Aktuella teman återspeglades i utvecklingen av Finlands Banks statistik 2021. Statistiken utökades med nya uppgifter som beskriver skuldsättningen och utvecklingen på bolånemarknaden. Finlands Bank utvecklade uppföljning och analys av företagsfinansiering genom att tillsammans med Statistikcentralen starta ett dataakademiprojekt och inleda arbetet för att ta fram mätetal för hållbar utveckling. Dessutom deltog Finlands Bank aktivt i Europeiska centralbankssystemets statistikprojekt.

Sammanställning av statistik är en av Finlands Banks lagstadgade uppgifter.

Finlands Bank svarar på användarnas informationsbehov genom att aktivt utveckla statistikfunktionen och säkerställa att den är aktuell, adekvat och heltäckande också i en föränderlig omvärld.

År 2021 började Finlands Bank sammanställa statistik över övriga finansinstitut och publicerade ny information om hushållens skuldsättning

Finlands Bank har enligt lag rätt att av kredit- och finansinstituten och andra finansiella aktörer få de upplysningar som banken behöver för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

År 2021 inledde Finlands Bank insamlingen av statistik om övriga finansinstitut. Syftet med statistikinsamlingen är att skapa en komplettare bild av skuldsättningsläget och källorna till skuldsättning i Finland samt att bredda analysen av förändringarna i finansieringskanalerna.

Finlands Bank publicerade två meddelanden om den nya statistiken över  övriga finansinstitut. Detta bidrog till en tydligare bild av de övriga finansinstitutens roll i finansförmedlingen och som skuldkällor.

För merparten (79 %) av övriga finansinstituts utlåning till hushåll står aktörer specialiserade på fordonsfinansiering.

Andra aktörer i gruppen övriga finansinstitut som beviljar lån till hushåll är exempelvis konsumtionskredit- och snabblåneföretag, bankernas finansbolag och pantlåneinrättningar.

Dessutom kompletterades bilden av hushållens skuldsättning genom sammanställning av statistik om fordonslån beviljade av kreditinstitut.

Finlands Banks statistikfunktion tog fram ny statistik om investeringsbostadslån

Finlands Banks statistikfunktion har regelbundet tagit fram statistik om bostads- och fritidsbostadslån.

Under coronapandemin har aktiviteten på lånemarknaden varit exceptionellt livlig. Aktuell statistik har intresserat allmänheten och medierna har aktivt bevakat statistikutgivningen.

Vid utgången av tredje kvartalet 2021 uppgick hushållens bostadslån till ett sammanlagt värde av 106,0 miljarder euro och bostadsbolagslånen till 20,1 miljarder euro.

År 2021 samlade Finlands Bank också in uppgifter om investeringsbolagslån av kreditinstituten. Allt fler investerare söker avkastning genom skuldfinansierade bostadsinvesteringar.

De finländska hushållens investeringsbolagslån uppgick till sammanlagt 8,6 miljarder euro vid utgången av december 2021, vilket utgör 8,1 % av alla bostadslån.

Samtidigt var räntan på nya investeringsbostadslån klart högre (0,94 %) än på ägarbostadslån (0,75 %).

Finlands Bank publicerade statistik om investeringsbostadslån i form av en analytisk dashboard för utlåning och inlåning (på finska).

Uppföljning och analys av företagsfinansieringen med hjälp av den nya kreditdatabasen 2021

Vid analysen av coronapandemins konsekvenser för ekonomi och finansiering har utvecklingen av företagsfinansieringen varit föremål för uppföljning och bedömning.

Uppföljningen av företagsfinansieringen har baserat sig på mätare som härletts från traditionell bank- och värdepappersstatistik, men de har kompletterats och preciserats med ny information på lånenivå.

Insamlingen av uppgifter på lånenivå gjorde det möjligt att skapa en tydligare bild av finansförmedlingen till företagen jämfört med tidigare år.

Tack vare datainsamlingen kunde svar på det ökade antalet frågor som väcktes framför allt till följd av coronapandemin snabbt hittas.

Finlands Bank har också arbetat intensivt för att höja kvaliteten, mängden och utnyttjandet av data om hållbar utveckling. Finlands Bank inledde i början av 2021 ett projekt för att mäta klimatavtrycket i utlåningen till företag.

I en experimentell mätare kombinerades statistik om utlåningen till företag på lånenivå med uppgifter om företagsmotparternas koldioxidutsläpp i energimyndighetens utsläppshandelspublikationer.

Mätaren väckte internationellt intresse och Finlands Bank redogjorde för de preliminära resultaten på Internationella valutafondens (IMF, International Monetary Fund) statistikforum Statistical Forum (på engelska). Finlands Banks arbete för hantering av klimatrelaterade risker presenteras mer detaljerat i avsnittet Finanssektorn har en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen.

Den nya dataakademin går med hjälp av ny statistik på djupet med aktuella och för beslutsprocessen viktiga forskningsfrågor

Finlands Bank inledde 2021 i samarbete med Statistikcentralen ett gemensamt dataakademiprojekt, vars mål inledningsvis är att sammanställa ett unikt datamaterial över företagsfinansieringen.

Detta material som sammanställts från Finlands Banks och Statistikcentralens informationsresurser är avsett för analys- och forskningsändamål.

I framtiden syftar projektet också till att sprida information och kunskap om användning av materialet och de tekniska kraven samt kartlägga behovet av ny statistik.

Finlands Bank utvecklade 2021 aktivt statistiken i enlighet med europeiska riktlinjer

Betalningsstatistiken utvidgas och uppdateras, eftersom betalningarna har genomgått många förändringar under de senaste åren.

I Finlands Bank pågår ett projekt för att uppfylla de nya kraven för betalningsstatistiken i euroområdet (ECB/2020/59) på nationell nivå. Ny statistik insamlas första gången för första kvartalet 2022.

Finlands Bank har sammanställt statistik om individuella frivilliga pensionsfonder framför allt för Europeiska centralbankens (ECB) och finansräkenskapernas behov sedan februari 2020.

Under 2021 ökade Finlands Bank statistikens omfattning och förbättrade den kvartalsvisa statistikens användbarhet. Kvartalsrapporteringen omfattade inte tidigare alla enheter.

I sammanställningen av statistik om pensionsfonder utnyttjar Finlands Bank Finansinspektionens datainsamling, som sker i enlighet med europeiska regelverk.

Till skillnad från flera länder i Europa har frivilliga pensionsfonder inte blivit särskilt betydande i Finland, utan största delen av pensionsmedlen samlas fortfarande hos arbetspensionsanstalterna.

Minskad arbetsbörda för bankerna målet för nya Integrated Reporting Framework

ECB-rådet beslutade i december 2021 att starta programmet Integrated Reporting Framework (IReF) (på engelska), och Finlands Bank har aktivt medverkat i beredningen av den sameuropeiska rapporteringsramen.

Syftet med projektet är att kombinera och harmonisera bankernas statistikinsamling i euroområdet. Bankernas rapporteringsbörda förväntas minska, när rapporteringen harmoniseras.

På basis av den kostnadsnyttoenkät (på engelska) som genomfördes våren 2021 fick IReF ett starkt mandat av såväl branschen och användarna som statistiksammanställarna.

IReF är det genom tiderna största projektet som hänför sig till ECBS statistikfunktion. Enligt en preliminär tidtabell börjar rapporteringen i enlighet med det nya ramverket 2026–2027.Följande artikel

Finlands Bank bevakar och analyserar digitaliseringen av finansförmedlingen