Finlands Banks direktion fastställde hösten 2021 en gemensam ledarskapsvision för Finlands Bank och Finansinspektionen. Den nya ledarskapsvisionen speglar en gemensam syn på ledarskap och ligger till grund för ledarskapsutveckling. Ledarskapsvisionen tjänar som rättesnöre för cheferna i det dagliga ledarskapsarbetet.

Ledarskapsvisionen har en viktig betydelse för att skapa en enhetlig ledarskapskultur och nya arbetssätt. Visionen bidrar till uppfyllelsen av de strategiska målen samt till en god prestationsnivå hos medarbetarna och en välmående arbetsgemenskap.

Huvudinnehållet i ledarskapsvisionen

1. Vi visar vägen och uppnår våra mål

Varje medarbetare känner till de strategiska målen och medarbetarna och teamen arbetar mot dessa mål. Ledarskapsarbetet visar personalen väg genom att utforma gemensamt överenskomna mål. Vi skapar möjligheter för varje medarbetare att lyckas i sitt arbete.

Varje chef och medarbetare handlar ansvarsfullt och använder de tilldelade resurserna ekonomiskt och effektivt.

2. Vi inspirerar och förnyar

Ledarskapsarbetet inspirerar och motiverar personalen till goda prestationer genom att identifiera vars och ens styrkor och bereda väg för framgång.

Ledarskapsarbetet erkänner behovet av och verktygen för kontinuerligt lärande och avsätter tillräckligt med tid för lärande. Vi uppmuntrar medarbetarna till att utveckla sitt eget kunnande och sörjer för att kunnandet sprids över organisationsgränserna.

Vi tillhandahåller varje medarbetare en arbetsmiljö som är både hälsosam och säker och månar om medarbetarnas välbefinnande.

En välmående personal är arbetsplatsens viktigaste resurs och en förutsättning för produktiv verksamhet. En välmående personal och ett meningsfullt arbete är också trumfkort i vår arbetsgivarprofilering och i konkurrensen om personal.

3. Vi växer som ledare

Ledarskapsarbetet och hela arbetsgemenskapen är tillväxtorienterade. Det innebär en tro på möjligheten till förändring och på att var och en kan utveckla sina färdigheter och vill besegra de utmaningar som hen ställs inför.

Ledningen tillsammans med alla medarbetare bygger genom sina handlingar en psykologiskt trygg arbetsgemenskap som tillåter sina medlemmar att vara sig själva och få uppskattning för den de är och där det är tryggt att ta sociala risker.

Den närmaste chefen i hens egenskap av förebild och förankrare av de gemensamma värderingarna spelar en viktig roll för att skapa en psykologiskt trygg arbetsplatskultur.

Psykologisk trygghet handlar om gruppens handlingskraft, bättre utbyte av information, lärande, arbetstillfredsställse, en god prestationsnivå och kreativitet.

4. Vi lyckas tillsammans

Vi strävar mot de gemensamma målen genom samarbete inom både interna och externa nätverk. Varje medarbetare bidrar genom sitt eget handlade till kollegans goda prestationer och framgång.

Vi utvecklar våra nätverk och är aktiva nätverkare. Ledarnas uppgift är att röja undan hinder för samarbete och skapa förutsättningar för konstruktivt samarbete.