Finlands Bank tillhandahåller Eurosystemets gemensamma TARGET-tjänster för banker och övriga aktörer. Under 2021 deltog Finlands Bank aktivt i Eurosystemets projekt för utveckling av marknadsinfrastrukturen i syfte att förbättra TARGET-tjänsterna.

TARGET-tjänsterna omfattar betalningssystemtjänster (TARGET2), tjänster för omedelbara betalningar (TIPS) och avvecklingssystemtjänster (T2S).

TARGET2 är ett av världens största betalningssystem och det ägs av centralbankerna inom Eurosystemet. Över tusen kreditinstitut har ett konto i systemet.

I sitt eget system TARGET2-Suomen Pankki hade Finlands Bank 24 inhemska och nordiska banker och delsystem som kontokunder vid utgången av 2021.

Under 2021 förmedlades i genomsnitt 3 600 betalningar till ett värde av i genomsnitt 41 miljarder euro dagligen via TARGET2-Suomen Pankki-systemet.

Antalet betalningar har ökat under de senaste åren och 2021 var ökningen rentav 41 % från året innan. Betalningarnas värde minskade däremot något jämfört med 2020.

TARGET2-Suomen Pankkis andel av samtliga transaktioner i TARGET2-systemet utgör antalsmässigt ca 1 % och mätt i värde 2 %.

Det nya TARGET-systemet avancerade till testningsfasen 2021

TARGET2-betalningssystemets sista verksamhetsår är 2022. Det ersätts med ett nytt TARGET-system i november 2022.

Finlands Bank medverkar aktivt i utvecklingen av det nya systemet som ska tillhandahålla kunderna betalnings- och likviditetshanteringstjänster, såsom i dagsläget.

Centralbankerna påbörjade testningen av systemet i juni inom ramen för konsolideringsprojektet T2-T2S (på engelska) som syftar till att sätta det nya systemet i drift.

I september hade TARGET-deltagarna möjlighet att testa förbindelsen till det nya systemet. De egentliga användartesterna av systemet inleds i början av 2022.

Under 2021 ordnade Finlands Bank för sina deltagare flera informationsmöten och användarutbildningar kring projektet.

Finländska banker anslöt sig till TIPS-systemet för omedelbara betalningar 2021

De första finländska bankerna anslöt sig vid utgången av 2021 till TIPS-systemet för omedelbara betalningar (på engelska) (TARGET Instant Payment Settlement), som tillhandahålls av Eurosystemet.

Också EBA Clearings RT1-system, som varit det huvudsakliga systemet för direktgirering för finländska banker, överförde sin likviditetshantering till TIPS i december 2021.

Bakom detta låg Europeiska centralbankens (ECB) beslut sommaren 2020 (på engelska). Därmed ska alla betaltjänstleverantörer som deltar i TARGET2-systemet och som förbundit sig att använda SEPA-direktgirering (på engelska) också kunna nås via TIPS-tjänsten.

Samtidigt ska alla ACH-avvecklingscentraler (Automatic Clearing House) som erbjuder omedelbara betalningar överföra sina nuvarande kassakonton från TARGET2 till TIPS.

Beslutet röjer hinder för omedelbara betalningar i Europa, eftersom de betaltjänstleverantörer som förmedlar direktgireringar samt deltagarna och i sista hand slutkunderna alla kan nås via TIPS.

Finlands Bank deltog under 2021 aktivt i Eurosystemets arbetsgrupper får att uppnå ECB-rådets mål och stödde sina deltagare vid övergången till TIPS.

År 2021 fattades beslut om migrering av Eurosystemets säkerhetshantering till T2S-plattformen

Eurosystemets nya gemensamma ECMS-säkerhetshanteringssystem (på engelska) (Eurosystem Collateral Management System) kommer att i november 2023 ersätta de nationella säkerhetshanteringssystemen i samtliga centralbanker inom Eurosystemet.

ECB-rådet beslutade (på engelska) i april 2021 att de nationella centralbankerna efter övergången till ECMS kan ta emot säkerheter för lån till penningpolitiska motparter endast via värdepapperscentraler som hör till TARGET2-Securities-systemet (T2S).

T2S är en avvecklingsplattform för värdepappershandel som utvecklats av Eurosystemet och där avvecklingen sker i centralbankspengar.

Finlands Bank har i samarbete med EFi, ECB och den finländska marknaden förberett anslutningen av Finlands värdepapperscentral Euroclear Finland (EFi) till T2S.

ECB:s Market Infrastructure Board (MIB) bekräftade sommaren 2021 att EFi ansluter sig till T2S (på engelska) den 11 september 2023.

Finlands Bank tillhandahåller redan nu deltagarna i bankens delsystem konton för centralbankspengar i T2S-systemet för avveckling av värdepapper utomlands, men antalet konton kommer att öka i och med EFis migration till T2S.

TARGET-systemen fungerade tillförlitligt 2021

TARGET-systemen fungerade tillförlitligt under hela 2021 utan betydande störningar.

Den externa granskning av inträffade störningar i TARGET-systemen 2020 (på engelska) som initierats av ECB slutfördes.

Resultaten (på engelska) offentliggjordes i juli 2021 och de innehöll sammanlagt 18 rekommendationer om bland annat verksamhetens kontinuitet och testning samt kriskommunikation.

Eurosystemet har redan vidtagit nödvändiga åtgärder och i december 2021 offentliggjorde ECB en handlingsplan (på engelska) för genomförande av de rekommendationer som lyfts fram vid granskningen. Arbetet fortsätter ännu under de kommande åren.