Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet utformas och genomförs av Eurosystemet. Det primära målet är att upprätthålla en stabil prisnivå i euroområdet så att penningvärdet förblir mer eller mindre oförändrat och köpkraften stark. Beslutsfattandet styrs av Europeiska centralbankens penningpolitiska strategi. Strategin reviderades 2021.

Till Eurosystemet hör euroländernas nationella centralbanker och Europeiska centralbanken (ECB). Som medlem i Eurosystemet deltar Finlands Bank i att utforma, verkställa och fatta beslut om den gemensamma penningpolitiken.

Finlands Bank svarar för genomförandet av Eurosystemets penningpolitik i Finland.

Europeiska centralbankens penningpolitiska strategi reviderades 2021: fokus låg på definitionen av prisstabilitet och inflationsmålet

ECB:s penningpolitiska strategi anger hur ECB upprätthåller prisstabilitet i euroområdet och vilka mål den ställer för sin penningpolitik. Strategin definierar också hur ECB-rådet beslutar och kommunicerar om penningpolitiken.

En ny strategiöversyn var nödvändig på grund av förändringarna i den penningpolitiska omvärlden. Finlands Bank deltog i strategiöversynen.

Den 8 juli 2021 offentliggjorde ECB-rådet sin nya penningpolitiska strategi och riktlinjerna för strategin. Den viktigaste förändringen gäller definitionen av prisstabilitet och ECB:s inflationsmål.

I den nya strategin införde ECB ett symmetriskt inflationsmål på 2 % på medellång sikt. Att inflationsmålet är symmetriskt innebär att ECB-rådet anser att negativa och positiva avvikelser från detta mål är lika oönskade.

Strategireformen tar också hänsyn till behovet av åtgärder mot klimatförändringen och mångsidighet i kommunikationen

Klimatförändringen och omställningen till en mer hållbar ekonomi återspeglas också i de makroekonomiska indikatorerna, såsom inflationen, sysselsättningen och investeringarna. Klimatförändringen och omställningen till en koldioxidsnålare ekonomi påverkar likaså tillgångsvärden och riskprofilen i Eurosystemets balansräkning.

ECB ökar sin analyskapacitet för att kunna ta bättre hänsyn till riskerna i riskhanteringen, investeringsverksamheten och i de penningpolitiska transaktionerna.

En välfungerande penningpolitik förutsätter öppenhet och uppfyllelse av redovisningsskyldigheten. Framöver fokuserar ECB på fyra kommunikationsprodukter i sin penningpolitiska kommunikation, nämligen pressmeddelande, penningpolitisk översikt, ekonomisk rapport och penningpolitisk redogörelse. Dessa informationskanaler kompletterar ECB med material som riktar sig till den stora allmänheten.

Europeiska centralbankens penningpolitik var fortsatt expansiv 2021

Det primära målet för penningpolitiken är att upprätthålla prisstabilitet. De penningpolitiska besluten gäller till exempel styrräntorna, som avspeglas i de rådande marknadsräntorna.

Den expansiva penningpolitiken säkerställer fortsatt gynnsamma finansiella förhållanden inom alla sektorer av ekonomin.

ECB:s penningpolitik var ackommoderande under 2021. Eurosystemet bidrog till fortsatt gynnsamma finansiella förhållanden genom att fortsätta att genomföra största delen av de åtgärder som sattes in vid coronakrisens utbrott 2020.

Eurosystemet tillhandahöll långfristiga refinansieringstransaktioner för banker till fördelaktiga villkor, höll kvar lättnaderna i de godtagbara säkerheterna för centralbankskredit som införts på grund av coronapandemin, fortsatte med de omfattande värdepappersköpen och valutaswappavtalen mellan centralbankerna.

På sitt sammanträde i december 2021 beslutade ECB-rådet att nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP, pandemic emergency purchase programme) avslutas i mars 2022.Följande artikel

Europeiska centralbanken reviderade 2021 sin penningpolitiska strategi