Coronapandemin satte sin prägel på både ekonomin och livet 2021. Läget förbättrades tack vare den ökade vaccinationstäckningen, och samhällsrestriktionerna kunde ställvis avvecklas.

Både i Finland och euroområdet växte ekonomin och sysselsättningen kraftigt med stöd av den monetära och ekonomiska politiken. Osäkerheten ökade dock till följd av virusvarianter och störningar i utbudet.

Inflationen tog fart 2021. Till den stigande inflationen bidrog den snabba prisökningen på energi och flaskhalsar i produktionen. Dessa faktorer väntas klinga av med tiden. Den högre inflationen jämfört med tidigare år ser dock ut att bli långvarigare än väntat.

På penningpolitisk väg upprätthöll vi gynnsamma finansiella förhållanden för företag och hushåll och fortsatte att genomföra största delen av de åtgärder som sattes in vid coronakrisens utbrott. I december 2021 fattade vi beslut om att inleda en successiv normalisering av penningpolitiken, vilket återhämtningen av ekonomin och inflationsutsikterna nu tillåter.

Året var historiskt i den bemärkelsen att Europeiska centralbanken reviderade sin penningpolitiska strategi under året. Finlands Bank verkade aktivt för att få i gång en översyn av strategin och deltog också i utformningen av strategin. Finlands Banks forskning tjänade som underlag för vår analys av förändringsbehoven och strategins inriktning.

Den viktigaste förändringen är att inflationsmålet nu är symmetriskt och utgör 2 % på medellång sikt. Negativa och positiva avvikelser från målet betraktas som lika oönskade. Inflationen kan också temporärt stiga över 2 %.

Den nya strategin har genast kommit till användning och bidragit till att undvika plötsliga rörelser och understött återhämtningen under en längre tid. Det är viktigt att normaliseringen av penningpolitiken genomförs konsekvent och med stadig hand.

Stabila och förutsägbara prisutsikter och därmed medborgarnas förtroende för att pengarnas köpkraft bevaras utgör en nödvändig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning.

I genomförandet av penningpolitiken kommer framöver också större hänsyn tas till miljöaspekter. Finlands Bank har som en av de första centralbankerna antagit ett nettonollutsläppsmål för sina egna investeringar och vi har gett ut en klimatfärdplan. Genom att kanalisera penningströmmarna till koldioxidsnåla investeringar minskar vi de klimatrelaterade riskerna i vår investeringsportfölj och tjänar därmed som en förebild, en av flera.

* * *

Förändringarna på betalningsområdet går snabbt. I ECB-rådet lanserade vi ett omfattande projekt för att ta fram en konkret form för en digital euro. Det är ett viktigt steg mot en framtid där människorna vid sidan av kontanter också har tillgång till en digital form av euron. En digital euro skulle komplettera utbudet av betalningsmedel i framtiden.

Det är Finlands Banks uppgift att sörja för den finansiella stabiliteten i Finland. Vi framhöll vikten av att stävja hushållens skuldsättning och beredde makrotillsynsåtgärder i samarbete med Finansinspektionen. Lånetaket återställdes till den nivå som rådde före pandemin, vilket betyder att mer säkerheter måste ställas upp som täckning för lån.

Finlands Bank främjar effektivare makrotillsynsverktyg. Verktygen bör effektivare förebygga sårbarheter i det finansiella systemet också utanför banksektorn.

* * *

De penningpolitiska och ekonomisk-politiska åtgärder som vidtogs med anledning av pandemins utbrott hade önskad verkan. Tack vare dem kunde en bred konkursvåg och en kraftig ökning av arbetslösheten undvikas.

Finlands utmaningar på längre sikt gäller befolkningens åldrande. Befolkningen i arbetsför ålder krymper, vilket begränsar den ekonomiska tillväxten och försvagar hållbarheten i de offentliga finanserna.

Ribban för den ekonomiska politiken ligger därför alltjämt högt. När pandemin ger vika, finns det allt större anledning att genomföra sådana reformer som stärker hållbarheten i den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och de offentliga finanserna. Vi får hoppas att det finländska samhället lever upp till detta krav på förnyelseförmåga.