Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning. Banken deltar i samhällsdebatten och främjar ekonomiskt kunnande i Finland. Under 2021 utvidgades Myntmuseets verksamhet till en central för ekonomiskt kunnande.

Uttalandena om den inhemska ekonomiska politiken baserar sig på de mål som tillskrivits banken i lagen och i EU:s grundfördrag.

Uttalandena fokuserar på att identifiera problem och bedöma effekterna av alternativa handlingsmodeller. Det primära målet med uttalandena är att sörja för prisstabilitet, en balanserad ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Coronapandemin skymmer prognoserna – hållbarhetsutskottet är den viktigaste frågan på lång sikt

Finlands Bank gav 2021 ut två makroekonomiska prognoser för Finland som räknade med att ekonomin kommer att återhämta sig snabbt från recessionen.

Tack vare de omfattande och snabba ekonomisk-politiska åtgärderna i början av coronakrisen kunde massarbetslöshet och en konkursvåg undvikas.  Den utdragna coronapandemin ökade dock den offentliga skulden och därmed också behovet att konsolidera de offentliga finanserna.

Framöver är det viktigt att lägga om kursen från en stimulerande finanspolitik till de utmaningar som den åldrande befolkningen, stigande räntenivån och framtida kriser ställer.

Såsom under tidigare år betonade Finlands Bank under 2021 att arbetsmarknaden och sysselsättningsfrämjande åtgärder är mycket viktiga för den ekonomiska tillväxten. Tillväxtpotentialen för Finlands ekonomi kan höjas genom satsningar på utbildning, förutsättningarna att anställa globalt, forskning, utveckling och innovationer.

2021 var ett rekordår för Finlands Banks ekonomiska forskning

Finlands Bank deltog aktivt i internationellt forskningssamarbete under 2021.

Diskussionsunderlagen behandlade ett stort antal internationellt aktuella teman. Finlands Bank var arrangör och medarrangör i flera vetenskapliga konferenser och möten i Finland och utomlands.

Antalet Finlands Banks forskningsbidrag i internationella tidskrifter ökade betydligt.  Forskningstemana speglade förutom den utdragna coronapandemin också Europeiska centralbankens strategiöversyn.

Eurosystemet är Finlands Banks viktigaste samarbetsnätverk

De ekonomiska frågorna i anslutning till centralbankspolitiken är till sin natur gränsöverskridande och kräver därför nära internationella relationer och samarbete.

Det viktigaste samarbetsnätverkt är Eurosystemet, som består av de nationella centralbankerna i de medlemsstater som infört euron och Europeiska centralbanken.

På 30-årsjubileumskonferensen för Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader som ordnades 2021 sammanstrålade både centralbankschefer och framstående forskare med inriktning på tillväxtmarknaderna.

Dessutom deltog Finlands Bank i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och bedrev ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Coronapandemin framhävde behovet av kommunikation under 2021

Målet med Finlands Banks kommunikation är att ta fram förståeligt innehåll om penningpolitik och finansiell stabilitet och nå de viktigaste målgrupperna på ett mångsidigt sätt i olika kanaler.

Under 2021 var utbudet riktat till en bred publik.

Sociala medier fick en starkare roll i Finlands Banks kommunikation. Finlands Banks inlägg på sociala medier nådde ut till nästan 2,5 miljoner användare. Närmare 70 % av inläggen gjordes på Twitter.

Lättförståelig infografik och korta videor skapade klarhet i budskapet och de grundliga analysartiklarna gav djupare kunskap.

Finlands Bank mäter regelbundet kommunikationens genomslagskraft.

Finlands Bank vill väcka medborgarnas intresse för ekonomin

En av Finlands Banks strategiska prioriteringar är att främja medborgarnas ekonomiska kunnande. Unga utgör en viktig målgrupp och Finlands Bank samarbetar därför med läroanstalter.

Under 2021 utvidgades Myntmuseets verksamhet till en central för ekonomiskt kunnande, där man kan lära sig om ekonomin till exempel via spel.Följande artikel

Finlands Bank och den ekonomiska politiken i Finland 2021