Finlands Bank publicerade nästan ett rekordantal forskningsarbeten 2021. Forskningstemana speglade både Europeiska centralbankens strategiöversyn och den utdragna coronapandemin. På 30-årsjubileumskonferensen för Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader sammanstrålade både centralbankschefer och framstående forskare med inriktning på tillväxtmarknaderna.

Finlands Bank publicerade nästan ett rekordantal forskningsarbeten i vetenskapliga tidskrifter 2021, och framför allt bidragen i de mest prestigefyllda tidskrifterna ökade betydligt.

Finlands Bank stod också värd för flera vetenskapliga webbinarier och hybridmöten.

Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT, The Bank of Finland Institute for Emerging Economies) firade sitt 30-årsjubileum med en konferens (på engelska), där bland annat Rysslands och Kinas centralbankschefer höll anföranden.

I bakgrundsarbetet för Europeiska centralbankens strategiöversyn genomfördes 2021 en kartläggning av forskningen om aspekter av penningpolitiken.

Finlands Banks forskare deltog i det internationella samarbetet

Forskarna vid Finlands Bank bidrog under 2021 till arbetet bland annat inom arbetsområdena för analys av växelverkan mellan penning- och finanspolitiken (på engelska) och den finansiella stabiliteten (på engelska).

Forskarna vid Finlands Bank analyserade symmetrin i Europeiska centralbankens (ECB) inflationsmål (på engelska) i ett referentgranskat forskningsarbete. Detta blev ett centralt tema i strategiöversynen.

Finlands Bank genomförde också en enkät om internationella experters uppfattning om det optimala inflationsmålet (på engelska) för en centralbank.

I BOFIT:s analys 2021 betonades t.ex. problemen och riskerna inom den kinesiska fastighetssektorn. Arbetet för att bedöma konsekvenserna av coronapandemin och handelskrigen för världsekonomin och de stora tillväxtmarknaderna fortsatte.

Finlands Banks diskussionsrapporter 2021

I diskussionsunderlagen (på engelska) som publicerades 2021 behandlades bland annat inflationsprognostisering (på engelska) (Manuel Martins och Fabio Verona), dynamiken i tidsstrukturen för räntor (på engelska) (Markus Sihvonen), amerikanska centralbankens nya inflationsmål (på engelska) (Seppo Honkapohja och Nigel McClung), den ojämna transmissionen av den ekonomiska och monetära politiken (på engelska) på grund av individuella skillnader (Francesco D' Acunto, Daniel Hoang, Maritta Paloviita och Michael Weber) samt optimal patentpolicy för läkemedel (på engelska), som inverkar bl.a. på utvecklingen av vacciner (Olena Izhak, Tanja Saxell och Tuomas Takalo).

I BOFIT:s publikationsserie gavs bland annat följande diskussionsunderlag ut:

I sin undersökning Who cares about sanctions? Observations from annual reports of European firms (på engelska) visar Denis Davydov, Jukka Sihvonen och Laura Solanko att företag i olika europeiska länder reagerar mycket olika på sanktioner, till exempel de sanktioner som ställdes på grund av den olagliga ockupationen av Krimhalvön. En del av skillnaderna, men inte alla, förklaras av graden av ekonomisk integration med Ryssland.

Mikko Mäkinens undersökning Does a financial crisis change a bank's exposure to risk? A difference-in-differences approach (på engelska) visar att de ryska banker som drabbades värst av krisen 2008 senare justerade sin verksamhet så att deras kapitaltäckningsrisker minskade.

I sin undersökning What 31 provinces reveal about growth in China? (på engelska) använde Eeva Kerola och Benoît Mojon regionala statistikdata för att ta fram ett alternativt scenario för BNP-tillväxten i Kina. Det alternativa scenariot för BNP-tillväxten beräknas kvartalsvis och ges ut i BOFIT:s statistik över Kina (på finska).

Rapporter utgivna i publikationsserien BoF Economics Review 2021

I publikationsserien Bank of Finland Economics Review (på engelska) utkom flera analyser under 2021.

I publikationerna behandlades t.ex. långsiktig prognostisering (på engelska) av den ekonomiska tillväxten i Finland utgående från humankapitalet, konkurrens på och reglering av marknaden för uttagsautomater (på engelska). För att analysera de ekonomiska konsekvenserna av ett skuldkvotstak (på engelska) för hushållen tillämpades Aino-modellen, som avbildar Finlands ekonomi.

Finlands Banks forskningsarbeten i internationella tidskrifter

Ett primärt mål för Finlands Banks forskningsverksamhet är att ge ut forskningsartiklarna i internationella väl ansedda referentgranskade tidskrifter. Under 2021 utkom ett rekordantal (på engelska) sådana forskningsartiklar.

Exempel på forskningsartiklar som utkom 2021:

Michaela Elfsbacka Schmöllers och Martin Spitzers undersökning Deep recessions, slowing productivity and missing (dis-)inflation in the euro area (på engelska) analyserade bakgrundsfaktorerna till inflationsutvecklingen inom euroområdet under de senaste åren. Eero Tölös och Matti Viréns undersökning How much do non-performing loans hinder loan growth in Europe? (på engelska) analyserade inverkan av oreglerade lån på bankernas utlåning i euroområdet.

Sami Alpanda, Eleonora Granziera och Sarah Zubairy studerade penningpolitikens genomslagskraft i olika ekonomiska lägen och konjunkturer State dependence of monetary policy across business, credit and interest rate cycles (på engelska).

Alla dessa tre undersökningar utkom i tidskriften European Economic Review.

Adam Gulan, Markus Haavio och Juha Kilponen tog fram en ny analys av de externa och interna faktorerna bakom recessionen i Finland i början av 1990-talet i sin undersökning Can large trade shocks cause crises? The Case of the Finnish-Soviet trade collapse (på engelska).

Gene Ambrocio och Iftekhar Hasan vidgade bilden av prissättningen av statsobligationer på den globala marknaden i sin undersökning Quid pro quo? Political ties and sovereign borrowing (på engelska).

Dessa två forskningsarbeten utkom i tidskriften Journal of International Economics.

Mikael Juselius och Előd Takáts studerade sambandet mellan befolkningens åldersstruktur och inflationen i olika länder och vid olika tidpunkter i sin undersökning Inflation and demography through time (på engelska), som publicerades i tidskriften Journal of Economic Dynamics and Control.

Zuzana Fungáčová, Rima Turk och Laurent Weill analyserade sambandet mellan tillförsel av likviditet och senare återkallelse av koncession i ryska banker i sin artikel High liquidity creation and bank failures (på engelska), som publicerades i tidskriften Journal of Financial Stability.

Presentation av Finlands Banks forskningsarbeten för intressenter

Finlands Banks forskningsbidrag presenterades under 2021 i Eurosystemets modellerings- och prognosarbetsgrupper och forskningsnätverk och vid ett flertal vetenskapliga konferenser i Finland och utomlands.

Finlands Banks medarbetare publicerade fem kolumner på det viktiga ekonomisk-politiska diskussionsforumet VoxEU (på engelska).

Finlands Banks konferenser i Finland och utomlands 2021

Under 2021 var Finlands Bank arrangör och medarrangör i flera vetenskapliga konferenser om aktuella policyfrågor.

I september–oktober organiserade Finlands Bank evenemangen New Avenues for Monetary Policy (på engelska) i samarbete med Centre for Economic Policy Research (CEPR), Workshop on Banking and Finance in Emerging Markets (på engelska) i samarbete med Strasbourg University och Fordham University samt Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal (på engelska) i samarbete med European Money and Finance Forum SUERF.

Europeiska centralbankssystemets (ECBS) 18th Emerging Markets Workshop ordnades i december i samarbete med de österrikiska och spanska centralbankerna.

Finlands Bank höll också en temasession under rubriken Implications of Large Global Shocks on Macro Modelling i samband med det virtuella årsmötet för Central Bank Research Association (CEBRA).

I Finlands Bank hölls under 2021 flera kortare virtuella arbetsseminarier, där bankens egna forskare och gästforskare presenterade sin forskning.Följande artikel

Internationellt samarbete vid Finlands Bank 2021