Avkastningsutvecklingen för Finlands Banks finansiella tillgångar var positiv under 2021. Särskilt god var avkastningen på aktie- och fastighetsinvesteringar. För räntebärande investeringar var året utmanande. Under året tog Finlands Bank stora steg mot ökad hållbarhet i investeringsverksamheten.

Med Finlands Banks finansiella tillgångar avses de poster i balansräkningen som omfattas av Finlands Banks egen investeringsverksamhet, som vid utgången av 2021 uppgick till 11 miljarder euro. De finansiella tillgångarna omfattar inte balansposter som härrör från Eurosystemets penningpolitiska refinansieringstransaktioner, såsom penningpolitiska köpprogram eller utlåning till affärsbanker.

Finlands Bank fattar beslut om bankens egna finansiella tillgångar med beaktande av avtalet om finansiella nettotillgångar ANFA (Agrement on Net Financial Assets).

Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med beaktande av intäkterna från och riskerna i investeringsverksamheten samt principen om ansvarsfulla investeringar. Från och med 2021 är målet för investeringsverksamheten att investeringarna förutom likvida, säkra och avkastande också ska vara hållbara. Under året förbättrades hållbarheten i investeringsverksamheten också på många andra sätt.

Storleken av Finlands Banks valutareserv är ett politiskt beslut

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Storleken och valutafördelningen av Finlands Banks valutareserv är ett politiskt beslut, som grundar sig på beredskapsaspekter.

Beslut om valutareserven fattar Finlands Banks direktion vid behov eller med minst tre års mellanrum. År 2021 fastställdes målnivåer för valutabeloppen för 2022–2024. Målnivån för beloppet av amerikanska dollar är 5 miljarder, för brittiska pund 650 miljoner och för japanska yen 95 miljarder enheter i lokal valuta.

Beräknat enligt växelkurserna vid utgången av 2021 motsvarade beloppet amerikanska dollar 4,4 miljarder euro, beloppet brittiska pund 773 miljoner euro och beloppet japanska jen 726 miljoner euro.

Förvaltningen av valutareserven intar en primär roll i arbetet för att säkerställa Finlands Banks ekonomiska beredskap att möta framtida osäkerhetsfaktorer och risker. Vid behov ska de nationella centralbankerna i Eurosystemet stödja Europeiska centralbanken (ECB) med transaktioner ur valutareserven. Dessutom skapar Finlands Bank bland annat beredskap för kriser som försämrar landets externa betalningsförmåga.

Sammansättningen av de finansiella tillgångarna

Vid utgången av 2021 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro (tabell 5). De bestod av direkta och indirekta investeringar i räntebärande värdepapper, investeringar i aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR, Special Drawing Rights) i Internationella valutafonden (på finska).

De direkta och indirekta investeringarna i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor tillsammans med SDR-innehavet utgör valutareserven. Portföljen av räntebärande värdepapper i utländsk valuta består av värdepapper i amerikanska dollar (USD), brittiska pund (GBP) och japanska yen (JPY).

Värdet av Finlands Banks guldreserv var 2,5 miljarder euro vid utgången av 2021. Banken bredrev inte aktiv investeringsverksamhet med guld under 2021.

Finlands Banks finansiella tillgångar ökade med 936 miljarder euro under 2021, främst på grund av en ökning av marknadsvärdet för aktieportföljen och apprecieringen av amerikanska dollarn.

Med anledning av coronapandemins utbrott återupptog Finlands Bank under 2020 investeringarna på marknaden för finländska företagscertifikat. När marknadsläget hade återhämtat sig avbröts verksamheten tills vidare, och de sista företagscertifiken i Finlands Bank portfölj löpte ut under första halvåret 2021. Finlands Bank har beredskap att återuppta investeringarna i företagscertifikat om marknadsläget förändras.

Tabell 5.
Finlands Banks finansiella tillgångar 31.12.2021
Mn euro
31.12.2020
Mn euro
Guld 2 537 2 434
Valutareserv 6 719 6 261
SDR 690 574
Räntebärande värdepapper i USD 4 256 4 200
Räntebärande värdepapper i GBP 777 732
Räntebärande värdepapper i JPY 732 754
Räntefonder 264 0
Räntebärande värdepapper i EUR 0 61
Aktiefonder 1 513 1 135
Fastighetsfonder 176 119
Summa 10 946 10 010
Källa: Finlands Bank.

Investeringspolicy för Finlands Banks finansiella tillgångar

Finlands Banks finansiella tillgångar investeras i enlighet med en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion. Investeringspolicyn består av en investeringspolicy för räntebärande värdepapper, en policy för långsiktiga investeringar och principerna för ansvarsfulla investeringar.

Investeringspolicyn för räntebärande värdepapper bestämmer den strategiska fördelningen av investeringarna i räntebärande värdepapper på tillgångsklasser och anger en ränterisknivå för varje enskild valuta. Investeringspolicyn skapar ett strategiskt marknadsbaserat index, som investeringarna kan jämföras med. Tillgångsförvaltningsbyrån kan i sin investeringsverksamhet avvika från det strategiska indexet inom ett tillåtet handlingsutrymme och i enlighet med givna risklimiter.

För de långsiktiga investeringarna är den förväntade avkastningen högre och likviditetskravet lägre än för övriga finansiella tillgångar. Spridning av investeringarna mellan olika tillgångar förbättrar förhållandet mellan risk och avkastning i balansräkningen som helhet.

Finlands Bank uppdaterar principerna för ansvarsfulla investeringar vid behov och årligen i samband med fastställandet av investeringspolicyn. Principerna för ansvarsfulla investeringar och relaterade praktiska åtgärder under 2021 behandlas i ett eget avsnitt.

En långsiktig investeringspolicy som beaktar riskerna i hela balansräkningen gör det möjligt att upprätthålla en stark balansräkning och främjar Finlands Banks mål om en stabil vinstutdelning till staten utan att äventyra kapitaltäckningen.

Investeringar i räntebärande värdepapper

Finlands Bank direktinvesteringar i räntebärande värdepapper uppgick till 5 765 miljoner euro vid utgågen av 2021.

De bestod av statsobligationer och insättningar i centralbanken (55 %), obligationer utgivna av multinationella eller statsbundna institutioner (27 %), säkerställda obligationer med bakomliggande tillgångar (5 %), företagsobligationer (12 %) och kontantinstrument (2 %).

Direktinvesteringarna i fonder uppgick till 264 miljoner euro. De bestod i sin helhet av investeringen i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer (Green Bond).

Den genomsnittliga durationen, som utgör ett mått på ränterisken, var 1,8 år för ränteportföljen vid slutet av 2021. Investeringarna görs i obligationer med högt kreditbetyg.

Långsiktig investeringsverksamhet

Under 2021 omfattade Finlands Banks långsiktiga tillgångsförvaltning aktie- och fastighetsinvesteringar, som genomfördes indirekt via fonder. Vid utgången av 2021 var portföljens storlek 1 688 miljoner euro.

Investeringarna i aktieportföljen har kostnadseffektivt spridits till passiva EFT-fonder (Exchange Traded Funds) som följer ett globalt index för utvecklade ekonomier.

Fastighetsportföljen har spridits mellan flera europeiska onoterade fonder som äger attraktivt belägna fastigheter som är lätta att hyra ut, vilket säkerställer en jämn hyresavkastning på dessa investeringar.

Avkastning på och risker i de finansiella tillgångarna

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2021 var 8,6 %, dvs. 866 miljoner euro (tabell 6).

Den globala ekonomin återhämtade sig under 2021, understödd av en stigande vaccinationstäckning och expansiv penningpolitik. Inflationen tog fart bland annat till följd av energiprisökningen, vilket ledde till stigande räntor i synnerhet i USA.

På grund av de stigande räntorna var avkastningen på räntebärande värdepapper negativ, –35,1 miljoner euro. Avkastningen på investeringar i amerikanska dollar var –28,7 miljoner euro, på investeringar i engelska pund –5,9 miljoner euro, på investeringar i japanska yen –0,4 miljoner euro och på investeringar i euro –0,1 miljoner euro.

Börskurserna steg under 2021 till följd av den ekonomiska återhämtningen och företagens goda resultat. På aktiemarknaden rådde det dock tidvis osäkerhet på grund av ökade förväntningar om en räntehöjning och svängningarna i pandemiläget. Den totala avkastningen på Finlands Banks aktieportfölj 2021 var 23,1 %, dvs. 273 miljoner euro.

Den årliga avkastningen på investeringarna i fastighetsfonder varierar beroende på hyresintäkterna och värdeförändringar på fastigheterna. År 2021 skedde en återhämtning på fastighetsmarknaden jämfört med föregående år, vilket avspeglades i en uppgång i transaktionsaktiviteten, värderingsuppgång och en normalisering av hyresbetalningsförmågan. För 2021 var avkastningen på Finlands Banks fastighetsinvesteringar 6,5%, dvs. 10 miljoner euro.

Förstärkningen av dollarn och pundet gentemot euron avspeglades i en positiv omvärdering av valutareserven med 483 miljoner euro. Totalt stärktes valutaposterna i portföljen av räntebärande värdepapper med 378 miljoner euro, varav förändringen i dollarinvesteringar stod för 349 miljoner euro, förändringen i pundinvesteringar för 52 miljoner euro och förändringen i värdepapper i yen för –23 miljoner euro.Aktieportföljens andel av den totala avkastningen på växelkursförändringar utgjorde 105 miljoner euro 2021.

Tabell 6.
Avkastning på Finlands Banks finansiella tillgångar 2021 2020
% Mn euro % Mn euro
Räntebärande investeringar -0,6 -35 3,3 213
Aktiefonder 23,1 273 17,4 177
Fastighetsfonder 6,5 10 –1,6 –2
Växelkursförändring 6,8 483 –7,3 –587
Summa exkl. guld och SDR 10,5 731 –2,8 –198
Guld 4,3 103 14,0 299
Särskilda dragningsrätter, SDR 4,9 32 –4,3 –25
Summa 8,6 866 0,5 76
Källa: Finlands Bank.

Under 2021 varierade marknadsrisken (Value-at-Risk 99 %, en dags horisont) för de finansiella tillgångarna mellan 44 miljoner euro och 121 miljoner euro (diagram 24).

Valutakursrisken är den största risken i Finlands Banks valutaportfölj av räntebärande värdepapper. Valutareservens storlek har dimensionerats för centralbanksuppgifterna.

Finlands Banks andel av Europeiska centralbankens valutareserv 2021

Europeiska centralbanken (ECB) har också en egen valutareserv, och förvaltningen av den har anförtrotts de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt en kapitalfördelningsnyckel. Finlands Bank förvaltar en andel av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank.

I förvaltningen av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutamarknadsinterventioner.

Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2021 till 1 141 miljoner euro.

Mer information om förvaltningen av ECB:s valutareserv finns i ECB:s årsrapport.Följande artikel

Finlands Banks mål är att uppnå en investeringsportfölj med nettonollutsläpp