Under 2021 fokuserade Finlands Bank på att genomföra den strategi som direktionen fattade beslut om i december 2020 samt att befästa sina värderingar och analysera omvärldsförändringarna.

Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet

Finlands Banks verksamhetsidé sammanfattas i uttrycket ”Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet”. Verksamhetsidén grundar sig på lagstiftningen och banken verkställer den i egenskap av både nationell centralbank och medlem av Eurosystemet.

Verksamhetsidén kompletteras av Finlands Banks kärnuppdrag i sammandrag:

  • Vi upprätthåller prisstabilitet.
  • Vi bidrar till finansiell stabilitet.
  • Vi sörjer för effektiva och säkra betalningssystem.
  • Vi stöder hållbar tillväxt och hög sysselsättning i Finland och EU.

Finlands Banks vision är vägledande för verksamheten

Finlands Banks mål är att vara en inflytelserik och respekterad centralbank, som upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet i alla lägen med medborgarnas välfärd som mål.

Finlands Bank antog fem prioriteringar för sin verksamhet 2021:

  1. bedömning av coronakrisens effekter och lösningar
  2. medverkan i översyn och revidering av ECB:s penningpolitiska strategi
  3. förberedelser för en digital centralbanksvaluta för Eurosystemet
  4. kunskapsbaserad ledning och påverkan
  5. inhemsk ekonomisk-politisk påverkan och främjande av ekonomiskt kunnande.

Finlands Banks strategi är förenlig med en föränderlig omvärld

Under 2021 arrangerade Finlands Bank tre strategiwebbinarier för den högsta ledningen.

Det första webbinariet fokuserade på ledarskap och resulterade i en gemensam ledarskapsvision för Finlands Bank och Finansinspektionen. Ledarskapsvisionen speglar en gemensam förståelse av det långsiktiga chefsarbete som behövs för att skapa en välmående arbetsgemenskap som uppnår sina strategiska mål.

I de två andra strategiwebbinarierna diskuterade Finlands Banks högsta ledning hur väl strategin fungerar i en föränderlig omvärld. Enligt ledningens bedömning ligger verksamhetsidén, visionen och de vägledande principerna rätt i tiden och bildar en god grund för Finlands Banks verksamhet och verksamhetsutveckling.

Länkar:

Finlands Banks verksamhet, värderingar och strategi

Finlands Banks indikatormål och måluppfyllelsen 2021

Finlands Banks organisation

Hållbarhetsprogrammet

Hållbarhet på Finlands Bank