Till Finlands Banks strategiska prioriteringar hör att främja finländarnas ekonomiska kunnande. I januari 2021 överlämnade chefdirektör Olli Rehn till justitieminister Anna-Maja Henriksson ett förslag till en nationell strategi för ekonomiskt kunnande, som tagits fram under ledning av Finlands Bank. Myntmuseets verksamhet lades om 2021 för att stödja detta arbete, som görs i samarbete med övriga aktörer inom ekonomiskt kunnande.

Efter färdigställandet av förslaget till Finlands första nationella strategi för ekonomiskt kunnande vill Finlands Bank inta en central roll också i genomförandet av strategin.

Finlands Bank har bistått justitieministeriet i de fortsatta åtgärderna kring strategin för ekonomiskt kunnande under 2021.

Justitieministeriet beviljades budgetfinansiering för genomförande av strategin från och med 2022. Finlands Bank är också företrädd i delegationen för ekonomihantering som leds av justitieministeriet.

Finlands Bank vill väcka medborgarnas intresse för ekonomi

En av Finlands Banks strategiska prioriteringar under planeringsperioden 2021–2023 är inhemsk ekonomisk-politisk påverkan och främjande av ekonomiskt kunnande.

Målet är att väcka medborgarnas intresse för ekonomi och lära dem förstå vilken betydelse makroekonomin och penningpolitiken har för deras privata ekonomiska verksamhet.

Detta utgör grunden för att medborgarna ska kunna fatta bästa möjliga beslut med tanke på sin ekonomi.

Finlands Bank breddade 2021 Myntmuseets verksamhet till en central för ekonomiskt kunnande

Under 2021 breddade Finlands Bank Myntmuseets verksamhet från museum och besökscentrum till en central för ekonomiskt kunnande.

Myntmuseets nya mission är Lär dig ekonomi – få bättre koll över din privatekonomi. Visionen är att finländarnas ekonomiska kunnande är bäst i världen 2030, vilket är samma vision som i den nationella strategin för ekonomiskt kunnande.

Myntmuseet var länge stängt på grund av coronapandemin, vilket möjliggjorde en genomgripande utveckling av verksamheten för att främja medborgarnas ekonomiska kunnande. I detta syfte byggdes Myntmuseets lokaler om, intressenternas synpunkter och önskemål kartlades, Myntmuseets innehåll omarbetades, såsom utställningsmaterial, multimedia och visningar, och ny verksamhet infördes på prov.

En ny verksamhetsform i Myntmuseet är användningen av spelapplikationerna Cashhjälte och Välttämätön, tarpeellinen, turha (”Oumbärlig, nödvändig, onödig”), som tillhandahålls av museets samarbetspartner.

På Myntmuseet ordnas olika möten och diskussioner samt seminarier i samarbete med aktörsnätverket.

I och med centralen för ekonomiskt kunnande blir Myntmuseet ett forum för ekonomisk kunskap och en fysisk och virtuell träffpunkt för intressenter och allmänheten.

Myntmuseets nya verksamhet tjänar bättre än tidigare skolor och lärare samt övriga samarbetspartner som arbetar med att främja ekonomiskt kunnande. På Finlands Banks webbplats Lär dig ekonomi finns material som kan användas i ekonomiundervisningen. Materialet, som finns på finska, svenska och engelska, har publicerats i samarbete med professor Panu Kalmi vid Vasa universitet.

Finlands Bank utvärderar och utvecklar centralen för ekonomiskt kunnande i kontinuerlig växelverkan med intressenter och museibesökare.

Dessutom strävar Finlands Bank efter att identifiera nya målgrupper framför allt bland de medborgare vars ekonomiska kunnande bör stärkas.

 

Samarbetet med läroanstalterna främjar de ungas ekonomiska kunnande

De unga utgör den viktigaste målgruppen i arbetet för att främja det ekonomiska kunnandet. De är lätta att nå tack vare det omfattande samarbetet med läroanstalterna.

Finlands Bank organiserar och svarar för kontakterna med Europeiska centralbanken och övriga nationella centralbanker i samband med den årliga tävlingen Generation €uro.

I samarbete med Finans Finland, Förbundet för lärarna i historia och samhällskunskap FLHS, Utbildningsstyrelsen, Börsstiftelsen och Ekonomi och ungdom TAT ordnar Finlands Bank årligen utbildningsseminariet Ekonomi i klartext, som riktar sig till lärare. Finlands Bank bär ledningsansvaret för seminarierna under 2021–2022.

Finlands Bank medverkar också i styrgruppen för projektet Opettajien ja opettajankouluttajien talouskoulutus (”Ekonomisk utbildning för lärare och lärarutbildare”). Helsinki Graduate School of Economics lanserade hösten 2021 en kurs i ekonomi (på finska), som finansierades av Finlands Bank.

Finlands Banks direktionsmedlemmar och experter besöker regelbundet läroanstalter för att föreläsa om ekonomiska teman.

Finlands Bank har också medverkat i Vamos Taloustaitohanke-projekt i ekonomisk kunskap som samordnas av Diakonissanstalten i Helsingfors.  Inom ramen för projektet har anställda vid Finlands Bank gett marginaliserade unga och unga som löper risk att marginaliseras undervisning i ekonomiska färdigheter. 

Finlands Bank medverkar i internationella nätverk för ekonomiskt kunnande

Finlands Bank deltar aktivt i internationell verksamhet för ekonomiskt kunnande.

Finlands Bank är Finlands enda fulla medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) internationella nätverk för finansiell utbildning (OECD/INFE, International Network on Financial Education) och ingår också i två av nätverkets arbetsgrupper.

Finlands Bank har presenterat Finlands strategi för ekonomiskt kunnande för nätverket för finansiell utbildning. Dessutom informerar Finlands Bank nationella intressenter om OECD/INFE:s konferenser som arrangeras två gånger om året och om forskningsresultat som publiceras inom nätverket.

Utöver nätverket samarbetar Finlands Bank med forskare inom ekonomiskt kunnande i olika länder.