euro redovisas över Finlands Banks balansräkning. Enligt artikel 32.4 i stadgan för ECBS och ECB ska riskerna relaterade till penningpolitiska transaktioner, om de realiseras, fördelas på de nationella centralbankerna i Eurosystemet till fullt belopp och i förhållande till centralbankernas andelar i fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Förlust kan uppstå endast om en motpart går i konkurs och tillräckliga medel inte erhålls när de säkerheter som motparten ställt realiseras. Risker till följd av eventuella särskilda säkerheter som diskretionärt kan godtas av de nationella centralbankerna fördelas enligt beslut av ECB-rådet inte mellan alla centralbanker.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
Huvudsakliga refinansieringstransaktioner
Långfristiga refinansieringstransaktioner 36 113,4 21 779,0 14 334,4
Finjusterande reverserade transaktioner
Strukturella reverserade transaktioner
Utlåningsfacilitet
Fordringar avseende marginalsäkerheter
Summa 36 113,4 21 779,0 14 334,4

5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna är likviditetstillförande reverserade transaktioner med en löptid på en vecka som genomförs i form av fastränteanbud varje vecka. De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna spelar en nyckelroll när det gäller att påverka räntorna, kontrollera likviditetsläget på marknaden och signalera den penningpolitiska hållningen.

5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner

Genom dessa transaktioner tilldelas motparterna likviditet med längre löptid. År 2021 genomfördes långfristiga refinansieringstransaktioner med löptider på en uppfyllandeperiod och 3–48 månader. Transaktionerna genomfördes som fastränteanbud med full tilldelning.

ECB-rådet fattade 2016 beslut om en andra serie av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II), som omfattade fyra transaktioner. Refinansieringstransaktionerna hade en löptid på fyra år och den sista av dem förföll 2021. Dessutom fattade ECB-rådet 2019 beslut om en tredje serie av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III), som omfattade sju refinansieringstransaktioner som genomförs kvartalsvis. Den 10 december 2020 utökade ECB-rådet denna serie med ytterligare tre refinansieringstransaktioner som genomfördes mellan juni och december 2021. Dessa transaktioner har en löptid på tre år. Från och med september 2021 har det varit möjligt att återbetala de tilldelade krediterna i de sju första TLTRO III-refinansieringstransaktionerna kvartalsvis före förfallodagen. Krediten kan återbetalas antingen i sin helhet eller delvis, när 12 månader har förflutit från tilldelningen. Återbetalning av den åttonde och senare TLTRO III-refinansieringstransaktioner kan inledas kvartalsvis från och med juni 2022. Enligt ECB-rådets ursprungliga beslut kan den slutliga räntan i refinansieringstransaktionerna i den tredje serien som lägst vara den genomsnittliga inlåningsränta som beräknats för giltighetstiden för respektive transaktion. Som svar på den chock som coronaviruspandemin orsakade beslutade ECB-rådet 2020ECB-rådets beslut 30.4.2020 och 10.12.2020. därtill att räntan under den särskilda ränteperioden mellan den 24 juni 2020 och den 23 juni 2021 och den ytterligare särskilda ränteperioden mellan den 24 juni 2021 och den 23 juni 2022 kan som lägst vara lika med räntan för inlåningsfaciliteten under samma period minus 50 baspunkter men dock inte lägre än –1 %.

De slutliga räntorna klarnar först på förfallodagen eller den förtida återbetalningsdagen för respektive transaktion, och en tillförlitlig uppskattning av räntan kan göras före det endast, om de ränteuppgifter som hänför sig till den särskilda ränteperioden och den ytterligare särskilda ränteperioden redan har meddelats motparterna. Till dess att mer tillförlitliga uppgifter finns att tillgå, beräknas räntan för TLTRO III-refinansieringstransaktionerna för båda de särskilda ränteperioderna i enlighet med försiktighetsprincipen till en ränta som ligger 50 baspunkter under inlåningsräntan (räntan kan i vilket fall som helst inte vara högre än –1 %) och räntan för inlåningsfaciliteten används för att beräkna räntan för den återstående löptiden av TLTRO III-refinansieringstransaktionerna. Vid beräkning av räntefordringar för TLTRO-refinansieringstransaktionerna används således i bokslutet för 2021 1) räntorna för den särskilda  ränteperioden som löpte ut den 23 juni 2021, vars ränteuppgifter meddelades motparterna den 10 september 2021 och 2) räntan för inlåningsfaciliteten minus 50 baspunkter (räntetaket –1 %) för den ytterligare särskilda ränteperioden mellan den 24 juni 2021 och den 31 december 2021.

ECB-rådet fattade vidare den 30 april 2020 beslut om en ny serie långfristiga refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO). Serien omfattade sju refinansieringstransaktioner som förföll under tredje kvartalet 2021. Refinansieringstransaktionerna genomfördes för att stödja likviditeten i det finansiella systemet i euroområdet och bidrog till en smidigt fungerande penningmarknad genom att tillhandahålla en effektiv likviditetsspärr efter att de ytterligare långfristiga refinansieringstransaktionerna (LTRO) som genomförts från och med mars 2020 avslutats. ECB-rådet fattade vidare den 10 december 2020 beslut om att kvartalsvis genomföra ytterligare fyra PELTRO-refinansieringstransaktioner med en löptid på ett år. Refinansieringstransaktionerna genomförs för att skapa beredskap för eventuella likviditetsunderskott i banksystemet i euroområdet och bidra till en fortsatt smidigt fungerande penningmarknad vid en utdragen pandemi.

PELTRO-refinansieringstransaktionerna genomfördes som fastränteanbud med full tilldelning till en ränta som ligger 25 baspunkter under den genomsnittliga räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under löptiden för varje transaktion.

5.3 Finjusterande reverserade transaktioner

Syftet med finjusterande reverserade transaktioner är att kontrollera likviditetsläget på marknaden och påverka räntorna. De sätts in vid behov för att hantera effekterna av oväntade likviditetsfluktuationer på räntorna.

5.4 Strukturella reverserade transaktioner

Strukturella reverserade transaktioner är reverserade öppna marknadsoperationer som Eurosystemet genomför i form av standardiserade anbudsförfaranden för att justera sin strukturella likviditetsposition i förhållande till finanssektorn.

5.5 Utlåningsfacilitet

Genom utlåningsfaciliteten tillhandahåller de nationella centralbankerna motparterna likviditet över natten till en på förhand bestämd ränta mot godtagbara säkerheter.

5.6 Fordringar relaterade till marginalsäkerheter

I posten ingår kontantbetalningar till motparter i situationer där marknadsvärdet av de säkerheter som motparten lämnat överskrider det fastställda gränsvärdet, dvs. behovet till följd av utestående penningpolitiska transaktioner.

6. Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

Här ingår banktillgodohavanden i euro och konton i kreditinstitut i euroområdet.

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
Löpande räkningar 0,0 0,0 0,0
Omvända repor
Likviditetsstöd i nödlägen
Övriga fordringar
Summa 0,0 0,0 0,0

För att öka öppenheten beslutade ECB-rådet den 17 maj 2017 att publicera avtalet om likviditetsstöd i nödlägen på ECB:s webbplats. Avtalet ersätter förfarandet för likviditetsstöd i nödlägen, som publicerades i oktober 2013. Ett pressmeddelande om publiceringen av avtalet finns på adressen http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170619.en.html.

7. Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

I posten ingick den 31 december 2021 värdepapper som Finlands Bank har förvärvat inom ramen för de tre köpprogrammen för säkerställda obligationer, programmet för värdepappersmarknaderna (SMP), programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP), programmet för köp av företagsobligationer (CSPP) och köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP).

Startdatum Slutdatum ECB:s beslut Godtagbara värdepapper1
Avslutade/Fullbordade program
CBPP1 juli 2009 juni 2010 ECB/2009/16 Säkerställda obligationer utgivna av hemmahörande i euroområdet
CBPP2 november 2011 oktober 2012 ECB/2011/17 Säkerställda obligationer utgivna av hemmahörande i euroområdet
SMP maj 2010 september 2012 ECB/2010/5 Offentliga och privata värdepapper emitterade i euroområdet2
Programmet för tillgångsköp (APP)
CBPP3 oktober 2014 aktivt ECB/2020/8, i dess ändrade ordalydelse Säkerställda obligationer utgivna av hemmahörande i euroområdet
ABSPP november 2014 aktivt ECB/2014/45,
i dess ändrade ordalydelse
Seniora och garanterade mezzanintrancher av värdepapper med bakomliggande tillgångar utgivna av hemmahörande i euroområdet
PSPP mars 2015 aktivt ECB/2020/9 Obligationer i euro utgivna av centrala, regionala eller lokala myndigheter samt av godkända agenturer i euroområdet och av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker i euroområdet
CSPP juni 2016 aktivt ECB/2016/16,
i dess ändrade ordalydelse
Obligationer utgivna av företag utanför banksektorn hemmahörande i euroområdet
Köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP)
PEPP mars 2020 aktivt ECB/2020/17, i dess ändrade ordalydelse Alla godtagbara tillgångsklasser inom APP3
1) Ytterligare godtagbarhetskriterier för de särskilda programmen finns i ECB-rådets beslut.
2) Inom SMP-programmet förvärvades endast fem euroländers statsobligationer.
3) Ett undantag från kraven på godtagbarhet beviljade för värdepapper som emitterats av grekiska staten.

År 2021 gjorde Eurosystemet nettotillgångsköp inom programmet för tillgångsköp (APP)För APP-programmet redogörs mer ingående på ECB:s webbplats. i en månatlig takt om 20 miljarder euro i genomsnitt. I december 2021 beslutade ECB-rådet att genomföra nettotillgångsköp i en månatlig takt om 40 miljarder euro under andra kvartalet och 30 miljarder euro under tredje kvartalet.Se pressmeddelandet 16.12.2021 om ECB-rådets beslut. Från och med oktober 2022 genomförs nettotillgångsköp i en månatlig takt om 20 miljarder euro så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas stimulerande effekt. Nettotillgångsköpen upphör strax innan höjningen av styrräntorna inleds.

ECB-rådet avser också att fortsätta att återinvestera det återbetalda kapitalet till fullt belopp under en längre tid efter att ECB-rådet börjat höja ECB:s styrräntor och i vilket fall som helst så länge som det behövs för att upprätthålla det gynnsamma likviditetsläget och en mycket ackommoderande penningpolitik. Dessutom fortsatte Eurosystemet 2021 nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammet med anledning av pandemin (pandemic emergency purchase programme, PEPP)För PEPP-programmet redogörs mer ingående på ECB:s webbplats. för vilket sammanlagt 1 850 miljarder euro avsatts.Om gynnsamma finansiella villkor kan upprätthållas med mindre tillgångsköp än planerat, behöver hela det belopp som avsatts för PEPP-programmet inte användas. Köpen genomfördes flexibelt med beaktande av de finansiella förhållandena och inflationsutsikterna vid var tid. I december 2021 fattade ECB-rådet också beslut om att nettotillgångsköpen inom ramen för PEPP-programmet upphör vid utgången av mars 2022, men de kan vid behov återupptas för att motverka negativa chocker från pandemin. Vidare fattade ECB-rådet beslut om att återinvestera kapitalet från förfallande värdepapper som har förvärvats inom PEPP-programmet fram till åtminstone slutet av 2024. Återinvesteringarna i PEPP-programmet kan justeras flexibelt över tid och mellan olika tillgångsklasser och länder. Den framtida utfasningen av PEPP-portföljen kommer att hanteras så att den inte inverkar på den lämpliga penningpolitiska hållningen.

Värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen värderas till upplupen anskaffningskostnad efter avdrag för eventuell nedskrivning (se ”Värderings- och periodiseringsprinciper för värdepapper” under redovisningsprinciperna). Nedan anges den upplupna anskaffningskostnaden av värdepapper som innehas av Finlands Bank och som jämförelse också deras marknadsvärde, som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen.Marknadsvärdena är riktgivande och beräknas på marknadspriser. Om ett marknadspris inte finns att tillgå, beräknas marknadsvärdet med hjälp av Eurosystemets interna modeller.

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (mn euro)
31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Balans- värde Marknads- värde Balans- värde Marknads- värde Balans- värde Marknads- värde
CBPP2 10,0 10,0 10,0 10,4 0,0 -0,4
SMP 64,5 74,8 413,2 438,4 -348,7 -363,6
CBPP3 11 004,1 11 045,9 9 668,7 9 915,2 1 335,4 1 130,7
PSPP - offentliga värdepapper 34 554,3 35 451,4 29 822,5 31 793,8 4 731,8 3 657,6
PSPP - värdepapper utgivna av multinationella institutioner 2 426,5 2 574,0 2 664,1 2 917,4 -237,7 -343,4
CSPP 13 695,0 13 905,6 10 151,4 10 587,4 3 543,6 3 318,2
PEPP - säkerställda obligationer 233,3 231,5 95,3 96,9 138,0 134,7
PEPP - offentliga värdepapper 23 200,9 22 974,3 10 784,7 10 926,4 12 416,2 12 047,9
PEPP - företagsobligationer 4 636,3 4 676,1 1 866,8 1 991,0 2 769,5 2 685,1
Summa 89 824,9 90 943,6 65 476,7 68 676,8 24 348,2 22 266,8

ECB-rådet bedömer regelbundet de finansiella risker som är knutna till de värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen. Årliga nedskrivningsprövningar genomförs på basis av uppgifterna vid årets slut och de godkänns av ECB-rådet. I dessa nedskrivningsprövningar bedöms nedskrivningsindikatorer separat för varje program.

Eventuella förluster som härrör från värdepapper som förvärvats inom ramen för SMP-, CBPP3- och CSPP-programmen, för köpen från multinationella institutioner (s.k. supra) inom ramen för PSPP-programmet samt för köpen av säkerställda obligationer och företagsobligationer inom ramen för PEPP-programmet fördelas, om de realiseras, i enlighet med artikel 32.4 i stadgan för ECBS och ECB i sin helhet på de nationella centralbankerna inom Eurosystemet i förhållande till deras respektive inbetalda andelar av ECB:s kapital.

På basis av nedskrivningsprövningarna enligt ställningen den 31 december 2021 av de värdepapper som förvärvats inom ramen för ovannämnda köpprogram och som innehas i penningpolitiska syften fastställde ECB-rådet att värdepapperen förväntas generera alla framtida kassaflöden. I följande tabell redogörs programvis för beloppet av förvärvade värdepapper som innehas av de nationella centralbankerna inom Eurosystemet och andelen i Finlands Banks balansräkning.

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (mn euro) Innehas av de nationella centralbankerna
inom Eurosystemet
I Finlands Banks balansräkning
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
SMP 5 486,3 26 334,6 64,5 413,2
CBPP3 273 233,2 263 535,9 11 004,1 9 668,7
PSPP - värdepapper utgivna av multinationella institutioner 264 537,0 249 316,6 2 426,5 2 664,1
CSPP 309 675,5 250 403,2 13 695,0 10 151,4
PEPP - säkerställda obligationer 5 377,1 2 814,7 233,3 95,3
PEPP - värdepapper utgivna av multinationella institutioner 130 590,5 47 796,1
PEPP - företagsobligationer 43 781,6 43 153,6 4 636,3 1 866,8
Summa 1 032 681,2 883 354,6 32 059,7 24 859,6

7.2 Andra värdepapper

Posten innehåller andelar i investeringsfonder hemmahörande i euroområdet. I posten ingick 2020 också inhemska företagscertifikat som Finlands Bank förvärvade för att lindra de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Andra värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Diskonteringsinstrument 60,9 -60,9
Andelar i investeringsfonder 175,8 119,5 56,3
Summa 175,8 180,4 -4,6
Återstående löptid för andra värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 31.12.2021 31.12.2020
Löptid Mn euro % Mn euro %
Upp till 1 år 60,9 100,0
Över 1 år
Summa 60,9 100,0

8. Fordringar inom Eurosystemet

8.1 Andel i ECB

Enligt artikel 28 i stadgan för ECBS och ECB ska ECB:s kapital endast tecknas av de nationella centralbankerna i ECBS. Teckningsandelarna fastställs enligt artikel 29 i stadgan och justeras vart femte år eller vid förändringar i ECBS sammansättning.

I Finlands Banks balansräkning ingår i denna post i) de nationella centralbankernas inbetalda andelar av ECB:s tecknade kapital, ii) de nettobelopp som Finlands Bank har betalat in till följd av ökningen av bankens andel av värdet på ECB:s eget kapital på grund av alla tidigare justeringar av fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital och iii) inbetalningar enligt artikel 48.2 i stadgan för ECBS och ECB.

De nationella centralbankernas inbetalda andelar av ECB:s kapital
Kapital-fördelnings-nyckel
från 1.2.2020, %
Tecknat
kapital
Mn euro
Inbetalt
kapital 31.12.2020
Mn euro
Inbetalt
kapital 31.12.2021
Mn euro
Inbetalt
kapital 31.12.2022
Mn euro
Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique (Belgien)
2,9630 320,7 276,3 298,5 320,7
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 21,4394 2 320,8 1 999,2 2 160,0 2 320,8
Eesti Pank (Estland) 0,2291 24,8 21,4 23,1 24,8
Central Bank of Ireland (Irland) 1,3772 149,1 128,4 138,8 149,1
Bank of Greece (Grekland) 2,0117 217,8 187,6 202,7 217,8
Banco de España (Spanien) 9,6981 1 049,8 904,3 977,1 1 049,8
Banque de France (Frankrike) 16,6108 1 798,1 1 548,9 1 673,5 1 798,1
Banca d'Italia (Italien) 13,8165 1 495,6 1 288,3 1 392,0 1 495,6
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1750 18,9 16,3 17,6 18,9
Latvijas Banka (Lettland) 0,3169 34,3 29,5 31,9 34,3
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4707 51,0 43,9 47,4 51,0
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 29,0 25,0 27,0 29,0
Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9,2 8,0 8,6 9,2
De Nederlandsche Bank (Nederländerna) 4,7662 515,9 444,4 480,2 515,9
Oesterreichische Nationalbank (Österrike) 2,3804 257,7 222,0 239,8 257,7
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 206,1 177,5 191,8 206,1
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3916 42,4 36,5 39,5 42,4
Národná banka Slovenska (Slovakien) 0,9314 100,8 86,9 93,8 100,8
Finlands Bank (Finland) 1,4939 161,7 139,3 150,5 161,7
Delsumma för Eurosystemet 81,3286 8 803,8 7 583,6 8 193,7 8 803,8
Bulgarian National Bank (Bulgarien) 0,9832 106,4 4,0 4,0 4,0
Čecká národni banka (Tjeckien) 1,8794 203,4 7,6 7,6 7,6
Danmarks nationalbank (Danmark) 1,7591 190,4 7,1 7,1 7,1
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,6595 71,4 2,7 2,7 2,7
Magyar Nemzeti Bank (Ungern) 1,5488 167,7 6,3 6,3 6,3
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 653,1 24,5 24,5 24,5
Banca Naţională a României (Rumänien) 2,8289 306,2 11,5 11,5 11,5
Sveriges Riksbank (Sverige) 2,9790 322,5 12,1 12,1 12,1
Delsumma för nationella centralbanker utanför
euroområdet
18,6714 2 021,2 75,8 75,8 75,8
Totalt 100,0000 10 825,0 7 659,4 8 269,5 8 879,6
ECB:s eget kapital

ECB:s tecknade kapital utgör 10 825 miljoner euro. Efter Bank of Englands utträde ur ECBS den 31 januari 2020 höll ECB det tecknade kapitalet oförändrat, och Bank of Englands andel av ECB:s tecknade kapital fördelades mellan de nationella centralbankerna både inom och utanför euroområdet.

ECB:s inbetalda kapital hölls också oförändrat 2020 och uppgick såldes fortfarande till 7 659 miljoner euro, eftersom de övriga nationella centralbankerna betalade Bank of Englands tidigare inbetalda kapital (58 mn euro). ECB-rådet beslutade dessutom att de nationella centralbankerna inom euroområdet betalar sitt tecknade tilläggskapital i sin helhet med två delbetalningar år 2021 och 2022.Se framför allt beslut (EU) 2020/138 av den 22 januari 2020 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), beslut (EU) 2020/136 av den 22 januari 2020 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), och beslut (EU) 2020/139 av den 22 januari 2020 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/45 (ECB/2020/5).Finlands Banks första delbetalning på 11,2 miljoner euro förföll till betalning den 29 december 2021 och ökade bankens andel av ECB:s inbetalda kapital till 150,5 miljoner euro 2021 (2020: 139,3 mn euro). Den andra delbetalningen betalas 2022. I posten ingår sammanlagt 26,0 miljoner euro i nettojusteringsposter redovisade under olika år till följd av ändringar i kapitalfördelningsnyckeln.

8.2 Fordringar motsvarande överföring av valutareserver

Posten ”Fordringar motsvarande överföring av valutareserver” består av den del av valutareserven som Finlands Bank har överfört till ECB. Överföringen skedde i samband med övergången till Eurosystemet. Med stöd av artikel 30.2 i stadgan för ECBS och ECB fastställs bidraget för varje nationell centralbank i förhållande till dess andel av ECB:s tecknade kapital, varför postens storlek förändras vid ändringar i kapitalfördelningsnyckeln. På fordran betalas en ränta som baserar sig på den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som räknas ut dagligen, frånsett den räntefria guldreserven.

Den 31 december 2021 uppgick Finlands Banks fordran motsvarande överföringen av valutareserver till 741,1 miljoner euro.

8.3 Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet

I posten ingår den fordran som uppstår när beloppet av Finlands Banks sedlar korrigeras i enlighet med kapitalfördelningsnyckeln och den skuld som hänför sig till den andel på 8 % av sedlarna som tilldelats ECB. Motposterna till bägge posterna redovisas i balansräkningen i skuldposten ”Utelöpande sedlar”.Enligt Eurosystemets redovisningspraxis för utgivning av eurosedlar tilldelas ECB 8 % av det totala värdet av utelöpande eurosedlar månatligen. Den återstående andelen på 92 % tilldelas de nationella centralbankerna likaså månatligen så att respektive centralbank i sin balansräkning upptar en andel av de utelöpande eurosedlar som motsvarar bankens inbetalda andel av ECB:s kapital. Differensen mellan värdet på eurosedlar som tilldelats de nationella centralbankerna enligt denna praxis och värdet på utelöpande eurosedlar bokförs i posten ”Nettofordringar/nettoskulder relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet”.

Vid räkenskapsårets slut uppgick posten till 8 263,0 miljoner euro (2020: 6 871,6 mn euro). Ökningen berodde på att Finlands Banks sedelutgivning ökade med 2,7 % medan den totala volymen av utelöpande eurosedlar ökade med 7,7 % jämfört med 2020. På fordringarna betalas en ränta som räknas ut dagligen på den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

8.4 Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) eller skuldposten övriga skulder inom Eurosystemet (netto)

Övriga fordringar/skulder inom Eurosystemet (netto) 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
Skulder/fordringar gentemot ECB härrörande från TARGET2-konton (inkl. saldon på korrespondentbankskonton inom Eurosystemet) 25 282,4 49 467,7 -24 185,4
Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -483,1 -398,3 -84,9
Fordringar på ECB relaterade till ECB:s interimistiska vinstutdelning 2,8 23,1 -20,4
Summa övriga fordringar/skulder inom Eurosystemet (netto) 24 802,0 49 092,6 -24 290,6

Den 31 december 2021 uppgick posten till 24 802,0 miljoner euro och bestod av följande tre komponenter: 1) Finlands Banks fordringar på ECB härrörande från ECB:s och de nationella centralbankernas betalningar som förmedlats och mottagits via TARGET2 och saldon på korrespondentbankskonton i centralbankerna inom Eurosystemet, 2) fordringar/skulder gentemot ECB härrörande från monetära inkomster som ska läggas samman och återfördelas inom Eurosystemet och 3) Finlands Banks fordringar på ECB härrörande från ECB:s interimistiska vinstutdelning och eventuella andra fordringar eller belopp som ska betalas tillbaka.

Vid slutet av året uppgick nettofordran på nettobetalningar förmedlade via TARGET2 till 25 282,4 miljoner euro. På posten betalas en ränta som beräknas dagligen på den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Den årliga sammanläggningen och återfördelningen av monetära inkomster mellan de nationella centralbankerna i Eurosystemet gav vid slutet av året upphov till en skuld på –483,1 miljoner euro till ECB (se ”Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster” i noterna till resultaträkningen).

På ECB-rådets beslut delade ECB ut 150 miljoner euro i interimistisk vinstutdelning för 2021 till de nationella centralbankerna i euroområdet (se ”ECB:s interimistiska vinstutdelning” under redovisningsprinciperna). Finlands Banks andel av det utdelade beloppet var 2,8 miljoner euro den 31 december 2021 (se resultatposten ”Intäkter från övriga stamaktier och andelar”).

9. Övriga tillgångar

I posten ingår euromynt, anläggningstillgångar och investeringstillgångar (aktier och andelar) som innehas av Finlands Bank. Vidare ingår poster som hänför sig till värderingen av poster utanför balansräkningen, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och övriga tillgångar samt pensionsfondens tillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Bokföringsvärde 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
Markområden 6,8 7,2 -0,4
Byggnader 66,0 75,2 -9,1
Maskiner och inventarier 10,8 10,9 -0,0
Konst och numismatisk samling 0,6 0,6
Summa 84,3 93,8 -9,5
Immateriella anläggningstillgångar
Bokföringsvärde 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
It-system 8,0 6,8 1,2
Summa 8,0 6,8 1,2
Övriga tillgångar (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Euroområdets mynt 37,6 44,5 -6,9
Aktier och andelar 22,6 22,6
Pensionsfondens fastigheter och resultatregleringar 11,3 12,1 -0,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 440,2 425,6 14,6
Poster som härrör från värdering av poster utanför balansräkningen 2,6 18,0 -15,4
Övriga tillgånger 1,0 1,1 -0,1
Summa 515,4 524,0 -8,6

Skulder

1. Utelöpande sedlar

Posten består av Finlands Banks andel av totalvärdet av utelöpande eurosedlar tilldelad enligt kapitalfördelningsnyckeln och justerad för ECB:s andel.

År 2021 ökade totalvärdet av utelöpande eurosedlar med 7,7%. V id slutet av 2021 uppgick värdet av Finlands Banks andel av utelöpande eurosedlar enligt fördelningsnyckeln till 26 100,1 miljoner euro (vid slutet av 2020: 24 243,3 mn euro). Totalvärdet av Finlands Banks utelöpande eurosedlar ökade 2021 med 2,7 % till 17 837,1 miljoner euro (2020: 17 371,6 mn euro). Detta var mindre än totalvärdet enligt kapitalfördelningsnyckeln och differensen, 8 263,0 miljoner euro (2020: 6 871,6 mn euro), har redovisats på tillgångssidan i delposten ”Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet”.

Utelöpande sedlar (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020
5 euro 74,8 74,9
10 euro -90,6 -101,9
20 euro 3 250,2 3 281,1
50 euro 12 784,6 12 285,6
100 euro -1 179,9 -1 163,0
200 euro 810,8 738,3
500 euro 2 187,2 2 256,6
Summa eurosedlar 17 837,1 17 371,6
ECB issue -2 269,5 -2 108,0
CSM 10 532,4 8 979,6
Utelöpande sedlar enligt kapitalfördelningsnyckeln 26 100,1 24 243,3

2. Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade
till penningpolitiska transaktioner
31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Förändring
Mn euro
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 101 053,9 89 190,3 11 863,6
Inlåningsfacilitet 23 552,7 21 673,8 1 878,9
Inlåning med fast löptid
Finjusterande reverserade transaktioner
Inlåning relaterad till marginalsäkerheter
Summa 124 606,6 110 864,1 13 742,5

2.1 Löpande räkningar (inkl. kassakrav)

Löpande räkningar innehåller fordringar hänförliga till kassakravsinlåningen i kassakravspliktiga kreditinstitut. I skuldposten 3 ”Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet” redovisas dessutom separat medel för kreditinstitut som inte kan avyttras fritt och konton för kreditinstitut som är undantagna från kassakrav. Från och med den 1 januari 1999 har på kassakravsinlåningen betalats ränta enligt gällande marginalränta för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner. Från och med juni 2014 har på bankernas innestående kassakravsmedel som överstiger kassakravet betalats antingen nollränta eller räntan för inlåningsfaciliteten, beroende på vilkendera som är lägre.

Från och med den 30 oktober 2019 införde ECB-rådet ett system med tudelad ränta för kassakravsmedlen på så sätt att en del av kreditinstitutens överskottsreserver – dvs. de innestående kassakravsmedel som överstiger kassakravet – undantas från den negativa ränta som tillämpas på inlåningsfaciliteten. Den årliga räntan på denna del är 0 %. De kassakravsmedel som överstiger kassakravet vid årets slut och som undantas från negativ inlåningsränta – dvs. den del som undantas – beräknades genom att bankens kassakrav multiplicerades med multiplikatorn 6.ECB-rådet kan justera multiplikatorn i linje med utvecklingen i innehaven av överskottsreserver. På den del som inte undantas betalas fortfarande antingen nollränta eller ECB:s inlåningsränta, beroende på vilkendera som är lägre.

2.2 Inlåningsfacilitet

Inlåningsfaciliteten är en likviditetsindragande stående facilitet i Eurosystemet som bankerna kan använda för insättningar över natten till en på förhand bestämd ränta.

2.3 Inlåning med fast löptid

Tidsbunden inlåning är ett sätt att genomföra likviditetsindragande finjusterande transaktioner.

2.4 Finjusterande reverserade transaktioner

Finjusterande reverserade transaktioner genomförs för att hantera stora likviditetsfluktuationer.

2.5 Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

Posten avser motparters inlåning i ett läge där marknadsvärdet av de säkerheter som motparten ställt underskrider det fastställda gränsvärdet.

3. Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

Den 31 december 2021 uppgick posten till 305,7 miljoner euro (ett år tidigare hade Finlands Bank inga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet). I posten ingick repor för 300,9 miljoner euro och säkerheter relaterade till valutaswappar för 4,8 miljoner euro.

4. Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet

I posten ingår skulder i euro till den offentliga sektorn (2 700 mn euro) och andra än kassakravspliktiga kreditinstitut (8,0 mn euro).

5. Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Här upptas saldona på konton i Finlands Bank som innehas av internationella organisationer och banker utanför euroområdet (4 688,2 mn euro) samt repor (698,4 mn euro) och kontanta säkerheter relaterade till valutaswappar (1,9 mn euro).

6. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

Den 31 december 2021 hade Finlands Bank inga skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet.

7. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet

Den 31 december 2021 hade Finlands Bank inga skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet.

8. Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF

I denna post redovisas Finlands Banks skuld motsvarande de särskilda dragningsrätterna (jfr motsvarande post under tillgångar). Till en början var de särskilda dragningsrätterna och deras motpost lika stora. Till följd av SDR-handel var fordringarna relaterade till särskilda dragningsrätter vid slutet av 2021 mindre än motposten på skuldsidan. Motposten på skuldsidan uppgår till 3 500,0 miljoner SDR. Posten ökade i augusti 2021 efter höjning av IMF:s särskilda dragningsrätter. Finlands Banks andel av allokeringen var 2,3 miljarder SDR. I balansräkningen redovisas posten i euro och värderad till kursen den 31 december 2021 (4 325,6 mn euro).

9. Skulder inom Eurosystemet

Skulder och fordringar inom Eurosystemet specificeras i noten till posten ”Fordringar inom Eurosystemet" på tillgångssidan i balansräkningen.

10. Övriga skulder

Posten består av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt leverantörsskulder och övriga skulder. Till upplupna kostnader och förutbetalda intäkter hänförs bland annat resultatreglerande poster som ska redovisas i samband med bokslutet samt ränteskulder för repor och långfristiga refinansieringstransaktioner. I övriga skulder ingår bland annat skulder relaterade till mervärdesskatteredovisningar och förskottsinnehållningar samt löpande löner och pensioner.

Övriga skulder (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 446,7 132,7 314,0
Leverantörsskulder 1,6 0,0 1,6
Övriga skulder -0,3 0,3 -0,6
Summa 448,0 133,0 315,0

11. Värderegleringskonton

Här redovisas orealiserade värderingsvinster på grund av marknadsvärdering av valutaposter och värdepapper. I posten ingår också uppskrivningar av markområden och byggnader samt värderingsdifferenser beroende på ändrad redovisningspraxis 1999.

Värderegleringskonton (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Guld 2 148,3 2 044,9 103,4
Valuta:
USD 764,6 335,9 428,7
GBP 68,3 17,9 50,4
JPY 72,9 95,5 -22,5
SDR 30,3 30,3
Andra valutor 0,2 0,2 -0,0
Värdepapper 24,3 130,9 -106,7
Andelar i investeringsfonder 380,9 109,6 271,3
Övriga uppskrivningar 132,8 141,2 -8,5
Summa 3 622,6 2 876,1 746,5

12. Avsättningar

Enligt 20 § i lagen om Finlands Bank kan avsättningar göras i bokslutet, om detta är nödvändigt för att trygga realvärdet av bankens fonder eller för att utjämna sådana variationer i resultatet som orsakas av förändringar i valutakurserna eller marknadspriserna på värdepapper. Avsättningarna uppgick vid slutet av 2021 till 5 309,5 miljoner euro. Avsättningarna består av generell avsättning, avsättning för realvärde, pensionsavsättning och avsättning för kurs- och prisdifferenser.

Pensionsavsättningen har gjorts för täckning av pensionsåtagandet. Finlands Banks pensionsåtagande uppgår sammanlagt till 547,7 miljoner euro, varav 105,2 % eller 576,1 miljoner euro är täckt. Förändringen av pensionsavsättningen under räkenskapsåret utgörs av upplösning av uppskrivningsfonden, −0,4 miljoner euro, och av pensionsfondens förlust, –5,9 miljoner euro, som täcktes genom upplösning av pensionsavsättningen. Vid slutet av 2021 hade fastigheter till ett värde av 11,0 miljoner euro reserverats som täckning för pensionsavsättningen (se ”Övriga tillgångar” i noterna till balansräkningen). Inga tillgångar har reserverats för täckning av återstoden av pensionsavsättningen (564,8 mn euro), utan den förvaltas som en del av bankens finansiella tillgångar.

Avsättningar (mn euro) Summa
avsättningar
31.12.2019
Förändring av
avsättningar
2020
Summa
avsättningar
31.12.2020
Förändring av
avsättningar
2021
Summa
avsättningar
31.12.2021
Avsättningar för kurs- och prisrisker 833 331 1 164 21 1 185
Generell avsättning 1 845 100 1 945 1 945
Avsättning för realvärde 1 488 57 1 545 58 1 603
Pensionsavsättning 589 -7 582 -6 576
Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner 2 -2
Summa 4 757 480 5 237 73 5 309

13. Kapital och reserver

Här ingår bankens grundfond och reservfond. Om bankens bokslut uppvisar förlust ska denna enligt 21 § i lagen om Finlands Bank täckas med medel ur reservfonden. Till den del reservfonden inte räcker för ändamålet kan förlusten tills vidare lämnas utan täckning. De följande årens vinst ska i första hand användas till att täcka förluster som lämnats utan täckning.

Kapital och reserver (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Grundfond 840,9 840,9
Reservfond 2 073,8 2 031,8 42,0
Summa 2 914,8 2 872,7 42,0

14. Årets vinst

Vinsten för räkenskapsåret 2021 blev 52,5 miljoner euro.

Årets resultat (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Utdelning till staten 26,3 100,0 -73,7
Finlands Banks andel av vinsten (överförs till reservfonden) 26,2 42,0 -15,9
Summa 52,5 142,0 -89,6

Åtaganden utanför balansräkningen

Åtaganden utanför balansräkningen (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020
Futurkontrakt
Det nominella värdet av köpkontrakt
Det nominella värdet av säljkontrakt -20,0
Marknadsvärde av FX-swappar 8,1 -0,0
Placeringsåtaganden i fastighetsfonden 35,0 50,0
Värdepapperslån 109,5 744,6

I enlighet med ECB-rådets beslut ställer Finlands Bank värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen till förfogande för utlåning. Föremål för värdepapperslån är Finlands Banks innehav av säkerställda obligationer, företagsobligationer och offentliga värdepapper samt av värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammet med anledning av pandemin. Dessutom ställer Finlands Bank till förfogande för utlåning också värdepapper som ingår i bankens investeringsportfölj. Värdepapperslånetransaktioner utan kontant säkerhet redovisas vid årets slut på konton utanför balansräkningen.Kontant säkerhet som ställts vid värdepapperslånetransaktioner redovisas i balansräkningen (se 3 ”Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet” och 5 ”Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet” i noterna till skulderna). Den 31 december 2021 uppgick det utestående beloppet av värdepapperslånetransaktioner till 109,5 miljoner euro (744,6 mn euro 31.12.2020).