Mn euro 1.1.−31.12.2021 1.1.−31.12.2020
1 Ränteintäkter 981 857
2 Räntekostnader -323 -126
3 RÄNTENETTO 658 731
4 Valutakursdifferenser 5 36
5 Prisdifferenser på värdepapper 44 311
6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -28 -16
7 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker -21 -331
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 658 731
8 Avgifts- och provisionsnetto -5 -4
9 Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -483 -397
10 Andel av ECB:s vinst 7 17
11 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 9 23
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN 186 371
12 Övriga intäkter 44 46
Verksamhetskostnader -120 -118
13 Personalkostnader -61 -57
14 Avgift till pensionsfonden -10 -10
15 Administrationskostnader -35 -33
16 Avskrivningar av anläggningstillgångar -9 -9
17 Kostnader för anskaffning av sedlar -5 -9
18 Övriga kostnader -0 -0
VERKSAMHETSRESULTAT 110 299
Pensionsfondens resultat
19 Pensionsfondens intäkter 31 31
20 Pensionsfondens kostnader -31 -31
21 Förändring av avsättningar -58 -157
22 ÅRETS RESULTAT 52 142