I egenskap av revisorer utsedda av riksdagen har vi verkställt granskning av Finlands Banks bokföring, bok­slut och förvaltning för räkenskapsåret 2021 enligt god revisionssed.

Bankens internrevision har under räkenskapsåret granskat bankens bokföring och verksamhet. Vi har tagit del av berättelserna från den interna revisionen.
Vi har läst bankens årsberättelse och av direktionen fått redogörelser för bankens verksamhet.

Bokslutet är upprättat i enlighet med gällande bestämmelser och de bokslutsprinciper som fastställts av riksdagens bankfullmäktige. Bokslutet ger en rättvisande bild av bankens ekonomiska ställning och resultatbildning.

Vi föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs för det granskade räkenskapsåret. Vi tillstyrker att räkenskapsårets resultat ­disponeras enligt direktionens förslag.

 

Helsingfors den 11 mars 2022

Mika Kari

Katri Kulmuni                                     Jukka Kopra

Lotta Kauppila, CGR,sekreterare      Timo Tuokko, CGR