Informationsredovisningen sammanfattar den aktuella utvecklingen inom informationshantering, dataskydd och datasäkerhet under 2021. Redovisningen innehåller också intressanta fakta och siffror om centralbankens uppgifter, informationshantering och analysarbete. Finlands Banks första informationsredovisning ges ut i april 2022.

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft vid början av 2020 och ålägger en informationshanteringsenhets ledning att ordna tillräcklig övervakning när det gäller efterlevnaden av författningarna, föreskrifterna och anvisningarna om informationshantering.

Informationsredovisningen utgör framdeles ett viktigt led i Finlands Banks rapportering om informationshanteringen. Informationsredovisningen erbjuder intressenter en bredare insyn i centralbankens informationsmiljö. Syftet med redovisningen är att redogöra för betydelsen av data, information och kunskap i centralbankens verksamhet.

Informationsredovisningen ges ut efter Finlands Banks årsberättelse och kompletterar årsberättelsen med fakta om informationshantering.

Utvecklingsprogrammen för informationshantering stödjer Finlands Banks strategiska prioritering kunskapsbaserad ledning

Vid Finlands Bank har under 2021 pågått två utvecklingsprogram med målet att förbättra informationshanteringen och utveckla en data- och analysplattform.

Utvecklingsprogrammet för informationshantering inleddes i början av 2020 i samband med att informationshanteringslagen trädde i kraft. Programmets fokus ligger på att genomföra lagens krav.

Redan innan den nya informationshanteringslagen trädde i kraft hade Finlands Bank inlett ett utvecklingsprogram för data och analys i syfte att skapa en data- och analysplattform för Finlands Bank och Finansinspektionen och utveckla hanteringen och utnyttjandet av information som tas fram genom dataanalys.

Utvecklingsmålen för hantering av information som tas fram genom dataanalys integrerades senare med de allmänna målen för utveckling av informationshanteringen, och utvecklingsprogrammet för data och analys fokuserar framöver på att utveckla Finlands Banks och Finansinspektionens systemplattform och främja dess utnyttjande.

Båda utvecklingsprogrammen stödjer Finlands Banks strategiska prioritering kunskapsbaserad ledning.

Informationshanteringen vid centralbanken ställer höga krav på datasäkerheten

Finlands Banks verksamhet är dataintensiv och den hanterade informationen kritisk, vilket ställer höga krav på datasäkerheten. Därför gäller bankens datasäkerhetspolicy hela organisationen.

Ansvaret för datasäkerhets- och dataskyddsarbetet vid Finlands Bank och Finansinspektionen ligger hos den direktionsmedlem som svarar för datasäkerhet samt bankens datasäkerhetschef och bankens dataskyddsombud.

Finlands Bank följer datasäkerhets- och dataskyddslagstiftningen, Europeiska centralbankssystemets krav och bästa praxis inom området i all sin verksamhet.

Arbete pågår också för att utveckla hanteringen av Finlands Banks informationssäkerhet så att kraven i standarden ISO 27001 uppfylls.

De mest intressanta handlingarna i centralbankens unika arkiv läggs ut på webben

Den äldsta handlingen i centralbankens arkiv är från 1812. Centralbanken har samlat arkivmaterial i pappersform i över två århundraden och sedan 2018 nästan enbart i elektronisk form.

Pappersarkivet omspänner mer än sju hyllkilometer handlingar. Det arkiverade materialet förvaras antingen varaktigt eller en viss tid. Riksarkivet bestämmer vilka delar av centralbankens arkiv som ska förvaras varaktigt.

Arbetet för att digitalisera arkivet inleddes för några år sedan. Digitaliseringens fokus ligger i viss mån på helheter med historiskt värde, såsom bankfullmäktiges protokoll, men omfattar också konservering av handlingar som löper risk att förstöras.

De delar av det digitaliserade materialet vars forskningsvärde är störst publiceras i Finlands Banks digitala arkiv, som utökas år för år.