Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Avkastningsutvecklingen för Finlands Banks finansiella tillgångar var positiv 2021. Särskilt god var avkastningen på aktie- och fastighetsinvesteringar, medan året var utmanande för räntebärande investeringar. Investeringarnas hållbarhet lyftes fram som ett nytt mål för Finlands Banks investeringsverksamhet vid sidan av likviditet, säkerhet och avkastning. Målet är att uppnå en investeringsportfölj med nettonollutsläpp.

Genom sin tillgångsförvaltning säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och sin förmåga att vid behov stödja likviditeten i banksystemet.

Finlands Banks finansiella tillgångar exponeras för marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Finlands Bank hanterar riskerna i investeringsverksamheten genom riskspridning och genom att följa risklimiterna för investeringarna och investeringsverksamheten.

Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att bära de risker som banken exponeras för i sin verksamhet.

Avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar steg

Vid slutet av 2021 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro. Tillgångarna bestod av guld- och valutareserverna och investeringar i aktie- och fastighetsfonder.

Finlands Banks finansiella tillgångar investeras i enlighet med en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion. Över hälften av Finlands Banks portfölj av räntebärande värdepapper består av statsobligationer och inlåning i centralbanken.

Utöver portföljen av räntebärande värdepapper förvaltar Finlands Bank en portfölj av långsiktiga investeringar. Under 2021 omfattade Finlands Banks långsiktiga tillgångsförvaltning aktie- och fastighetsinvesteringar, som banken genomförde indirekt via fonder.

För de långsiktiga investeringarna är den förväntade avkastningen högre och likviditetskravet lägre än för övriga finansiella tillgångar.

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2021 var 8,6 %, dvs. 866 miljoner euro (jämfört med 0,5 % dvs. 76 miljoner euroa 2020).

Finlands Banks mål är att uppnå en investeringsportfölj med nettonollutsläpp

Ansvarsfulla investeringar utgör en väsentlig del av Finlands Banks tillgångsförvaltning. Finlands Bank har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar.

År 2021 ställde Finlands Bank upp ett nettonollutsläppsmål för sina investeringar och tog fram de första etappmålen i sin klimatfärdplan, som ska säkerställa att investeringsverksamheten uppnår de långsiktiga målen.

Enligt Finlands Banks ambitiösa mål ska banken senast 2050 uppnå nettonollutsläpp i hela sin investeringsportfölj, med undantag för guldet.

Under 2021 beslutade Finlands Bank också att öppet understöda den internationella rapporteringsramen TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), som fokuserar på klimatrelaterade risker och möjligheter.

Med hjälp av TCFD-rekommendationerna kan företag, investerare och finansiärer rapportera om sina klimatrisker utgående från gemensamt överenskomna definitioner. Finlands Bank har offentligt förbundit sig till att stödja dessa rekommendationer och strävar efter att implementera rekommendationerna i sin egen rapportering.Följande artikel

Finlands Banks tillgångsförvaltning 2021