Finlands Bank ansvarar för utgivningen av sedlar och mynt i euro i Finland. Målet för Finlands Bank och övriga aktörer inom kontantförsörjningen är att säkerställa att tillgången till äkta kontanter av acceptabel kvalitet motsvarar efterfrågan i Finland. Finlands Bank strävar för sin del efter att sörja för att kontanter också framöver är ett konkurrenskraftigt betalningssätt.

Coronapandemin bidrog till att användningen av kontanter minskade

Användningen av kontanter som betalningsmedel (på finska) har minskat år för år och coronapandemin bidrog ytterligare till denna utveckling 2021. Den utdragna pandemin har också ökat sannolikheten för att förändringen till största del blir bestående. Trots att användningen av kontanter har minskat, är kontant betalning fortfarande ett viktigt betalningssätt för många i Finland.

Enligt Finlands Banks konsumentenkät (på finska) var kontanter fortfarande det primära betalningssättet för nästan en halv miljon finländare i oktober 2021 (diagram 18).

Av enkätresultaten att döma har användningen av kontanter minskat i synnerhet bland sådana konsumenter som vanligen använder kontanter och kort ungefär lika mycket. Deras andel verkar under pandemitiden ha minskat till några procent.

Stora regionala skillnader i tillgången till kontanter i Finland

Distributionen av kontanter i Finland sker till största del via uttagsautomater och bankkontor. Antalet bankkontor med kontantservice har minskat och kontorens öppettider begränsats drastiskt under årens lopp.

Också antalet uttagsautomater stabiliserades eller rentav minskade något under 2021 (diagram 19). Resultaten av konsumentenkäten visar att den allmänna tillgången till kontanter emellertid i det stora hela var tillfredsställande.

Finlands Bank gjorde en undersökning av tillgången till kontanter (på finska) utifrån uttagsautomaternas och befolkningens geografiska läge 2021.

Av undersökningen framgick att finländarna i genomsnitt har hyfsad tillgång till uttagsautomater, men de regionala skillnaderna är stora. I nästan varannan kommun finns det endast en automat, om ens det.

Läget kan också försämras snabbt. Många andra länder har redan vidtagit åtgärder för att säkerställa tillgången till kontanter.

Utgivningen av kontanter ökade 2021

Utgivningen av kontanter fortsatte att öka i Finland 2021 (diagram 20), fastän användningen av kontanter minskade.

Samma utveckling har noterats inom hela euroområdet och Europeiska centralbanken (på engelska) (ECB) har gjort en utredning om saken. I Finland har fenomenet blivit särskilt påtagligt under pandemin.

Till utvecklingen i Finland bidrar också kontantsparandet och allmänhetens benägenhet att hålla kontanter i plånboken (på finska).

Kontantsparandet ökar i allmänhet under osäkra tider, när man förbereder sig på eventuella kostnadsöverraskningar eller i övrigt vill säkerställa sin betalningsförmåga i krissituationer.

Minskningen av beställda och återlämnade eurosedlar vid Finlands Bank verkar ha stannat upp (diagram 21).

Den betydande nedgången under tidigare år har berott på saneringen av Finlands Banks kontorsnät, medan den senaste nedgången är en följd av coronapandemin.

Tillgången till kontanter och användningen av kontanter måste tryggas också i fortsättningen

Under coronapandemin har det varit vanligt att undvika att använda kontanter för betalningar (på finska) också av hygienskäl.

I butikskassorna fanns en allmän uppmaning till konsumenterna att betala med kontaktlösa kort för att inte fysiskt vidröra terminalen, vilket är fallet vid transaktioner som kräver autentisering.

Enligt ECB:s undersökning (på finska) bidrar kontanter emellertid inte till någon betydande spridning av viruset.

För en del människor är kontanter fortfarande viktiga och det enda betalningsmedlet. Tillgången till kontanter och möjligheten att använda kontanter (på finska) måste säkerställas också i framtiden.

Så länge som konsumenter och företag behöver och vill använda kontanter, bör det vara möjligt till rimliga kostnader.

Förekomsten av falska eurosedlar och euromynt 2021

År 2021 påträffades ett historiskt lågt antal förfalskade eurosedlar i omlopp i Finland och i euroområdet.

I Finland påträffades 523 förfalskade sedlar och 977 förfalskade mynt (diagram 22). Falska 20-eurosedlar var vanligast och stod för omkring en tredjedel av alla påträffade förfalskningar i omlopp.

Finlands Bank har under åren före coronapandemin ordnat sedelseminarier för professionella kontanthanterare. År 2021 lanserades vid sidan av seminarierna en webbkurs om identifieringen av äkta sedlar.

Syftet med kursen är att underlätta identifieringen av sedlarnas äkthetsdetaljer (på finska) oavsett tid och plats. Webbkursen riktar sig såväl till den stora allmänheten som till professionella kontanthanterare.Följande artikel

Coronapandemin påskyndade omvandlingen inom betalningsområdet 2021