1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 981,3 miljoner euro. Av detta utgjorde 86,3 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och 895,1 miljoner euro ränteintäkter i euro.

Räntan på inlåningsfaciliteten har hela året varit negativ, dvs. ränta har tagits ut på inlåning i centralbanken. Denna s.k. minusränta inflöt utöver på inlåning över natten också på innestående kassakravsmedel till den del som de överstiger kassakravet.

Räntan på ECBS-poster, dvs. fordran på ECB motsvarande överföring av valutareserver, skulden och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen enligt kapitalfördelningsnyckeln och den åtföljande justeringen samt TARGET2-saldona motsvarar räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. På dessa inflöt inga ränteintäkter 2021, eftersom räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna var 0 % under hela året.

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 55,2 91,2 -36,0
Intäkter från diskonteringsinstrument 0,3 0,1 0,2
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,3 -0,3
Utdelningar 25,7 20,5 5,3
Övriga ränteintäkter 1,9 4,3 -2,4
Summa 83,2 116,3 -33,1
Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 0,0 -0,0
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,2 0,0 0,2
Övriga ränteintäkter 20,3 6,4 13,9
Summa 20,5 6,4 14,1
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 3,1 4,7 -1,6
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 3,2 -3,2
Summa 3,1 7,9 -4,8
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper -0,1 0,1
Intäkter från diskonteringsinstrument 0,1 2,0 -1,9
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,0
Utdelningar från investeringar i euro 3,9 8,8 -4,8
Ränteintäkter från ECBS-poster
Ränteintäkter från penningpolitiska poster
Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 200,6 233,3 -32,7
Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 633,4 428,3 205,2
Övriga ränteintäkter 36,4 53,9 -17,5
Summa 874,6 726,2 148,4
Summa ränteintäkter (mn euro) 2021 2020 Förändring
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 83,2 116,3 -33,1
Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 20,5 6,4 14,1
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 3,1 7,9 -4,8
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 874,6 726,2 148,4
Summa 981,3 856,8 124,5

2. Räntekostnader

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Räntekostnader för inlåning -0,0 0,0
Övriga räntekostnader -1,4 -3,0 1,6
Summa -1,4 -3,1 1,7
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Övriga räntekostnader -0,0 -0,0
Summa -0,0 0,0
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Övriga räntekostnader -0,0 0,0
Summa -0,0 0,0
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2021 2020 Förändring
Räntekostnader för penningpolitiska poster -321,8 -119,4 -202,4
Övriga räntekostnader -3,2 3,2
Summa -321,8 -122,6 -199,2
Summa räntekostnader (mn euro) 2021 2020 Förändring
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -1,4 -3,1 1,7
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -0,0 0,0
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet -0,0 0,0
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -321,8 -122,6 -199,2
Summa -323,2 -125,7 -197,5

3. Räntenetto

Räntenetto (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020 Förändring
Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella tillgångar 147,2 195,2 -48,0
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 834,1 661,6 172,5
Ränteintäkter från fordringar på ECBS
Summa 981,3 856,8 124,5
Räntekostnader
Räntekostnader för finansiella tillgångar -1,4 -6,3 4,9
Räntekostnader för penningpolitiska poster -321,8 -119,4 -202,4
Räntekostnader för skulder till ECBS
Summa -323,2 -125,7 -197,5
RÄNTENETTO 658,1 731,1 -73,0

4. Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av poster i utländsk valuta. År 2021 redovisades sådana vinster till ett belopp av 4,9 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2021 realiserades en vinst på 44,5 miljoner euro för försäljning av värdepapper.

6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper

Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och valuta särredovisas i bokföringen. År 2021 redovisades inga värderingsförluster på valutor. I värderingsförluster på värdepapper redovisades 28,1 miljoner euro.

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker

Realiserade nettovinster till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt 21,2 miljoner euro, avsattes för valutakurs- och prisrisker i enlighet med redovisningsprinciperna. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

8. Avgifts- och provisionsnetto

I posten ingår avgifter och provisioner som hänför sig till investeringsverksamheten.

9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster

Monetära inkomster (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020
Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 507,5 476,5
Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 21,5 79,3
Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln -486,0 -397,2
Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år 2,8 -1,1
Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner 1,6
Summa -483,1 -396,7

I posten ingår nettoresultatet av sammanläggningen av monetära inkomster för 2021, vilket utgör en kostnad på 486,0 miljoner euro (2020: –397,2 miljoner euro).

De monetära inkomsterna för varje nationell centralbank i Eurosystemet beräknas på de årliga intäkterna av de reserverade tillgångar som centralbanken håller som motvärden till skuldbasen. Ränta som ska betalats på poster som ingår i skuldbasen ska avräknas från nettoandelen av de monetära inkomsterna. Om den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger eller understiger värdet av bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

I följande tabell specificeras posterna i de reserverade tillgångarna och skuldbasen samt den ränta som tillämpas på dem.

Reserverade tillgångar Tillämplig ränta Skuldbas Tillämplig ränta
Guldreserverna i förhållande till centralbankens andel av fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital 0 % Utelöpande sedlar Tillämpas inte
Fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföring av valutareserver till ECB (exklusive guldet) Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner Genererad avkastning
Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner Genererad avkastning Nettoskuld inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
CBPP, CBPP2, PSPP - offentliga värdepapper och PEPP - offentliga värdepapper Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
SMP, CBPP3, PSPP - värdepapper utgivna av multinationella institut, CSPP och PEPP (exklusive PEPP - offentliga värdepapper) Genererad avkastning
Fordringar på centralbanker utanför euroområdet relaterade till likviditetstillförande transaktioner Upplupna ränteintäkter (enligt prestationsprincipen)
Upplupen kupongräntä på nedskrivna penningpolitiska värdepapper för vilka avkastningen och riskerna fördelas fullt ut Tillämpas inte
Nettofordringar inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
Upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år Tillämpas inte

Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna enligt kapitalfördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Finlands Banks nettoandel är lika med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (507,5 miljoner euro) minus Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (21,5 miljoner euro).

10. Andel av ECB:s vinst

ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2020 på 383 miljoner euro. Finlands Banks redovisade andel 2021 uppgick till 7,0 miljoner euro.

11. Intäkter från övriga stamaktier och andelar

Här ingår avkastning på värdepappersportföljen enligt SMP-programmet, det utökade programmet för tillgångsköp (APP) och köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP) som ECB fördelat i form av interimistisk vinstutdelning för räkenskapsåret 2021, sammanlagt 2,8 miljoner euro. Vidare ingår utdelningar från BIS-aktier för 6,7 miljoner euro.

12. Övriga intäkter

I posten ingår 37,7 miljoner euro i Finansinspektionens intäkter. Vidare ingår 5,3 miljoner euro i fastighetsintäkter samt expeditionsavgifter och provisioner.

13. Personalkostnader

Personalkostnader (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020
Löner och arvoden 49,6 45,8
Arbetsgivarersättningar till pensionsfonden 9,4 8,9
Övriga lönebikostnader 2,1 1,9
Summa 61,1 56,6
Medelantal anställda 2021 2020
Anställda Anställda
Finlands Bank 368 355
Finansinspektionen 239 231
Summa 607 586
Direktionsmedlemmarnas grundlöner (euro) 2021
Olli Rehn 280 979
Marja Nykänen 254 749
Tuomas Välimäki 207 128
Summa 742 856

Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 42 991,70 euro i naturaförmåner (lunchförmån, telefonförmån och bilförmån).

Direktionsmedlemmarnas pensionsförmåner bestäms enligt Finlands Banks pensionsstadga, utan specialvillkor och enligt samma förutsättningar och villkor som för den övriga personalen. Finlands Banks pensionsstadga följer pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) i tillämpliga delar. En direktionsmedlem kan efter avslutad mandatperiod få ersättning för inkomstbortfall, om personen till följd av karensbestämmelsen inte kan ta emot annat arbete eller pensionen från Finlands Bank är lägre än ersättningen för inkomstbortfall. Den fulla ersättningen för inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas i ett år, efter samordning med pensionen från Finlands Bank, så att dessa tillsammans begränsas till högst 60 % av lönen.

14. Avgift till pensionsfonden

Under 2021 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens underskott.

15. Administrationskostnader

Administrationskostnader (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020
Materielkostnader 0,5 0,4
Kostnader för maskiner och inventarier 7,4 7,0
Kostnader för fastigheter 8,9 8,5
Personalrelaterade kostnader 1,0 1,3
Kostnader för köpta tjänster 15,1 13,7
Övriga administrationskostnader 2,3 2,1
Summa 35,2 32,9

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning, tjänsteresor och rekrytering.

16. Avskrivningar av anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020
Byggnader 3,7 3,6
Maskiner och inventarier 2,6 2,5
Summa 6,2 6,1
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2021 31.12.2020
It-system 2,8 2,8
Summa 2,8 2,8

17. Kostnader för anskaffning av sedlar

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 4,5 miljoner euro.

18. Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till indrivningskostnader, kurs- och avrundningsdifferenser och andra liknande kostnader.

19. Pensionsfondens intäkter

Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas andel av premieinkomsten, sammanlagt 13,2 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden på 10 miljoner euro. Posten innehåller också pensionsfondens fastighetsintäkter, 1,7 miljoner euro.

20. Pensionsfondens kostnader

I posten ingår utbetalda pensioner, 28,6 miljoner euro, förvaltningskostnader och avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar.

21. Förändring av avsättningar

I posten redovisas 58 miljoner euro i nya avsättningar för att trygga realvärdet av eget kapital. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

22. Årets resultat

Vinsten för räkenskapsåret 2021 blev 52,5 miljoner euro. Direktionen föreslår bankfullmäktige att 26,3 miljoner euro av vinsten reserveras för statens behov.