De ekonomiska frågorna i anslutning till centralbankspolitiken är till sin natur gränsöverskridande och kräver därför nära internationella relationer och samarbete. På grund av coronapandemin bedrevs samarbetet under 2021 huvudsakligen virtuellt.

Eurosystemet är Finlands Banks viktigaste samarbetsnätverk.

Dessutom deltar Finlands Bank i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Se Finlands Bank är medlem i flera ECB-organ och andra internationella organisationer. Se alla uppgifter på Finlands Banks webbplats (pdf).

Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med Internationella valutafonden

Internationella valutafonden (IMF, International Monetary Fund) är en organisation som består av 190 medlemsländer. Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, öppen och regelbaserad internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är Finlands representant i IMF:s styrelse, som är valutafondens högsta beslutande organ.

Finlands Bank utövar inflytande i IMF:s verksamhet också i den nordisk-baltiska valkretsen, som i IMF:s direktion representeras av en gemensam direktionsmedlem. Uppdraget togs 2020 över av Mika Pösö. Hans treåriga mandatperiod varar till slutet av 2022.

Länderna i valkretsen tar fram gemensamma ställningstaganden i policyfrågor som behandlas av IMF:s direktion. Under perioden 2020–2022 ligger beredningsansvaret hos Finland. Finlands Bank och finansministeriet bereder ställningstagandena tillsammans.

Valkretsens verksamhet styrs av den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), där vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen är medlem.

Under 2021 hölls Internationella valutafondens möten virtuellt och som hybridmöten

På grund av coronapandemin hölls IMF:s vår- och årsmöten och mötena i Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC, International Monetary and Financial Committee) i samband med dem virtuellt på våren och som hybridmöten på hösten.

Vid vårens möten representerades de nordiska och baltiska länderna i IMFC av Norges finansminister Jan Tore Sanner och vid höstens möten av chefdirektören för Danmarks Nationalbank Lars Rohde.

Diskussionerna på IMF:s vår- och årsmöten fokuserade på återhämtningen från coronapandemin och höjningen av vaccinationstäckningen globalt.

IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva betonade i sina anföranden vid vår- och årsmötena skillnaderna mellan olika grupper av länder i fråga om konsekvenserna av coronapandemin.

Hon betonade också att policyåtgärderna ska vara rätt inriktade samtidigt som de påskyndar de ekonomiska reformerna för att tillväxten i framtiden ska vara grön, digital och inkluderande.

Ett viktigt beslut 2021 var att öka tilldelningen av IMF:s särskilda dragningsrätter (på engelska) (SDR, Special Drawing Rights) med 650 miljarder amerikanska dollar i augusti 2021.

Detta var en historiskt viktig global krisåtgärd som bidrog till att stärka de ekonomiska buffertarna i IMF:s medlemsländer och främja återhämtningen av ekonomierna. Åtgärden förbättrar också möjligheterna att fortsätta kampen mot pandemin.

Läs om stämningarna under IMF:s och Världsbankens årsmöten i chefdirektörens blogg (på finska).

Finlands Bank medverkar i arbetet inom Europeiska unionens institutioner och kommittéer

Finlands Bank är medlem i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee, EFC). Kommittén har till uppgift att främja samordningen av den ekonomiska politiken mellan medlemsländerna och delta i beredningen av arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

Under 2021 sammanträdde EFC 14 gånger i sin fullständiga sammansättning som omfattar centralbankerna.

Kommittén diskuterade bland annat de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av coronapandemin, återhämtningspaketet Next Generation EU, utvecklingen av bank- och kapitalmarknadsunionen, bekämpningen av penningtvätt och behovet att utveckla den globala finansiella arkitekturen.

Kommittén beredde också gemensamma ställningstaganden inför internationella möten.

Under 2021 deltog Finlands Bank också i arbetet inom flera EU-kommittéer och institutioner som främjar stabiliteten i bank- och finanssystemet. Den viktigaste av dem är Europeiska systemrisknämndens (European Systemic Risk Board, ESRB) styrelse, där Finlands Banks chefdirektör är medlem.

Under 2021 analyserade kommittén coronapandemins effekter på riskerna för den finansiella stabiliteten i EU och behandlade till exempel sårbarhetsfrågor i anslutning till företagssektorn, fastighetsmarknaden och penningmarknadsfonder. ESRB diskuterade också EU-ländernas makrotillsynspolitik och makrotillsynsåtgärder.

Finlands Bank arrangerade i samråd med Europeiska systemrisknämnden och Hankens och Arcadas gemensamma forskargrupp RiskLab Finland en konferens om analys av finansiella systemrisker. Konferensen ordnades 2021 för första gången helt virtuellt.

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) främjar samarbete och dialog mellan centralbankerna

Finlands Banks chefdirektör deltar i BIS (Bank for International Settlements) regelbundna centralbankschefsmöten.

På mötena diskuteras utvecklingen och aktuella frågor inom världsekonomi och finansmarknad samt andra viktiga centralbanksfrågor.

År 2021 hölls mötena virtuellt. Diskussionerna fokuserade i stor utsträckning på de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen, men chefdirektörerna dryftade också till exempel centralbankernas roll i arbetet mot klimatförändringen.

Finlands Banks samarbete med de övriga nordiska centralbankerna

Finlands Bank har nära kontakter med de övriga nordiska centralbankerna. De nordiska centralbankscheferna samlas årligen för att behandla aktuella frågor.

De nordiska centralbankscheferna träffades två gånger under 2021, en gång virtuellt och en gång vid i ett hybridmöte i Oslo. Vice centralbankscheferna träffades en gång virtuellt och en gång i Stockholm.

På mötena diskuterades bland annat utsikterna för ekonomier som återhämtar sig från coronpandemin, betalningssystemen och andra aktuella frågor.

Samarbetet mellan experterna på Finlands Bank och experter från de övriga nordiska centralbankerna främjades under 2021 i huvudsak genom virtuella evenemang med teman som tangerade många avdelningar.Följande artikel

Mångsidighet och begriplighet i fokus för Finlands Banks kommunikation 2021