Finlands Bank fokuserade 2021 på att införa och befästa den nya strategi som antagits 2020.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet.

Finlands Banks strategi har utformats så att Finlands Bank kan genomföra sitt uppdrag, nämligen att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet.

Under 2021 fokuserade Finlands Bank särskilt på bedömning av omvärldsförändringarna, eftersom de utgör en utmaning för strategin nu och framöver. Förändringarna tar sig till exempel uttryck i en avmattning av produktivitetstillväxten och investeringsökningen samt en åldrande befolkning.

Finlands Bank utvecklar sin ledarskapskultur tillsammans med Finansinspektionen

När coronapandemin fortsatte under 2021, arbetade Finlands Banks personal fortfarande huvudsakligen på distans. Av största betydelse för medarbetarnas välmående under denna tid var arbetsgivarkommunikationen samt arbetsgemenskapen och tillräcklig återhämtning.

Arbetstillfredsställelsen följdes regelbundet upp genom medarbetarundersökningar och banken vann nationellt erkännande för de goda resultaten.

Finlands Bank och Finansinspektionen inledde ett gemensamt projekt för att förnya arbetssätten och vidta förberedelser för en omställning till hybridarbete.

Dessutom tog Finlands Bank och Finansinspektionen fram en gemensam ledarskapsvision hösten 2021. Den speglar organisationernas gemensamma syn på utveckling av ledarskapet och tjänar som rättesnöre för cheferna i det dagliga ledarskapsarbetet.

Finlands Bank har infört noggrannare indikatorer för att följa upp sitt klimatavtryck

Finlands Bank övergick 2021 till den globala metoden för beräkning av klimatavtrycket i bedömningen av sin egen verksamhet. Den fångade upp nya utsläppskällor som tidigare undgått redovisning.

Den mer detaljerade beräkningsmetoden ledde till en ökning av Finlands Banks klimatavtryck.

Informationsredovisningen redogör för informationshanteringen vid Finlands Bank

Finlands Bank utvecklar löpande sina processer för informationshantering, data och analys. Målet är att säkerställa en tidsenlig, saklig och heltäckande informationshantering som tar hänsyn till omvärldsförändringar.

Till följd av ändringen av lagen om informationshantering inom den offentliga sektorn kompletterar Finlands Bank framöver sin årsberättelse med en informationsredovisning.

Syftet med informationsredovisningen är att redogöra för betydelsen av data, information och kunskap i centralbankens verksamhet, redovisa intressanta fakta och siffror om centralbankens uppgifter och berätta om aktuella frågor inom informationshantering.

Vidare samlar Finlands Bank in uppgifter om analyser samt om datasäkerhets- och dataskyddsfrågor.