Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av sedlar och mynt i Finland. Vid sidan av kontantförsörjningen ansvarar Finlands Bank för övervakningen, dvs. bedömningen av betalnings- och avvecklingssystemens funktionssäkerhet och effektivitet. År 2021 bidrog coronapandemin till minskad kontantanvändning och förändrade betalningssätt.

Digitala betalningssätt har blivit allt vanligare, inköp görs i större utsträckning via näthandeln och mobilbetalningar har redan i någon mån trängt undan kortbetalningar.

Coronapandemin har ytterligare bidragit till omvandlingen inom betalningsområdet. På grund av den utdragna pandemin är det sannolikt att förändringarna till största del blir bestående.

Antalet betalningar som förmedlats via TARGET2-Suomen Pankki fortsatte att öka

Finlands Bank tillhandahåller Eurosystemets gemensamma TARGET-tjänster (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) för banker och övriga finansiella aktörer.

TARGET2 är den andra generationens betalningssystem, som drivs av Eurosystemet. Antalet betalningar som bankerna förmedlade till varandra via TARGET2-Suomen Pankki-systemet ökade under 2021. Betalningarnas värde minskade däremot något jämfört med 2020.

Både Europeiska kommissionen och Eurosystemet har en ny strategi för utveckling av massbetalningar. Ett mål är att främja omedelbara betalningar baserade på betalningsöverföringar.

Enligt Europeiska centralbankens (ECB) beslut sommaren 2020 ska alla betaltjänstleverantörer som deltar i TARGET2-systemet och som förbundit sig att använda SEPA-girering också kunna nås via TIPS-tjänsten (TARGET Instant Payment Settlement).

De första finländska bankerna anslöt sig vid utgången av 2021 till TIPS-systemet för omedelbara betalningar som tillhandahålls av Eurosystemet.

ECB-rådets projekt tar fram en konkret form för en digital euro

ECB-rådet inledde 2021 ett tvåårigt undersöknings- och specifikationsprojekt i syfte att ta fram en konkret form för en digital euro, dvs. en digital centralbanksvaluta för euroområdet.

En digital euro skulle komplettera det framtida utbudet av betalningsmedel och bidra till en välfungerande ekonomi, eftersom den till skillnad från övriga elektroniska betalningsmedel inte är beroende av system i företag som är belägna utanför euroområdet.

En digital euro och dess utformning är emellertid fortfarande förenad med många öppna frågor. Beroende på utformningssättet kan en digital euro ha mycket olika inverkan på ekonomin och den finansiella stabiliteten.

Syftet med projektet är att utreda vilken utformning av den digitala euron som skulle ge de största fördelarna och samtidigt mildra eventuella risker.Följande artikel

År 2021 togs ett steg mot en digital euro