Direktionen föreslår bankfullmäktige att Finlands Banks vinst, 52 463 892,85 euro, disponeras så att 26 163 892,85 euro överförs till reservfonden enligt 21 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank och återstoden, 26 300 000,00 euro, reserveras för statens behov.

Helsingfors den 22 februari 2022


FINLANDS BANKS DIREKTION

Olli Rehn, ordförande

Marja Nykänen, vice ordförande

Tuomas Välimäki, direktionsmedlem