Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet utformas och genomförs av Eurosystemet. Det primära målet är att upprätthålla en stabil prisnivå i euroområdet så att penningvärdet förblir mer eller mindre oförändrat och köpkraften stark. Beslutsfattandet styrs av Europeiska centralbankens penningpolitiska strategi. Strategin reviderades 2021.

Finlands Bank bidrar till att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Finland. Banken analyserar riskerna i det finansiella systemet, sammanställer finansiell statistik och bereder makrotillsynspolitiken. År 2021 främjade Finlands Bank den finansiella stabiliteten på nationell nivå framför allt genom åtgärder som förebygger överskuldsättning. Den finansiella sektorns roll i kampen mot klimatförändringen accentuerades.

Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av sedlar och mynt i Finland. Vid sidan av kontantförsörjningen ansvarar Finlands Bank för övervakningen, dvs. bedömningen av betalnings- och avvecklingssystemens funktionssäkerhet och effektivitet. År 2021 bidrog coronapandemin till minskad kontantanvändning och förändrade betalningssätt.

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Avkastningsutvecklingen för Finlands Banks finansiella tillgångar var positiv 2021. Särskilt god var avkastningen på aktie- och fastighetsinvesteringar, medan året var utmanande för räntebärande investeringar. Investeringarnas hållbarhet lyftes fram som ett nytt mål för Finlands Banks investeringsverksamhet vid sidan av likviditet, säkerhet och avkastning. Målet är att uppnå en investeringsportfölj med nettonollutsläpp.

Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning. Banken deltar i samhällsdebatten och främjar det ekonomiska kunnandet i Finland. Under 2021 utvidgades Myntmuseets verksamhet till en central för ekonomiskt kunnande.

Centralbankens hållbarhet utgår från dess kärnverksamhet. Bankens verksamhetsidé grundar sig på att bygga hållbar ekonomisk stabilitet och därigenom främja folkets välbefinnande.