Finlands Bank bidrar till att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Finland. Banken analyserar riskerna i det finansiella systemet, sammanställer finansiell statistik och bereder makrotillsynspolitiken. År 2021 främjade Finlands Bank den finansiella stabiliteten på nationell nivå framför allt genom åtgärder som förebygger överskuldsättning. Den finansiella sektorns roll i kampen mot klimatförändringen accentuerades.

Finansiell stabilitet kan definieras som ett tillstånd där det finansiella systemet – dvs. finansiella intermediärer, marknader och marknadsinfrastrukturer – kan stå emot chocker och plötsliga korrigeringar av obalanser på finansmarknaden.

När finansiell stabilitet råder minskar risken för störningar i finansförmedlingen som är så allvarliga att de rubbar den reala ekonomin.

Finansiell stabilitet är en förutsättning för en balanserad samhällsutveckling. Att upprätthålla finansiell stabilitet hör till Finlands Banks viktigaste uppgifter.

År 2021 fäste Finlands Bank särskild uppmärksamhet vid riskerna med hushållens skuldsättning

Finansiella stabilitetshot kan motverkas genom makrotillsynspolitiska åtgärder som sätts in i tid, dvs. genom att förhindra finansiella risker, främja sektorns motståndskraft och utveckla regelverket.

Finlands Bank har redan länge påtalat de stora sårbarheterna med bostads- och bostadsbolagslån och hushållens växande skuldsättning i Finland.

Under coronapandemin har hushållens skulder i förhållande till de disponibla inkomsterna fortsatt att öka.

Finlands Bank underströk därför 2021 vikten av att omedelbart få tillgång till nya riktade makrotillsynsverktyg för att dämpa hushållens skuldsättning, såsom en maximal skuldkvot, dvs. ett skuldkvotstak, samt en begränsning av löptiderna för bostads- och bostadsbolagslån.

Verktygen bör utsträcka sig till all kreditgivning, också aktörer utanför banksektorn.

Aktuella teman återspeglades i utvecklingen av det finansiella regelverket och den finansiella statistiken

År 2021 bidrog Finlands Bank till beredningen av makrotillsynsbeslut, analyserade omvärlden, bedömde konsekvenserna av politik och beslut och deltog i utvecklingen av makrotillsynspolitiken.

Aktuella teman återspeglades också i utvecklingen av Finlands Banks statistik. Statistiken utökades med nya uppgifter som beskriver hushållens skuldsättning och utvecklingen på bostadsmarknaden.

Finlands Bank fortsatte dessutom att följa upp digitaliseringen av finansförmedlingen och analysera följderna av förändringen. År 2021 utökades arbetet med en kartläggning av användningen av digitala utlåningskanaler.

Finlands Bank utvecklade uppföljning och analys av företagsfinansieringen genom att tillsammans med Statistikcentralen starta ett dataakademiprojekt och inleda arbetet för att ta fram mätetal för hållbar utveckling.

Finlands Bank arbetade aktivt för att utveckla både regelverk och statistik såväl i hemlandet som internationellt i enlighet med europeiska riktlinjer.

Finanssektorn har en viktig roll i kampen mot klimatförändringen

Klimatförändringen utgör ett hot också mot den finansiella stabiliteten. De materiella skadorna till följd av extrema väderhändelser och de omställningsrisker som är kopplade till klimatpolitiken, dvs. värdeminskningen på koldioxidintensiva investeringar vid omställningen till en koldioxidsnål ekonomi, inger oro.

Finlands Bank deltog 2021 i det internationella samarbetet och utvecklade ytterligare sin egen analysberedskap och analysdata för bedömning av klimatrelaterade risker inom den finansiella sektorn i Finland. Vidare inledde banken ett projekt för att beräkna klimatavtrycket i bankernas utlåning till företag.

Även på europeisk nivå gjordes 2021 betydande framsteg när EU definierade hållbar verksamhet och tog in hanteringen av klimatrelaterade risker i lagstiftningen.Följande artikel

Begränsning av hushållens skuldsättning stöder den finansiella stabiliteten