Coronapandemin hade alltjämt en stor inverkan på Finlands Banks kommunikationsbehov och kommunikationssätt under 2021. Begripligheten av den penningpolitiska kommunikationen ökade då både Europeiska centralbanken och Finlands Bank producerade mer lättläst innehåll.

Coronaviruspandemin som bröt ut 2020 präglade Finlands Banks verksamhet starkt också 2021. Finlands Bank har aktivt följt och analyserat de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen och informerat regelbundet (på finska) om dem.

Också Finlands Banks interna kommunikation har spelat en viktig roll. Genom aktuell och transparent intern kommunikation (på finska) har banken syftat till att säkerställa kontinuiteten i bankens verksamhet och trygga personalens säkerhet.

De sociala medierna har fått en starkare roll i Finlands Banks kommunikation.

På grund av coronapandemin och det fragmenterade och splittrade medielandskapet finns det nu ett större behov av analytisk och faktabaserad information, öppenhet och regelbunden kommunikation.

När Europeiska centralbanken (ECB) på sommaren 2021 antog en ny penningpolitisk strategi utfördes också en bedömning av kommunikationen om penningpolitiken. Enligt bedömningen är det skäl att förtydliga kommunikationen och anpassa den till olika målgrupper (på finska).

Europeiska centralbanken har redan ökat begripligheten av sin kommunikation, till exempel genom att publicera lättlästa sammanfattningar av sina beslut på alla eurospråk.

Något för var och en – skiktad kommunikation ökar begripligheten i Finlands Banks kommunikation

Målet för Finlands Banks kommunikation 2021 var att ta fram lättfattligt innehåll och nå ut till de viktigaste målgrupperna mångsidigt via olika kanaler.

Materialutbudet sträckte sig från grundliga analysartiklar till lättförståelig infografik och korta videor.

För mängden lättförståeligt innehåll ställdes under 2021 mål och mätetal som bygger på Finlands Banks strategi och som följs upp regelbundet.

Också andra mätetal för kommunikationen sågs över i syfte att förbättra kommunikationens genomslagskraft.

Under 2021 ordnade Finlands Bank webbinarier om olika ekonomirelaterade teman

Under 2021 arrangerade Finlands Bank fyra Euro & talous-presskonferenser.

Teman för presskonferenserna var bl.a. coronapandemins konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i Finland och globalt, behovet av en expansiv penningpolitik och riskerna med hushållens skuldsättning.

Presskonferenser hölls också om ECB:s nya penningpolitiska strategi och om lansering av Eurosystemets projekt för en digital euro.

I september meddelade Finlands Bank att banken har ställt upp klimatmål för sin investeringsportfölj.

Dessa teman fick också stort utrymme på Finlands Banks samtliga webbplatser och i direktionens och experternas anföranden och intervjuer.

I början av hösten ordnade Finlands Bank ett publikevenemang vid Europaforumet i Åbo för att diskutera Europa efter brexit, coronapandemin och många andra kriser.

Översynen av Finlands Bank strategi för sociala medier fortsatte 2021

Finlands Banks viktigaste webbplatser suomenpankki.fi och eurojatalous.fi (på finska) hade mer än två miljoner besökare under 2021. Som ett led i utvecklingen av sina webbplatser genomförde banken en användarenkät och intervjuade viktiga intressenter.

Finlands Banks totala följarantal i de sociala medierna ökade med över tretusen under 2021.

Finlands Bank publicerade över 1 900 inlägg på sociala medier och nådde ut till nästan 2,5 miljoner användare. Närmare 70 % av inläggen gjordes på Twitter.

Under 2021 genomförde Finlands Bank sin nya strategi för sociala medier enligt den plan som gjordes upp 2020.

Banken mäter och analyserar måluppfyllelsen regelbundet och rapporterar om den till personalen kvartalsvis. Banken lyckades öka den aktiva och riktade kommunikationen i de olika kanalerna enligt målsättningarna.

Finlands Banks medarbetare deltog aktivt i kommunikationen 2021

Under 2021 publicerades ca 60 blogginlägg som skrivits av Finlands Banks medarbetare, och vid utgången av året hade nästan en fjärdedel av bankens experter meddelat intresse att berätta om sitt arbete på Twitter.

Vid sidan om den officiella kommunikationen bidrog medarbetarnas personliga aktivitet på sociala medier till att öka klarheten i Finlands Banks budskap och sprida information om bankens verksamhet till en bredare publik.

Experternas aktiva deltagande i kommunikationen speglar också öppenheten i den information som tas fram vid Finland Bank och är därmed ett tecken på förtroende för Finlands Bank som arbetsgivare.

Finlands Bank stödde sina experters kommunikation på webben och i sociala medier genom att satsa på olika utbildningar och regelbundna personaltillställningar.

Finlands Bank fick erkännande för sitt goda arbetsgivarvarumärke under 2021. Ett av de främsta resultaten för de sociala mediernas del var Finlands Banks placering bland de tre bästa i LinkedIns Talent Awards i kategorin Best Employer Brand 2021 (på engelska) i Norden.

En central för ekonomiskt kunnande inrättades vid Myntmuseet

På grund av coronapandemin hölls Finlands Banks myntmuseum stängt under största delen av 2021. Under årets lopp ordnade Myntmuseet dock 15 hybridevenemang, som allmänheten kunde delta i via webben.

Myntmuseet höll öppet i en och en halv månad och hade då över 900 besökare.

Den största bedriften inom främjande av ekonomiskt kunnande under 2021 var inrättandet av centralen för ekonomiskt kunnande vid Finlands Banks myntmuseum.Följande artikel

Finlands Bank utarbetade nationell strategi för ekonomiskt kunnande