Centralbankens hållbarhet utgår från dess kärnverksamhet. Bankens verksamhetsidé grundar sig på att bygga hållbar ekonomisk stabilitet och därigenom främja folkets välbefinnande.

Det är bankens uppgift att för sin del sörja för en stabil prisnivå, säkra och tillgängliga betalningssystem och ett välfungerande finansiellt system. Finlands Bank intar också en viktig roll i uppbyggnaden av ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Finlands Bank har också förbundit sig till att främja FN:s mål om en hållbar utveckling i sin kärnverksamhet.

I fokus för Finlands Banks hållbarhetsprogram står insatser för att främja hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker.

Banken rapporterar om uppfyllelsen av målen för hållbarhetsprogrammet i årsberättelsen och i personalbokslutet.

För genomförandet av hållbarhetsprogrammet svarar Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma hållbarhetsnätverk, som samlades regelbundet 2021. I nätverket ingår ca 50 medarbetare. Styrgruppen för hållbarhetsnätverket leds av direktionens vice ordförande Marja Nykänen.

 Fakta om Finlands Banks hållbarhet