Finlands Bank antog 2021 ett nettonollutsläppsmål för sina investeringar och tog fram de första etappmålen i sin klimatfärdplan. Genom regelbunden uppföljning av etappmålen säkerställer Finlands Bank att investeringsverksamheten uppnår de långsiktiga målen.

Ansvarsfulla investeringar utgör en väsentlig del av Finlands Banks tillgångsförvaltning. Investeringarnas hållbarhet lyftes 2021 fram som ett nytt mål som styr Finlands Banks investeringsverksamhet vid sidan av likviditet, säkerhet och avkastning.

Finlands Banks direktion antog i december 2021 uppdaterade offentliga principer för ansvarsfulla investeringar, som i praktiken genomförs av tillgångsförvaltningsbyrån.

Finlands Bank har redan tidigare beslutat att ESG-integrering (environmental, social, governance, dvs. faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning), temainvesteringar, normbaserad screening och exkludering är bankens viktigaste strategier för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank utvecklar sin rapportering i enlighet med rekommendationerna i det internationella TCFD-rapporteringsramverket

Under 2021 beslutade Finlands Bank att öppet understöda den internationella rapporteringsramen TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) som fokuserar på klimatrelaterade risker och möjligheter.

Med hjälp av TCFD-rekommendationerna kan såväl företag och investerare som finansiärer rapportera om sina klimatrisker utgående från gemensamt överenskomna definitioner.

Finlands Bank har offentligt förbundit sig till att stödja dessa rekommendationer och strävar efter att implementera TCFD-rekommendationerna i sin egen rapportering. 

TCFD-ramverket består av fyra delområden: styrning, strategi, riskhantering samt mätetal och mål.

I rapporteringsrekommendationerna finns underpunkter för varje delområde som de undertecknande organisationerna bör sträva efter att genomföra.

Styrning: hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter inom organisationen

Finlands Banks direktion godkänner målen för investeringsverksamheten och principerna för ansvarsfulla investeringar.

Under 2021 godkände direktionen de uppdaterade principerna för ansvarsfulla investeringar och nettonollutsläppsmålet för bankens egen investeringsverksamhet.

För att nå detta långsiktiga mål har banken tagit fram en klimatfärdplan och fastställt etappmål. Etappmålen och de följande faserna i klimatfärdplanen presenteras i ett pressmeddelande.

Dessa klimatmål och principerna för ansvarsfulla investeringar bildar tillsammans en helhet, som Finlands Banks direktion följer upp regelbundet, minst en gång om året.

Finlands Bank har också tillsatt en intern arbetsgrupp för ansvarsfulla investeringar. Arbetsgruppen har i uppdrag att övervaka, följa upp och rapportera om genomförandet av ansvarsfulla investeringar.

Gruppen består av avdelningschefen för marknadsoperationer, representanter för riskhanteringen och tillgångsförvaltningsbyrån och en sakkunnig i ansvarsfulla investeringar. Arbetsgruppen sammanträder minst en gång per kvartal.

De klimatrelaterade riskerna och möjligheterna med enskilda investeringar och externa portföljförvaltare följs upp av bankens tillgångsförvaltningsbyrå som ett led i den normala portföljförvaltningen.

Strategi: rapportering av potentiella och reella klimatkonsekvenser ur verksamhetens, strategins och den ekonomiska planeringens synvinkel

Det största klimatavtrycket i Finlands Banks verksamhet härrör från bankens placeringsportfölj. Klimatpåverkan från den övriga verksamheten behandlas som en del av hållbarhetsprogrammet för hela Finlands Bank.

Klimatmålet är ett långsiktigt mål, och för att säkerställa att målet uppnås har Finlands Banks direktion godkänt etappmål för den första fasen i klimatfärdplanen. Uppfyllelsen av etappmålen och fastställande av eventuella nya etappmål ses över regelbundet.

Finlands Bank gör inte direktinvesteringar i företag i vars omsättning användningen av fossila bränslen överskrider de gränsvärden som har ställts för investeringsverksamheten, med undantag av företag som har en trovärdig plan för att i fortsättningen underskrida gränsvärdena. 

Finlands Banks experter bidrar aktivt till arbetet i olika arbetsgrupper som strävar efter att främja mätning och rapportering av klimatrisker.

För att öka informationens användbarhet som underlag för investeringsbeslut krävs vidareutveckling av redovisningsmetoderna och bättre kvalitet och omfattning av data.

I aktieinvesteringarna fokuserar Finlands Bank på att följa upp hur de externa portföljförvaltarna utövar sin ägarmakt och vilka jämförelseindex de tillämpar.

Portföljförvaltarna utövar ägarmakt till exempel genom att aktivt använda sin rösträtt och genom aktieägarengagemang. Ändringar i jämförelseindex påverkar också betydligt innehållet i passiva portföljer.

Enbart exkludering leder dock inte alltid till tillräckliga förändringar, utan genom aktivt ägarskap kan en större effekt åstadkommas på längre sikt.

I sina fastighetsinvesteringar fäster Finlands Bank uppmärksamhet vid miljöcertifiering av fastigheterna, klimatmålen för fonderna samt fastighetsfondernas resultat och åtgärder i GRESB:s globala jämförelse (tidigare Global Real Estate Sustainability Benchmark).

GRESB är en organisation som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag och infrastrukturinvesteringar.

Finlands Bank fortsätter också sina temainvesteringar i hållbara och gröna räntebärande värdepapper med beaktande av marknadsläget.

Riskhantering: identifiering, bedömning och hantering av klimatrelaterade risker

Identifiering av klimatrelaterade ekonomiska risker och möjligheter förutsätter att investeraren har tillgång till en stor mängd relevanta data.

Utöver de datainsamlingsmetoder som Finlands Bank redan utnyttjar är avsikten att under 2022 börja använda en klimatdatatjänst som upphandlats av Eurosystemets.

Externa data gör det lättare att få mer detaljerad information för att identifiera de största klimateffekterna i portföljen. Finlands Bank identifierar, bedömer och hanterar klimatriskerna och sprider information om portföljens klimatpåverkan på olika nivåer inom organisationen.

Banken följer regelbundet upp portföljförvaltarnas arbete genom bedömning av måluppfyllelsen och genom rapporter och enkäter. Resultaten av rapporteringen och enkäterna omfattas av investeringsverksamhetens interna rapportering.

Mätetal och mål: beräkning av portföljens koldioxidintensitet och jämförbar rapportering av klimatrisker

Nettonollutsläppsmålet för Finlands Banks egen investeringsverksamhet beräknas på de växthusgaser som definieras i Kyotoprotokollet. Dessa konverteras till koldioxidekvivalenter (CO₂e) i enlighet med marknadspraxis.

Portföljens koldioxidintensitet beräknas enligt TCFD:s rekommendation med modellen för beräkning av portföljviktad koldioxidintensitet (waci, weighted average carbon intensity).

Vid beräkningen beaktas de två första klasserna i metoden för beräkning av klimatavtrycket: scope 1, dvs. direkta utsläpp från investeringarna och scope 2, dvs. utsläpp från energiköp. Scope 3, dvs. utsläpp från värdekedjan kan inkluderas i beräkningen i ett senare skede. Målet gäller bankens hela investeringsportfölj med undantag för guldet, för vilket det tills vidare inte finns en internationellt godkänd metod för beräkning av klimatavtrycket.

De nationella centralbankerna i Eurosystemet och ECB fattade i början av 2021 ett gemensamt beslut om jämförbar rapportering av klimatrisker i portföljer som är orelaterade till penningpolitiken.

Jämförbar rapportering förutsätter tillgång till jämförbara klimatdata, och för detta ändamål inleddes en gemensam upphandling 2021. Upphandlingen väntas ge resultat i början av 2022, och på basis av dem kan de första rapporterna ges ut under första kvartalet 2023.

Finlands Bank har gjort beräkningar av klimatavtrycket för sina portföljer och använt PACTA-verktyget (Paris Agreement Capital Transition Assessment) för att ta fram scenarioanalyser av sin investeringsverksamhet.

PACTA mäter huruvida investeringsportföljen uppfyller kraven i Parisavtalet och gör bedömningar utgående från de olika klimatscenarierna i Parisavtalet.

De beräkningar av klimatavtrycket och koldioxidintensiteten som gjordes under 2021 gäller bankens investeringar i räntebärande värdepapper och aktier. För fastighetsinvesteringarnas del har motsvarande beräkningar på portföljnivå inte utförts.

Klimatavtrycket har beräknats för 100 % av alla statsobligationer, för 98,9 % av de övriga investeringarna i räntebärande värdepapper och för 85,2 % av aktieinvesteringarna. Beräkningen utfördes av Institutional Shareholder Services (ISS ESG).

Resultaten av beräkningarna och analyserna redovisas när Eurosystemet har fattat beslut om rapporteringsrekommendationerna.

Finlands Bank deltog 2021 i det internationella samarbetet för att utveckla mätetal för klimatrisker och klimatrapportering

Finlands Banks experter har under 2021 bidragit aktivt till arbetet i centralbankernas internationella arbetsgrupper (bl.a. inom Eurosystemet och i samarbetsnätverket Network for Greening the Financial System). Arbetsgrupperna behandlar särskilt rapporteringen om klimatförändringen samt insamling av och tillgång till klimatdata.

Arbetsgrupperna har till exempel tagit fram rapporteringsrekommendationer och mätetal för klimatrisker för centralbankernas syften.

Finlands Banks experter har också redogjort för bankens åtgärder för att ställa klimatmål vid både utländska och inhemska evengemang.

Genom sin ambitiösa klimatmålsättning tjänar Finlands Bank som vägvisare för andra centralbanker

Finlands Bank har ställt upp ett ambitiöst mål enligt vilket banken ska uppnå nettonollutsläpp i hela sin investeringsportfölj senast 2050, med undantag för guldet, för vilket det tills vidare inte finns en internationellt godkänd metod för beräkning av klimatavtrycket.

Finlands Bank hör till de första centralbankerna som antagit ett så övergripande nettonollutsläppsmål för sin investeringsportfölj. Huruvida målet kan uppnås beror på hur staterna lyckas uppfylla åtagandena i Paris klimatavtal, eftersom tyngdpunkten i Finlands Banks reservtillgångar på grund av centralbanksuppgifterna ligger på statsobligationer.

För Finlands Banks portföljer för aktier och företagsobligationer kan nettonollutsläppsmålet uppnås redan före 2050. För aktieinvesteringarnas del är målet att minska koldioxidutsläppen med 50 % före utgången av 2025 beräknat från nivån för 2021.

Finlands Bank begränsar sina direktinvesteringar i enskilda företag i vars omsättning kol-, gas- och oljeverksamheten överskrider följande gränsvärden:

  • energikol utgör högst 2 % av omsättningen
  • energianvändning av kol utgör högst 5 % av omsättningen
  • oljeborrning utgör högst 10 % av omsättningen
  • gasproduktion utgör högst 40 % av omsättningen.

Begränsningarna träder i kraft före utgången av 2022, då begränsningar också ställs för s.k. okonventionella olje- och gasproduktionsformer, såsom oljeborrning i Arktis och oljeskiffer.

Etappmål för nettonollutsläppen har ställts också för andra tillgångsslag. Etappmålen och de följande faserna i klimatfärdplanen presenteras i ett pressmeddelande.

Finlands Bank har gjort ett globalt åtagande om hållbarhet

Finlands Bank undertecknade de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment) som en av de första centralbankerna redan 2019.

Att förbinda sig till principerna har inte enbart en symbolisk betydelse, utan undertecknarna ska uppfylla vissa minimikrav. Finlands Bank uppfyller dessa minimikrav.

Finlands Banks egna principer för ansvarsfulla investeringar beaktar ESG-faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Finlands Banks principer för ansvarsfulla investeringar gäller alla dess investeringstillgångar, medan de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar förutsätter att minst 50 % av investeringstillgångarna omfattas av principerna.

Minimikravet för de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar är att verksamheten för ansvarsfulla investeringar övervakas av en högre instans och att antingen interna eller externa resurser har avsatts för det praktiska genomförandet av principerna.

I Finlands Bank övervakas området för ansvarsfulla investeringar av direktionen och personalresurser har allokerats för det praktiska genomförandet av dessa principer.

De som undertecknar de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar förbinder sig också till att rapportera åtgärder på området enligt särskilda rapporteringsregler.

Finlands Bank är också medlem i det internationella nätverket för centralbanker och tillsynsmyndigheter NGFS (Network for Greening the Financial System). Det är ett samarbetsnätverk som syftar till att främja en hållbar utveckling i centralbankerna.

På hemmaplan är Finlands Bank också medlem i Finsif rf (Finland's Sustainable Investment Forum), som är en finländsk förening med målet att främja ansvarsfull investeringsverksamhet.Följande artikel

Hantering av Finlands Banks finansiella risker