Det totala värdepappersinnehavet inom ramen för de penningpolitiska köpprogrammen i Finlands Banks balansräkning ökade till 90 miljarder euro 2021. ECB-rådet offentliggjorde en plan och ett schema för rapportering av klimatpåverkan från programmet för köp av företagsobligationer.

Köpprogrammen syftar till att stödja den ekonomiska tillväxten i euroområdet, bidra till att prisstabilitetsmålet uppnås och säkerställa att de låga räntorna får genomslag i euroområdets ekonomi.

Köpprogrammen är ett av de viktigaste verktygen för genomförande av penningpolitiken. Med hjälp av dem köper Eurosystemet värdepapper av bankerna och ökar därigenom penningmängden i ekonomin (på finska) och pressar ned räntorna på värdepapper.

Den flexibla planeringen och genomförandet av tillgångsköpen under pandemin har bidragit till att de låga räntorna har fått genomslag i ekonomin i euroområdet.

Nettotillgångsköpen inom ramen för PEPP-pandemiköpprogrammet upphör

På sitt sammanträde den 16 december 2021 fattade ECB-rådet beslut om att i mars 2022 upphöra med nettotillgångsköpen inom ramen för det tillfälliga köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP, pandemic emergency purchase programme) (på engelska).

Vid samma sammanträde beslutade ECB-rådet fortsätta att återinvestera kapitalet från förfallande värdepapper som förvärvats inom PEPP-programmet åtminstone till slutet av 2024 i stället för till slutet av 2023 enligt tidigare beslut.

Återinvesteringarna inom PEPP-programmet kan justeras flexibelt över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner efter behov. Nettotillgångsköpen inom PEPP-programmet kan vid behov återupptas för att bekämpa störningar på grund av pandemin.

Utöver PEPP-programmet genomförde Eurosystemet nettotillgångsköp inom ramen för programmet för tillgångsköp (APP, asset purchase programme) (på engelska) i enlighet med ECB-rådets beslut.

APP består av följande köpprogram: köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP, public sector purchase programme), köpprogrammet för företagsobligationer (CSPP, corporate sector purchase programme), tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3, third covered bond purchase programme) och köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP, asset-backed securities purchase programme).

Alla tillgångsklasser inom APP-programmet ingår också i PEPP-programmet. Inom PEPP kan dessutom grekiska statsobligationer och kortfristiga offentliga värdepapper med en återstående löptid om minst 70 dagar förvärvas.

Eurosystemets APP-innehav ökade från 2 909 miljarder euro till 3 123 miljarder euro under 2021. ECB publicerar uppgifter om Eurosystemets PEPP-innehav med två månaders mellanrum, och vid slutet av november 2021 uppgick innehavet till 1 536 miljarder euro, vilket var 837 miljarder euro mer än vid slutet av november 2020.

Värdepappersinnehav inom APP- och PEPP-programmen i Finlands Banks balansräkning 2021

Finlands Bank genomför värdepappersköp inom ramen för alla program utom programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP, asset-backed securities purchase programme), som hör till APP-programmet.

Balansvärdet av bankens innehav av penningpolitiska värdepapper (på finska) i Finlands Banks balansräkning ökade från 66 miljarder euro till 90 miljarder euro under 2021. Av detta belopp stod värdepapper förvärvade inom PEPP-programmet för 28,1 miljarder euro, medan andelen värdepapper förvärvade inom APP-programmet utgjorde 61,7 miljarder euro.

Vid slutet av 2021 uppgick balansvärdet av statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna institutioner som förvärvats inom APP-programmet till 34,6 miljarder euro i Finlands Banks balansräkning, medan obligationer utgivna av europeiska institutioner stod för 2,4 miljarder euro.

Balansvärdet av företagsobligationer och säkerställda obligationer som förvärvats inom ramen för APP-programmet uppgick till sammanlagt 13,7 respektive 11,0 miljarder euro i Finlands Banks balansräkning vid slutet av 2021.

Värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP-programmet rapporteras som en summa i Finlands Banks balansräkning. Finlands Banks förvärv av PEPP-värdepapper består huvudsakligen av offentliga obligationer men innehåller också företagsobligationer och säkerställda obligationer.

Finlands Bank genomför företagsobligationsköp för hela Eurosystemets räkning som en av sex centralbanker

Finlands Bank är en av de sex centralbanker som köper företagsobligationer inom ramen för APP- och PEPP-programmen för Eurosystemets räkning.

Utöver finländska företagsobligationer köper Finlands Bank också sådana obligationer utgivna av estniska, irländska, lettiska, litauiska och österrikiska företag som uppfyller godtagbarhetsvillkoren för köpprogrammen.

Beträffande säkerställda obligationer koncentrerar sig Finlands Bank på den finländska marknaden för säkerställda obligationer.

Finlands Bank svarar själv för riskerna i köpen av offentliga värdepapper, medan riskerna i köpprogrammen för den privata sektorn fördelas mellan centralbankerna i Eurosystemet.

Eurosystemet lånar (på engelska) vid behov ut värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen tillbaka till marknaden (på engelska). Värdepapperslånen ska bidra till likviditeten för euroområdets obligationer. Värdepappersutlåningen genomförs decentraliserat inom Eurosystemet, och Finlands Banks värdepappersinnehav kan lånas ut mot värdepapperssäkerhet via värdepapperslåneprogram som drivs av förvaringsinstitutet Euroclear Bank. Dessutom bedriver Finlands Bank också bilateral utlåning mot kontant säkerhet med värdepapper som förvärvats inom köpprogrammet för offentliga värdepapper.

Finlands Bank lägger varje vecka på sin webbplats ut förteckningar över sådana offentliga värdepapper och företagsobligationer som finns tillgängliga för utlåning.

Klimataspekter integreras i köpprogrammet för företagsobligationer

Den 8 juli 2021 offentliggjorde ECB-rådet sin plan för att integrera klimatförändringsöverväganden i den penningpolitiska strategin.

Bekämpning av klimatförändringen är ett av Europeiska unionens primära mål. Också Eurosystemet anser att det inom ramen för sitt mandat måste ta större hänsyn till klimatförändringar i sitt penningpolitiska styrsystem.

Eurosystemet tar redan hänsyn till klimatrisker i due diligence-bedömningen av emittenter inom köpprogrammet för företagsobligationer.

Det följande steget är att ändra reglerna för allokering av företagsobligationsköp genom integrering av klimatkriterier i enlighet med ECB:s och Eurosystemets mandat.

Emittenter utvärderas mot olika klimatkriterier och kriterierna fångar upp EU-lagstiftningens krav i förhållande till indikatorerna på klimatförändring eller på emittenternas uppslutning bakom klimatmålen.

Eurosystemet kommer dessutom att offentliggöra miljöpåverkan från köpprogrammet för företagsobligationer senast under första kvartalet 2023.