Finlands Bank gav 2021 ut två omfattande ekonomiska prognoser för Finland. Enligt prognoserna kommer Finland att återhämta sig snabbt från den ekonomiska nedgången som följde av coronapandemin. Den utdragna coronapandemin och flaskhalsar i utbudet i förening med den stigande inflationen kastar dock en skugga över den ekonomiska tillväxten.

Som underlag för utformning och beslut om penningpolitiken måste Eurosystemet bilda sig en uppfattning om medlemsstaternas ekonomiska läge och utveckling. För detta behövs oberoende och analytisk bedömning av den ekonomiska utvecklingen under åren framöver.

Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning ansvarar för prognosen för den finländska ekonomin i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) och Eurosystemet.

Finlands Banks prognos över den finländska ekonomin tas fram som en del av prognosen för hela Eurosystemet, liksom också prognoserna för de offentliga finanserna och de kortsiktiga inflationsprognoserna.

Interimsprognosen i mars förutspådde starkare tillväxt och sakta vikande pandemi

I interimsprognosen i mars 2021 bedömde Finlands Bank att ekonomin växer snabbare än tidigare prognostiserat.

Enligt prognosen väntades BNP-tillväxten stiga till 2,6 % under 2021. De förbättrade utsikterna speglade främst återhämtningen av den privata konsumtionen.

Enligt prognosen skulle BNP-tillväxten fortsätta 2022 och nå upp till 2,7 %, då också investeringarna gradvis börjar ta fart. Prognosen räknade med att tillväxttakten under 2023 saktar in till ungefär 1 %.

Marsprognosen byggde på antagandet att restriktionerna successivt avvecklas och den ekonomiska tillväxten kommer i gång i takt med att vaccinationstäckningen ökar.

Vidare antogs att tillväxten får stöd av den bättre än väntade ekonomiska utvecklingen under 2021 och en starkare exportmarknad.

Den omfattande prognosen i juni förutspådde att tillväxten ökar i takt med att pandemin lättar

Enligt den omfattande prognosen i juni 2021 förväntades ekonomin i Finland växa med 2,9 % under 2021 och 3,0 % under 2022. Den snabba tillväxten förutspåddes dock bli endast tillfällig.

Prognosen utgick från att BNP-tillväxten bromsar in till 1,3 % 2023, vilket skulle återspegla konsekvenserna av en åldrande befolkning på den långsiktiga tillväxtpotentialen.

Vidare förväntades den ekonomiska tillväxten ta fart på bred front när pandemin lättar. Enligt progonosen skulle hushållens konsumtion understödas av konsumenternas starka förtroende och avveckling av den uppdämda efterfrågan.

Efter återhämtningen av exportmarknaden väntades Finlands export snabbt stiga tillbaka till den nivå som rådde före krisen. Investeringarna skulle likaså stödja den ekonomiska tillväxten.

Prognosen betonade också att den gynsamma internationella ekonomiska omvärlden skulle stödja Finlands export. Återhämtningen i världsekonomin tog ytterligare fart och de globala penning- och finanspolitiska stimulansåtgärderna främjade förutsättningarna för tillväxt.

Finlands export hade snabbt börjat stiga tillbaka till nivån före krisen tack vare en betydande ökning av den internationella efterfrågan.

Europeiska centralbankens penningpolitik var fortfarande kraftigt ackommoderande och de fortsatt låga finansieringskostnaderna väntades stödja hushållens konsumtion och företagens investeringar under prognosåren.

Stigande råvarupriser och starkare konsumtionsefterfrågan ansågs driva upp inflationen märkbart under 2021, vilket hotade att dämpa tillväxten i världsekonomin. Prognosen räknade dock med att de kraftiga prisökningarna bara var tillfälliga.

Uppreviderad tillväxt i interimsprognosen i september 2021

I interimsprognosen i september 2021 såg tillväxtutsikterna för ekonomin ljusare ut än i vårens prognos.

Den ekonomiska tillväxten under våren 2021 var betydligt snabbare än väntat. Företagens och hushållens förtroende steg i takt med att vaccinationstäckningen ökade och begränsningar avvecklades.

BNP väntades växa med 3,5 % under 2021 och 2,8 % under 2022. Med draghjälp av den starka ekonomiska tillväxten steg också sysselsättningen mer än väntat under sommaren.

Den starka ekonomiska tillväxten ledde till en uppgång i konsumentpriserna, i synnerhet på grund av stigande energipriser.

Enligt decemberprognosen växer ekonomin i skuggan av utbudsstörningar och pandemin

I prognosen från december 2021 betonade Finlands Bank att det försämrade pandemiläget, störningar i utbudet och snabbt stigande råvarupriser kastar en skugga över den ekonomiska tillväxten i Finland (diagram 29).

Tillväxten bedömdes bli svagare än väntat om de globala utbudsstörningarna fortsätter eller om pandemiläget försvåras ytterligare.

I decemberprognosen väntades ekonomin i Finland växa med 3,5 % under 2021 och bromsa in till 2,6 % under 2022.

Flaskhalsarna i utbudet och de höga råvarupriserna uppskattades dock ta den bästa udden av tillväxten och höja inflationen.

Enligt progosen mattas tillväxten av till 1,3 % före 2024, vilket återspeglar den svaga långsiktiga tillväxtpotentialen till följd av befolkningens åldrande.

 

Coronapandemin, utbudsstörningar och snabbt stigande priser skapade osäkerhet i prognoserna

Under 2021 reviderade Finlands Bank konsekvent upp sina prognoser. Också inflationsprognosen reviderades upp till följd av stigande energipriser.

Pandemiläget var fortfarande den största osäkerhetsfaktorn i prognoserna som togs fram under 2021, i synnerhet i prognoserna på kort sikt.

Finlands Bank betonade bland annat att så länge coronapandemin inte är under kontroll överallt i världen kan den fortfarande orsaka störningar i produktionskedjorna och bromsa upp den globala ekonomiska tillväxten.

En annan betydande osäkerhetsfaktor i prognoserna var de globala utbudsstörningarna. Det är svårt att förutspå hur länge utbudsproblemen fortsätter och alla deras konsekvenser, i synnerhet i en situation där nya smittvågor bromsar upp den globala återhämtningen från pandemin.

Inflationsutsikterna var också förenade med betydande risker, även om de vid utgången av året uppskattades vara endast temporära.

Trots vissa uppåtrisker för prognoserna, särskilt i fråga om hushållens konsumtionsefterfrågan som var starkare än väntat, låg riskerna i prognoserna överlag på nedåtsidan.

Finlands Bank tog fram en ny långsiktig prognos för Finlands ekonomi

Finlands Bank tog fram en ny långsiktig tillväxtprognos (på finska) för 2021–2070.

Enligt den långsiktiga prognosen kommer den ekonomiska tillväxten i Finland att ligga kring 1,2 % per år i genomsnitt under de följande 20 åren och saktar därefter in ytterligare.

Den åldrande befolkningen och låga produktivitetstillväxten tynger tillväxtutsikterna för den finländska ekonomin. Tillväxtpotentialen hotas inte bara av befolkningsutvecklingen utan också av att framför allt humankapitalet minskar.

Finlands Banks nya prognosram för bedömning av den långsiktiga ekonomiska tillväxten baserar sig på den endogena tillväxteorin och utarbetades i samarbete med Statens revisionsverk.

Finlands Banks prognoser fick stor uppmärksamhet i medierna

Den huvudsakliga publikationskanalen för Finlands Banks prognoser och andra aktuella artiklar om Finlands ekonomi är bankens webbplats Euro & talous (på finska).

Finlands Banks prognoser fick under 2021 stor uppmärksamhet både i riksmedierna och i de sociala medierna. Prognoserna väckte alltjämt ett stort intresse.

Viktigt att bevaka och ta fram analyser om ekonomin samt utveckla prognosmodeller

Finlands Bank kompletterar sin prognospublikation med en regelbunden konjunkturrapport, som beskriver den senaste utvecklingen i Finlands ekonomi.

Finlands Bank gav dessutom under 2021 ut aktuella artiklar till underlag för prognosarbetet och uppföljningen av ekonomin på Euro & talous-webbplatsen. Artiklarna behandlade bland annat de offentliga finanserna, flaskhalsar i utbudet, hushåll och företag.

Finlands Bank tillämpade också kortsiktiga indikatormodeller för att ta fram prognoser och bevaka ekonomin. Indikatormodellerna används för att beräkna BNP-utvecklingen på kort sikt (på finska).

Kontinuerlig utveckling av prognosmodellerna är en väsentlig del av Finlands Banks prognosarbete. Under 2021 fortsatte Finlands Bank att utveckla de makroekonomiska modellerna Aino 2.0 och Aino 3.0 för simulering av Finlands ekonomi och datasystemen som hänför sig till användning av modellerna.Följande artikel

Finlands Banks forskning under 2021