Tillgången till finansiering har under de senaste åren fått en allt större roll som möjliggörare för den gröna omställningen. Därför bedömer centralbankerna och tillsynsmyndigheterna hurdana risker klimatförändringen och klimatpolitiken kan innebära för olika finansiella aktörer. Finlands Bank har utvecklat sin egen analysberedskap och analysdata för bedömningen av klimatrelaterade risker inom den finansiella sektorn och deltagit i det internationella samarbetet.

Omställningen till en klimatneutral ekonomi kommer att kräva omfattande investeringar. Kapitalflödena måste styras om från en ohållbar ekonomisk verksamhet mot hållbar verksamhet. Finanssektorn har en viktig roll som möjliggörare av åtgärderna för bekämpning av klimatförändringen.

Både de omställningsrisker som är kopplade till klimatpolitiken och de fysiska risker som beror på effekterna av klimatförändringen skapar oro för finanssektorn (på finska). Oron hänför sig uttryckligen till de finansiella aktörernas förmåga att bedöma vilka effekter och kostnader dessa långvariga risker får för deras affärsverksamhet.

EU definierade hållbar verksamhet och tog in hanteringen av klimatrelaterade risker i lagstiftningen

Klimattoppmötet COP26 i slutet av 2021 uppnådde inga större ambitiösa framgångar på global nivå. Trots det har EU gjort snabba framsteg i att främja sina egna klimatmål.

EU har betonat omställningsriskerna framför allt hos koldioxinintensiva företag, inte minst om de saknar trovärdiga planer för att minska utsläppen i verksamheten.

Samtidigt har de extrema väderhändelserna från värmeböljor till stormar och översvämningar under 2021 lyft fram oron för de fysiska risker som klimatförändringen för med sig.

EU:s ramverk för hållbar finansiering har avancerat mycket under 2021. I taxonomin för hållbar verksamhet (på finska) uppnåddes politisk enighet om klimatkriterierna och rapporteringen enligt taxonomin, och implementeringen av dem framskrider.

I följande steg utvidgas EU:s taxonomi för hållbar finansiering till att utöver klimatet också omfatta andra miljöaspekter.

Frågor som hänför sig till hållbar finansiering och klimatrelaterade risker inverkar redan på de finansiella regelverken i praktiken. EU-kommissionens förslag till reform av regelverket för försäkringsbolag och regelverket för banker integrerar exempelvis konkret dessa aspekter med verksamheten.

Centralbankerna och tillsynsmyndigheterna bidrar till att bättre hänsyn tas till klimatrelaterade risker

Arbetet för att främja identifiering och analys av klimatrelaterade risker på finansmarknaden pågår på många olika forum. Även om riskerna i snitt är måttliga, är de ojämnt fördelade.

I en del länder och sektorer ligger riskkoncentrationen över genomsnittet, varvid den totala risken kan bli mycket stor.

Resultaten visar däremot tydligt att ett målmedvetet arbete för att motverka klimatförändringen minskar påtagligt de totala riskerna.

År 2021 publicerades flera relevanta rapporter. Till dessa hörde de uppdaterade klimatscenarierna (på engelska) som publicerades av samarbetsnätverket för centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter NGFS (Network for Greening the Financial System) och som olika aktörer kan använda som underlag för sina egna klimatriskanalyser. Finlands Bank deltog i detta arbete.

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade ett klimatstresstest omfattande ekonomin i hela Europa (på engelska). Dess viktigaste rön var att riskerna i Europa varierar i hög grad mellan olika områden och företagssektorer.

De observationer som presenterades i Europeiska systemrisknämnden ESRB:s (European Systemic Risk Board) rapport om inverkan av klimatrelaterade risker på den finansiella stabiliteten (på engelska) var i stort sett lika som i ECB:s bedömning.

ECB:s banktillsyn kartlade i sin tur hur väl de banker som står under dess tillsyn beaktar klimatrelaterade risker i sin egen verksamhet (på engelska). Enligt resultaten uppfyller ännu ingen bank tillsynsmyndighetens förväntningar, men i en del banker var arbetet redan på rätt god väg.

Finlands Bank fortsatte arbetet med att identifiera klimatrelaterade risker inom finanssektorn i Finland

Under 2021 bidrog Finlands Bank aktivt till utvecklingen av regelverket om hållbar finansiering inom finanssektorn genom att bland annat ta ställning till EU:s strategi för hållbar finansiering (på finska), EU:s taxonomi för hållbar finansiering (på finska) och EU:s reglering av gröna obligationer (på finska).

Finlands Bank publicerade en artikel om vilka konsekvenser risken för havsöversvämningar har för fastigheter som utgör säkerhet för banklån (på finska). Enligt artikeln är riskerna som helhet måttliga, men mycket varierande fördelade i kustområdet.

I Finlands Bank inleddes också en bedömning av omställningsriskerna i finanssektorn. Detta arbete fördjupar vår tidigare översikt av omställningsriskerna inom den finansiella sektorn.

Dessutom fortsatte Finlands Bank arbetet med att identifiera databehov (på finska) och ta fram nya indikatorer.

Internationella forum, såsom NGFS och de europeiska centralbankernas och statistikmyndigheternas samarbetskommitté CMFB (Committee on Monetary, Financial and Balance on Payments Statistics), främjade aktivt en bättre och mångsidigare tillgång till relevanta data. För klimatriskanalysen behövs mer adekvat information om befintligt statistikmaterial och uppgifterna borde vara mer finfördelade och framåtblickande.

Finlands Bank inledde i början av 2021 ett projekt för att beräkna klimatavtrycket i bankernas utlåning till företag (på engelska). Avsikten är att med hjälp av klimatavtrycket bättre bedöma de omställningsrisker som hänför sig till bankernas utestående lån.

Det bidrar också till att följa upp hur bankerna genomför den nationella klimatstrategin när Finland ställer om till ett klimatneutralt samhälle 2035.Följande artikel

Finlands Bank utvecklade aktivt finansmarknadsstatistiken 2021