Mn euro 31.12.2021 31.12.2020
TILLGÅNGAR
1 Guld och guldfordringar 2 537 2 434
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 12 180 8 461
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 5 016 1 973
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar 7 164 6 488
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 360 295
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 36 113 21 779
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 0 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 90 001 65 657
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 89 825 65 477
Andra värdepapper 176 180
8 Fordringar inom Eurosystemet 33 983 56 871
Andel i ECB 177 165
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 741 741
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 8 263 6 872
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 24 802 49 093
9 Övriga tillgångar 608 625
Euroområdets mynt 38 45
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 92 101
Övriga omsättningstillgångar 34 35
Diverse 444 445
Summa tillgångar 175 782 156 121
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Mn euro 31.12.2021 31.12.2020
SKULDER
1 Utelöpande sedlar 26 100 24 243
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 124 607 110 864
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 101 054 89 190
Inlåningsfacilitet 23 553 21 674
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 306
4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 2 708 5 608
5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 5 388 2 743
6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet
8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 4 326 1 402
9 Skulder inom Eurosystemet
10 Övriga skulder 448 133
11 Värderegleringskonton 3 623 2 876
12 Avsättningar 5 309 5 237
13 Kapital och reserver 2 915 2 873
Grundfond 841 841
Reservfond 2 074 2 032
14 Årets vinst 52 142
Summa skulder 175 782 156 121