Finlands Banks indikatormål och måluppfyllelsen 2021

Finlands Bank är en inflytelserik och respekterad centralbank

Vägledande princip

1. Vi skapar mervärde genom expertis, insiktsfulla lösningar och förtroendebyggande samarbete.

Medborgarenkät om Finlands Banks anseende och förtroendet för banken

Målvärde
Enkäten genomförs vartannat år.
12/2019
12/2020
12/2021
Nytt mätetal.

Intressentenkät om Finlands Banks inflytande på de strategiska insatsområdena

Målvärde
Enkäten genomförs vartannat år.
12/2019
12/2020
12/2021
Nytt mätetal.
Vägledande princip

2. Vi baserar våra uttalanden och beslut på information, forskning och kvalitativa analyser.

Kvalitetsviktat volymindex för forskningsverksamheten. Kvalitetsviktat index för referentgranskade artiklar

Målvärde
≥ 32
12/2019
52
12/2020
19
12/2021
56
Vägledande princip

3. Vi deltar i samhällsdebatten, når ut till våra intressenter och för en konstruktiv dialog i Finland och inom Eurosystemet.

Synlighets- och inflytandeindex för Finlands Banks medieträffar (Euro & talous-medieindex)

Målvärde
≥ 4
12/2019
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
4,6

Finlands Bank upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet i alla lägen.

Vägledande princip

4. Vi tillhandahåller avancerade och pålitliga centralbankstjänster för det finländska samhällets föränderliga behov.

Centralbankstjänsternas kvalitet ur användarnas perspektiv (Target-tjänster och säkerhetshantering, statistikanvändare och rapportörer, professionella kontantförsörjningsparter)

Målvärde
≥ 95 % av de svarande nöjda
12/2019
98 %
12/2020
98 %
12/2021
98 %

Konsumentenkät om tillgången till sedlar och kvaliteten av utelöpande sedlar i samhället (vägt medeltal).

Målvärde
≥4 (skala 1–5)
12/2019
4,1
12/2020
4,1
12/2021
4,1
Vägledande princip

5. Vi sörjer för kontinuiteten i verksamheten genom att skapa beredskap för förändringar, störningar och kriser.

Reservfond + avsättningar i procent av riskerna i balansräkningen

Målvärde
Målet för avsättningarna en tillräckligt stark balansomslutning i alla lägen
12/2019
6 066 mn euro
12/2020
6 686 mn euro
12/2021
6 807 mn euro

Antal allvarliga störningar. Över en timme långa, omfattande störningar som påverkar Finlands Banks eller Finansinspektionens verksamhet, eller antal systemstörningar som orsakar avbrott i kritiska affärsverksamheter.

Målvärde
0
12/2019
0
12/2020
0
12/2021
0
Vägledande princip

6. Vi utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt långsiktigt och med tanke på framtida behov.

Ledarskapsindex ligger över resultatet för den externa jämförelsegruppen

Målvärde
2019: ≥ 71,4; 2020: ≥ 71,7; 2021: ≥ 69,9
12/2019
70,8
12/2020
74,1
12/2021
73,4

Arbetsklimatindex ligger över resultatet för den externa jämförelsegruppen

Målvärde
2019: ≥ 70,6; 2021: ≥ 71,5
12/2019
70,9
12/2020
Mätningen görs vartannat år
12/2021
73,6

Årlig uppfyllelse av personliga utvecklingsplaner

Målvärde
God uppfyllelse för över 80 % av planerna
12/2019
80 %
12/2020
79 %
12/2021
80 %

Finlands Banks mål är att bidra till medborgarnas välbefinnande.

Vägledande princip

7. Vi handlar ansvarsfullt och i enlighet med principerna om hållbar utveckling.

Klimatavtrycket från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet, totala utsläpp/verksamhetskostnader

Målvärde
Sjunkande trend
12/2019
12/2020
Omläggning till en redovisningsmetod enligt det internationellt godkända och rekommenderade protokollet för växthusgasutsläpp (GHG).
12/2021
98 kg CO2/1000 euro

Uppfyllelse av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar

Målvärde
2020: Rapporteringen organiserad och genomförd 2021: Definition av mätetal
12/2019
12/2020
Rapporteringen organiserad och genomförd.
12/2021
Mätetalet har ännu inte definierats.

Andel chefer bland dem som representerar minoritetskönet

Målvärde
Stigande trend
12/2019
42 %
12/2020
45 %
12/2021
47 %

Sjukfrånvaro

Målvärde
< 3,5 %
12/2019
2,4 %
12/2020
1,7 %
12/2021
2,1 %
Vägledande princip

8. Vi utför vårt uppdrag effektivt och ekonomiskt genom att upprätthålla en stabil vinstutdelning till staten utan att äventyra kapitaltäckningen.

Vinstutdelning

Målvärde
Stabil vinstutdelning till staten
12/2019
188,0 mn euro
12/2020
100,0 mn euro
12/2021
26,3 mn euro

Ränteavkastning och avkastning på finansiella tillgångar som överstiger den genomsnittliga centralbanksräntan för valutorna i valutareserven, 5-årsmedeltal

Målvärde
>0
12/2019
Nytt mätetal
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
Ränteavkastning 0,8 %, avkastning på finansiella tillgångar 2,4 %

Summa årsverken för personalen (fasta + tidsbundna anställningar)

Målvärde
2021: ≤ 385,5
12/2019
372
12/2020
364
12/2021
376

Avdelningarnas verksamhetskostnader totalt

Målvärde
2021: ≤ 66 mn euro
12/2019
56 mn euro
12/2020
55 mn euro
12/2021
58 mn euro
Vägledande princip

9. Vi främjar medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet genom att sprida begriplig information.

Genomförande av den nationella samordningen av ekonomiskt kunnande

Målvärde
Framsteg i enlighet med verksamhetsplanen
12/2019
Nytt mätetal
12/2020
Genomförd avtalsenligt
12/2021
Genomförd avtalsenligt

Besök på Finlands Banks webbplats

Målvärde
Genomsnittligt besök på webbplatsen ≥ 1 min
12/2019
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
1 min 06 s

Engagemangsgrad för inlägg på sociala medier (Twitter)

Målvärde
≥ 3 %
12/2019
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
1,5 %