Klimatavtrycket för 2021 beräknades enligt det internationellt erkända och rekommenderade protokollet för utsläpp av växthusgaser (GHG-protokollet). Samtidigt räknades nya utsläppskällor med i Finlands Banks redovisning av klimatavtrycket.

Förändringarna i beräkningsmetoden ledde till en noggrannare och mer tydligt strukturerad utsläppsredovisning för Finlands Bank. Resultaten av beräkningarna är inte direkt jämförbara med beräkningsresultaten för tidigare år, eftersom klimatavtrycket för 2021 är större än tidigare till följd av medräkningen av nya utsläppskällor.

Växthusgasutsläppen från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet är obetydliga. Största delen utgör indirekta utsläpp som bildas i värdekedjan.

Finlands Bank övergick 2021 till en utsläppsredovisning enligt det globala protokollet för utsläpp av växthusgaser

För att tydligare kunna kategorisera utsläppen från sin verksamhet övergick Finlands Bank 2021 till en utsläppsredovisning enligt GHG-protokollet för utsläpp av växthusgaser.

GHG-protokollet är den vanligaste standardiserade metoden globalt för bestämning och rapportering av företags och andra organisationers utsläpp av växthusgaser.

För att spegla direkta och indirekta utsläpp indelas redovisningen av utsläpp enligt GHG-protokollet i tre delar: scope 1, scope 2 och scope 3.

Scope 1 avser direkta utsläpp som uppkommer av företagets eller organisationens egen verksamhet; dessa är lättast att administrera. Scope 2 avser indirekta utsläppskällor av tillförd energi, såsom elproduktion. Scope 3 omfattar andra indirekta utsläpp, såsom logistik och avfallshantering.

Scope-modellen minskar risken för dubbelredovisning i sådana fall där olika företag och organisationer delvis redovisar utsläpp från samma verksamheter.

Den nya beräkningsmetoden fångar upp nya utsläppskällor

De utsläppskällor (scope 1 and 2) som härrör från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet omfattar bränsleförbrukningen i transportmedel och utrustning i organisationens besittning  (som organisationen äger eller hyr) och förbrukningen av inköpt energi i lokaler som organisationen disponerar över.

För beräkning av de indirekta utsläppen från produktionen av tillförd energi (scope 2) användes till skillnad från tidigare exakta utsläppskoefficienter per energileverant. Det ledde till en tydlig minsknig av utsläppen från energiförbrukning. Tidigare hade genomsnittliga utsläppskoefficienter för energiproduktionen i Finland tagits till grund för beräkningen.

Eftersom Finlands Bank köper elektricitet som är miljövänligare än genomsnittet för Finland, återspeglar en utsläppsredovisning baserad på exakta koefficienter bättre Finlands Banks energiproduktionssätt och utsläpp.

Vidare har Finlands Banks lyckats koncentrera sin verksamhet genom att 2020 avsluta verksamheten i Uleåborgs regionkontor, vilket ytterligare minskade energiförbrukningen.

De indirekta utsläppen i värdekedjan (scope 3) omfattar Finlands Banks och Finansinspektionen upphandling och köpta tjänster, bygginvesteringar, transporter, avfall som bildas i bankens lokaler, tjänsteresor, medarbetarnas arbetsresor och hyresgästernas energiförbrukning. 

De största förändringarna i utsläppsredovisningen gällde de indirekta utsläppen i värdekedjan för kategorin scope 3. Nya medräknade utsläppskällor var utsläpp från köpta tjänster och bygginvesteringar samt hyresgästernas energiförbrukning i Finlands Banks fastigheter.

Utsläppen från medarbetarnas arbetsresor och distansarbetet räknades också med. Vidare preciserades beräkningen av utsläpp från avfallshantering, transporter och tjänsteresor.

En mer omfattande utsläppsredovisning gav Finlands Bank ett större klimatavtryck

Klimatavtrycket från Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet 2021 var 10 120 t CO2e, vilket omfattade såväl utsläppen från organisationernas egen verksamhet som utsläppen i värdekedjan.

Utsläppen från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet (scope 1 & 2) utgjorde sammanlagt 1 605 t CO2e. Indirekta utsläpp i värdekedjan (scope 3) täcker största delen av de totala utsläppen (84 %). Bygginvesteringar var den klart största utsläppskällan.

Till följd av medräkningen av nya källor i utsläppsredovisningen ökade klimatavtrycket jämfört med tidigare år. Av utsläppskällorna i scope 1 stod köldmedelläckage för de största utsläppen, medan framför allt bygginvesteringar, hyresgästernas energiförbrukning och flygresor bidrog mest till ökningen av utsläppen i scope 3. 

Finlands Bank och Finansinspektionen följer upp miljöpåverkan med två mätetal relaterade till verksamhetskostnaderna. Det fångar upp alla utsläpp från organisationernas egen verksamhet och utsläppen i värdekedjan (scope 1–3).

Under 2021 uppgick utsläppen i förhållande till verksamhetskostnaderna till 98,19 kg/t CO2e/1 000 euro.

”Vanda sopstation” kammade hem segern i Finlands Banks årliga innovationstävling

På Finlands Bank fastighet i Vanda byggdes en ny sopstation för Finlands Banks och hyresgästernas gemensamma bruk.

I planeringen av sopstationen beaktades allt avfall som uppkommer i fastigheten och moderna återcirkulationsmöjligheter för det. Målet var att uppnå betydliga miljöeffekter, operativa fördelar och kostnadsbesparingar.

Konceptet låg i linje med innovationstävlingens tema, som var miljö och hållbarhet, och tilldelades segern i Finlands Banks årliga innovationstävling.