Enligt Finlands Banks strategi har centralbanken som mål att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet. För att nå detta mål krävs målmedveten ekonomistyrning och personalplanering.

Finlands Banks verksamhetskostnader och kostnadsmål följs upp noggrant.

Uppföljningen syftar bland annat till att uppnå bankens effektivitets- och hållbarhetsmål.

Direktionen följer upp måluppfyllelsen kvartalsvis.

Finlands Bank

År 2021 uppgick Finlands Banks verksamhetskostnader till 96,3 miljoner euro (2020: 94,5 miljoner euro). Intäktsutfallet från till exempel driftsersättningar, hyror och arvoden uppgick till 17,1 miljoner euro.

På grund av coronapandemin minskade i synnerhet de personalrelaterade kostnaderna, bland annat på grund av de få tjänsteresorna och intressegruppsmötena.

Hyresintäkterna från fastigheter och avkastningen på andra placeringar än valutareserven minskar nettobeloppet av verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter. Försäljningen av bankens tidigare kontor i Uleåborg genomfördes i september.

Finlands Bank har också andra betydande intäkter som inte minskar verksamhetskostnaderna i budgeten och därför inte upptas i tabellen nedan.

Kostnadsbudgetens slutsumma uppgick till 79,2 miljoner euro netto. En närmare redovisning av utfallet för 2021 och budgeten för 2022 finns i tabell 1.

Investeringarna uppgick till 10,0 miljoner euro (tabell 2).

Finlands Banks budgetar för 2022–2024 upprättades på hösten 2021. Budgeten för 2022 har fastställts av direktionen.

Banken har fäst större uppmärksamhet vid planeringen av investeringarna på medellång sikt. I investeringen av sina tillgångar tar banken hänsyn till kostnaderna, den kvalitativa nyttan och de operativa riskerna.

Pensionsfonden

För pensionsfondens verksamhetskostnader 2021 blev utfallet 30,8 miljoner euro (2020: 31,1 miljoner euro). Den största kostnadsposten var de utbetalda pensionerna, som uppgick till 28,6 miljoner euro. Intäktsutfallet, bestående av arbetspensionsavgifter och hyresintäkter, blev 14,9 miljoner euro.

Dessutom betalade Finlands Bank en extra avgift på 10,0 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens underskott.

En närmare redovisning av utfallet för 2021 och budgeten för 2022 finns i tabell 3.

Pensionsfonden ger ut en egen årsberättelse.

Finansinspektionen

Finlands Banks direktion fastställer årligen Finansinspektionens budget.

Finansinspektionens verksamhetskostnader 2021 utgjorde 39,7 miljoner euro (2020: 37,1 miljoner euro). Intäkterna uppgick till sammanlagt 42,0 miljoner euro, varav tillsyns- och åtgärdsavgifterna stod för 38,2 miljoner euro och Finlands Banks finansieringsandel var 2,0 miljoner euro.

I intäkterna ingår 1,9 miljoner euro i överskott från den föregående räkenskapsperioden. Överskottet för det gångna räkenskapsåretblev 2,4 miljoner euro. Överskottet beaktas när tillsyns- och åtgärdsavgifterna fastställs för följande räkenskapsperiod. Investeringarna uppgick till 0,8 miljoner euro.

En närmare redovisning av utfallet för 2021 och budgeten för 2022 finns i tabell 4.

Finansinspektionen ger ut en egen verksamhetsberättelse.

Tabell 1.
Finlands Bank Utfall
2021
Mn euro
Budget
2022
Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -36,7 -38,3
Personalrelaterade kostnader -0,8 -3,7
Övriga kostnader -28,5 -34,0
Bankserviceavgifter -9,4 -8,7
Avskrivningar -8,1 -9,2
Summa -83,5 -93,8
Sedelproduktionskostnader -4,5 -7,6
Avgift till pensionsfonden -8,3 -8,3
Summa verksamhetskostnader -96,3 -109,7
INTÄKTER
Bankserviceintäkter 3,5 3,8
Fastighetsintäkter 5,3 5,2
Övriga intäkter 1,7 0,2
Tjänster till Finansinspektionen 6,5 7,0
Summa intäkter 17,1 16,2
Netto -79,2 -93,5
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 2.
Finlands Bank Utfall
2021
Mn euro
Budget
2022
Mn euro
Investeringar
Fastighetsinvesteringar 4,7 5,6
Huvudkontorsfastigheter 1,5 1,5
Fastigheten i Vanda 2,8 3,5
Övriga fastigheter 0,4 0,6
IT-utrustning och -program 4,5 7,2
Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,0 0,0
Säkerhetsutrustning 0,8 1,0
Övriga 0,0 0,0
Summa investeringar 10,0 13,8
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 3.
Pensionsfonden Utfall
2021
Mn euro
Budget
2022
Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 0,0 0,0
Kostnader för pensionsfondsverksamheten -0,6 -0,3
Pensionsfondens fastighetskostnader -0,5 -0,6
Avskrivningar -0,9 -1,0
Utbetalda pensioner -28,6 -29,3
Summa kostnader -30,8 -31,1
INTÄKTER
Arbetspensionsavgifter 13,2 14,1
Interna hyror 1,7 1,7
Avgift till pensionsfonden 10,0 10,0
Summa intäkter 24,9 25,8
Netto -5,9 -5,3
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 4.
Finansinspektionen Utfall
2021
Mn euro
Budget
2022
Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -24,4 -25,7
Personalrelaterade kostnader -0,2 -1,2
Övriga kostnader -5,9 -6,6
Avskrivningar -0,9 -0,8
Tjänster från Finlands Bank -6,5 -7,0
Avgift till pensionsfonden -1,7 -1,7
Summa verksamhetskostnader -39,7 -43,0
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Tillsynsavgifter 35,6 36,5
Åtgärdsavgifter 2,6 1,8
Finlands Banks finansieringsandel 2,0 2,1
Över-/underskott från föregående period 1,9 2,5
Summa intäkter 42,0 43,0
Överskott överfört i ny räkning -2,4
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.